İmanda İstisna ve Hükmü Nedir?

İstisna nedir? İmanda istisna ve hükmü kısaca...

“Ben inşâallah (Allah dilerse) mü’minim” ifâdesine “istisnâ” denir. Îmânda istisnânın câiz olup olmaması konusunda İslâm âlimleri ihtilaf etmişlerdir.

1- İSTİSNÂYI CÂİZ GÖRMEYENLER

Mâtürîdî âlimlerinin büyük çoğunluğu ile Eş’arîlerden Cüveynî ve Bâkıllânî gibi bazı âlimler îmânda istisnâyı câiz görmezler. Pek çok konuda olduğu gibi bu konudaki görüş ayrılığı, konuya bakış açısının farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Câiz görmeyenler, konuya, tasdik açısından bakmaktadırlar. Bunlara göre kalpte tasdik olunca, gerçek îmân var demektir. Îmânda asıl olan sözü kesin söylemek, istisnâyı (“Ben, inşâallah mü’minim” demeyi) terk etmektir. Ayakta olanın “Ben, inşâallah ayaktayım”, oturanın “Ben, inşâallah oturuyorum”, hayatta olanın “Ben, inşâallah hayattayım” demesi gülünç ve saçma olduğu gibi îmân esaslarını gerçekten tasdik ve ikrâr edenin “Ben, inşâallah mü’minim” demesi de gülünç ve saçmadır. Îmânda istisnâ, şekki gerektirir. Halbuki îmânda şekke yer yoktur.[1] Îmânını açıklarken istisnâ etmemeli, “Ben, gerçekten mü’minim” diye sözü kesin söylemelidir.[2]

“Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene îmân etti, mü’minler de îmân ettiler. Onlardan her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, Peygamberlerine îmân ettiler.” (Bakara, 2/285)

“«Biz, Allah’a ve O’nun katından bize indirilene; İbrâhîm, İsmâîl, İshâk, Ya’kûb ve esbâta indirilene, Mûsâ ve Îsâ’ya verilenlerle, Rableri tarafından diğer peygamberlere gelenlere, onlardan hiç biri arasında fark gözetmeksizin inandık ve biz sadece Allah’a teslim olduk» deyin!” (Bakara, 2/136)

“Gerçek mü’minler ancak Allah’a ve Resûlüne îmân eden, ondan sonra asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlardır” (Hucurât, 49/15) âyetleri îmânı kesin söylemeyi tavsiye etmektedir.[3] Hz. Peygamber’e,

“Amellerin hangisi daha üstündür?” diye sorulunca, “Kendisinde şüphe bulunmayan îmân, hile olmayan cihâd ve makbûl hacdır” diye cevap vermiştir.[4] Bu hadis de îmânın kesin olması gerektiğine delâlet etmektedir.

2- İSTİSNÂYI CÂİZ GÖRENLER

İmâm Şâfiî (v. 204/820), İmâm Ahmed b. Hanbel (v. 241/855) gibi selef âlimleriyle İmâm Gazzâlî (v. 505/1111), Fahreddîn Râzî (v. 606/1210), İbn Fûrek (v. 406/1015) gibi eş’arî kelamcılar, îmânda istisnâyı câiz görürler. Hemen belirtmek gerekir ki îmânda istisnâyı câiz görenler, bununla, şüpheyi asla kasdetmemişler, aksine şüphe için söylenmemesini şart koşmuşlardır.[5] Selefin istisnâyı kabul ettiği îmân, fevz ve necâta alâmet olan îmândır. Selef, fevzi, Allah’ın dilemesine bağlı kılmıştır.[6] Gerek ashâbdan, gerek seleften “Ben, inşâallah mü’minim” diyenler, münâfıklıktan korktuklarından ve sonlarının ne olacağını kesin bilemediklerinden bunu söylemeyi câiz görmüşlerdir.[7]

Nefsini övme ve tezkiye korkusundan, Allah’ın adını her işte anma alışkanlığından, bütün işlerini Allah’ın dilemesine havâle etme arzusundan, son nefeste îmânla gidip gidemeyeceğini bilmediğinden dolayı istisnâ etmek câizdir.[8] Allah’ın adını zikirle teberrük için, teeddüb için, nefsini tezkiyeden teberrî için, işleri Allah’ın dilemesine havâle için, sonunun ne olacağını bilmediği için veya hâline şaşkınlıktan dolayı istisnâ ediyorsa bu câiz olmakla beraber şüpheyi akla getirdiğinden dolayı yine de terk edilmesi evlâdır.[9]

“Ben, inşâallah mü’minim” diyen, bununla, “Ben, inşâallah cennetliğim” demeyi kasdediyorsa o takdirde bu sözde bir sakınca yoktur.[10]

Görüldüğü gibi istisnâyı câiz görenlerle görmeyenlerin görüşlerini, görüş açılarıyla ortaya koyduğumuz zaman, aralarında mühim bir farkın olmadığını, hatta aynı olduğunu görürüz. Mâtürîdîlerle Eş’arîler arasındaki görüş ayrılığı olan mevzûların çoğu bu şekildedir.

[1] Nesefî, g.e., II,423; Sâbûnî, Bidâye, s. 90.

[2] Mâtürîdî, Tevhid, 388.

[3] Mâtürîdî, Tevhîd, 389-391; Nesefî, a.g.e., II,424.

[4] Nesâî, Îmân, 1; Dârimî, Salât, 135; Ahmed b. Hanbel, II,

[5] Ahmed b. Hanbel, Kitâbu’s-Sünne, 44.

[6] Cüveynî, İrşâd, 400.

[7] Bağdâdî, Usûlu’d-dîn, 253.

[8] Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn, I,122.

[9] Taftâzânî, Şerhu’l-Akâid, 162-163.

[10] Ali el-Kârî, Şerhu’l-Fıkhi’l-Ekber, 252.

Kaynak: Prof Dr. Mehmet Bulut, Delilleriyle İslam Akaidi, Erkam Yayınları

 

İslam ve İhsan

İMAN NEDİR? İMANIN TANIMI VE KAPSAMI

İman Nedir? İmanın Tanımı ve Kapsamı

İMAN ESASLARI NELERDİR?

İman Esasları Nelerdir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.