İSAM KÜTÜPHANESİ

İSAM Kütüphanesi ne zaman kuruldu? İSAM Kütüphanesi nerede?  İSAM Kütüphanesi herkese açık mı? İSAM Kütüphanesi hakkında kısaca bilgi...

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) İslâmî ilimler alanında araştırmacıların yetişmesine katkıda bulunmak, kütüphane ve dokümantasyon imkânları sağlamak, araştırma projelerini desteklemek, hazırlıkları daha önce başlamış bulunan TDV İslâm Ansiklopedisi başta olmak üzere akademik yayınlar yapmak, ilmî dergiler çıkarmak, bilimsel toplantılar düzenlemek maksadıyla 1988 yılında kuruldu.

İSAM Kütüphanesi “İslâm Ansiklopedisi, Kütüphane ve Dokümantasyon ve Araştırma Bölümü” olmak üzere üç ana birimden oluşmaktadır.

İSAM KÜTÜPHANESİ’NE KİMLER GİREBİLİR?

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile Öğretim üyeleri ve Öğretim görevlilerine açık olan kütüphane, Araştırma kütüphanesi niteliğindedir.

İSAM ÇALIŞMA SAATLERİ

Kütüphaneye üye araştırmacılar, haftanın yedi günü 9.00 - 23.00 saatleri arasında kütüphaneden istifade edebilmektedir.

İSAM İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

 • İSAM’daki akademisyenlere dinî konularda fetvâ sormak mümkün mü?

Bu tür soruları cevaplamakla yükümlü resmî kurumların başında Diyanet İşleri Başkanlığı ve İstanbul Müftülüğü gelmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı’na dinisorular@diyanet.gov.tr adresinden, İstanbul Müftülüğü’ne (0212) 512 23 20 (dahilî: erkeklere has fetvâlar için 123 ve 132, bayanlara mahsus olanlar için 128 ve 148) numaralı Fetva Hattı’ndan ulaşılabilir.

 • İSAM Diyanet İşleri Başkanlığı’na mı bağlıdır?

İSAM, Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği içinde hizmet veren ve diğer bütün TC vakıfları gibi Vakıflar Kanunu’na tâbi olan Türkiye Diyanet Vakfı’nın bir alt kuruluşudur.

 • İSAM bir kamu kurumu mudur? YÖK ile bir ilişkisi var mı?

İSAM, bir özel hukuk tüzel kişiliği olup kamusal niteliği ve YÖK ile ilişkisi yoktur.

 • İSAM’ın gelir kaynakları nelerdir?

İSAM’ın ana gelir kaynağı Türkiye Diyanet Vakfı’dır.

 • İSAM kâr amacı güdüyor mu, kazanç sağlıyor mu?

İSAM kâr amacı gütmeyen bir kurumdur.

 • İSAM’ın şubesi var mı, eğer yoksa açılması düşünülüyor mu?

İslâm Araştırmaları Merkezi ismini veya İSAM kısaltmasını ya da bunların benzerlerini kullanan kuruluşların İSAM ile ilgisi yoktur. Şube açılması ise düşünülmemektedir.

 • İSAM’ın akademik personel alım politikası nedir? Hangi uzmanlıklara sahip kişiler istihdam edilmektedir?

İSAM, kendi Çalışma Tâlimatı, bağlı olduğu Türkiye Diyanet Vakfı Senedi ve genelde ülke ihtiyaçları, özelde de kurumsal hizmet alanları göz önünde bulundurularak sosyal bilimler ve dinî ilimler sahalarında zaman zaman araştırma elemanı ve uzmanı istihdamına gitmektedir.

 • Araştırmacı kadrosunun genişletilmesi düşünülüyor mu?

Doktora programlarına kabul edilmiş akademisyenlere yönelik bir burs hizmeti sunulması ve bunlar arasından gereği durumunda seçim yapılarak isteyenlerin araştırma elemanı veya uzmanı kadrolarında istihdam edilmesi söz konusu olabilecektir.

 • İSAM’daki faaliyetlerden haber alabilmek için ne yapmak gerekiyor?

İSAM e-posta listesine üye olmak ve/veya web sitesindeki duyuruları düzenli izlemek gerekir.

 • İSAM’da eğitim programları düzenleniyor mu?

İSAM eğitim programları düzenlememekte, sadece ilgi alanına giren konularda seminerler vermektedir. Bunlara katılmak için en az lisans öğrencisi olmak lâzımdır.

İSAM yayınları nereden temin edilebilir?

TDV Yayın Matbaacılık ve Tic. İşl. isimli kuruluşun satış bürolarından elde edilebilir.

 • Kütüphane

Okuyucunun Kütüphane’den ödünç kitap almasına niçin müsaade edilmiyor?

Kütüphane’den ödünç alma hakkına kurumumuzun sürekli ve tam zamanlı araştırmacıları ile DİA çalışanları sahiptir. İSAM’ın araştırma faaliyetleriyle ilgili her an ihtiyaç duyulabildiği için kaynaklarımız bu grupların dışında hiç kimseye ödünç verilememektedir.

Okuyucu kütüphanede yerinde bulamadığı kitap ve dergi için ne yapmalıdır?

Kat görevlilerine ve müracaat birimi elemanlarına başvurmalıdır.

Okuyucu kütüphanede bulunmayan eserlerin satın alınmasını talep edebilir mi?

Kütüphanemize üye araştırmacılar sahalarıyla ilgili kitap, dergi ve tezlerin temin edilmesi için müracaat servisimizdeki yayın talep formlarını doldurup kütüphane müdürlüğüne teslim edebilirler veya http://www.isam.org.tr/iletisim/iletisim_formu adresindeki iletişim formunu doldurup “Kime” hanesinden “Kütüphane”yi seçerek gönderebilirler. Yayın temini çalışmaları belli bir politika ve planlamaya göre yapılmaktadır. Yazılı öneriler ilgili komisyonlar tarafından değerlendirilecektir.

Kütüphanedeki kitapların ve süreli yayınların metinleri niçin veri tabanlarına aktarılarak internet üzerinden kullanıma açılmıyor?

Bu bir telif hakkı sorunu olup İSAM’ın bütün kitapların internet üzerinden yayın hakkını satın alması teknik açıdan imkânsızdır. Ayrıca bu tip hizmetler çeşitli web siteleri aracılığıyla sunulduğu için öncelikli görülmemektedir.

Mikrofiş ve mikrofilm çıktısı alınabiliyor mu?

Pozitif ve negatif mikrofilm ve mikrofişlerden çıktı alınabilmekte, CD'ye yazdırılabilmektedir.

Doküman dosyalarındaki kaynakların fotokopisi çektirilebilir mi?

Evet, doküman dosyalarındaki kaynaklardan ilgili serviste görevli elemanların bilgisi dahilinde fotokopi çektirilebilir. Fotokopi servisinde iş yoğunluğu olduğu zamanlarda randevu sistemi uygulanmaktadır.

Müessesemiz, insan kaynaklarını da geliştirerek daha kaliteli hizmet verebilmek için bütün personelle ilgili her türlü dileğin yazılı biçimde bildirilmesinden memnun olacaktır. Notunuzu Kütüphane’deki öneri ve dilek kutusuna atabilir veya şu internet adreslerine yazabilirsiniz: isam@isam.org.tr / kutuphane@isam.org.tr

Araştırma binasına Kütüphane okuyucuları girebilir mi?

Görüşmek istedikleri kişiden randevu almaları durumunda müracaat görevlisinin aracılığıyla girebilirler.

Kurumunuzdaki bilgi işlem elemanlarından özel işler için yardım talep edilebilir mi?

İş yükleri çok olduğu için bilgi işlem elemanlarımız sadece kurumumuz içindeki bilgisayarlardan sorumludur.

 • Misafir Araştırmacı Programı

Doktorasını bitirmek üzere olanlar Misafir Araştırmacı Programı’na baş vurabilir mi?

Hayır.

Emekli öğretim üyeleri referans olarak gösterilebilir mi?

Evet.

Başvurular değerlendirilirken hangi ölçütler kullanılmaktadır?

Adayın mensubu bulunduğu üniversitenin/kurumun araştırma imkânları, uzmanlık alanı, teklif ettiği projenin konusu, referansları ve yayınları gibi ölçütlere göre seçim yapılmaktadır.

Referans mektubunda aranan en önemli nitelik nedir?

Referans sahibinin, adayın ilmî kapasite, birikim ve çalışkanlığını tarafsız olarak belgeleyecek bilimsel ilişkisine (kendisinden ders almış olması, ortak bilimsel faaliyette bulunulması vb.) ve adayın bu durumda gösterdiği başarı düzeyine dair verdiği bilgidir.

Misafir araştırmacı adayı programa katılmak istediği zaman dilimini ve süresini kendisi mi seçmelidir?

Evet. Aday başvurusu sırasında -bir aydan kısa ve üç aydan uzun olmaması ve ilgili dönemin sınırlarını aşmaması kaydıyla- programa katılmak istediği tarihi ve süreyi açıkça belirtmelidir.

Personel hakkındaki öneri ve dileklerin iletilmesi mümkün mü?

Evet.

İSAM SADECE BİR KÜTÜPHANE MİDİR?

İSAM kütüphansinde bulunan kitap, tez, süreli yayın vb. materyalin bibliyografik künyesine ulaşabilirsiniz.

İSAM Kütüphanesi hariç, özellikle koleksiyonunda yazma eser bulunduran 100’ün üzerinde; kütüphaneye ait 700 binden fazla yazma ve matbu eserin künyesine ulaşabilirsiniz.

TDV İslâm Ansiklopedisi’nde yer alan maddelerin yazımında başvurulan doküman dosyalarını araştırmacılarla paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu veri tabanında, ansiklopedimizde yer alan 15.226 madde başının 13.002’si, zeyl ciltlerimizde yayımlanacak 1.018 maddenin 683’ü ve muhtelif konularda oluşturulmuş 1.257 başlık ile toplam 14.326 doküman dosyasındaki kaynakların ilk sayfalarının PDF görüntüsüne ulaşabilirsiniz.

Başta İlâhiyat fakültelerimizin yayımlamakta olduğu dergiler olmak üzere çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan ilmî süreli yayınlar ile sempozyum ve kongrelerde sunulan tebliğleri kapsayan veri tabanına ulaşabilirsiniz.

İlahiyat Fakültelerinde devam etmekte olan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerine ulaşabilirsiniz.

Arşiv Koleksiyonları Veri Tabanı Arşiv servisinde bulunan ve tasnifi bitmiş (Hüseyin Hilmi Paşa: 3.000 belge; Yûsuf İzzeddin Efendi Ailesi: 4.048 belge; Kemal Batanay Arşivi: 4.123 belge; Muhammed b. Tâvît et-Tancî: 768 dosya; Muhammed b. Tâvît et-Tancî: 3878 dosya) koleksiyonlara ulaşabilirsiniz.

Tarih, Edebiyat ve Dinî ilimlerle ilgili Osmanlıca dergilerdeki makalelerden oluşan veri tabanında şimdilik 15.000’den fazla makalenin künyesi ile tam metinleri (PDF olarak) yer almaktadır.

Tarih, edebiyat ve Dinî ilimlerle ilgili Risalelerden oluşan veri tabanında şimdilik 2.500 civarında risalenin künyesi ile tam metinleri (PDF olarak) yer almaktadır.

Bu veri tabanı Osmanlı devlet ve vilayet salnameleri ile Nevsal’leri kapsamaktadır. Veritabanında şu an itibariyle 633 adet eserin tam metin PDF’leri verilmiştir.

İSAM KÜTÜPHANESİ NEREDE?

İSTANBUL’DA GEZİLECEK YERLER

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle