İlhan Armutçuoğlu Kimdir?

İlhan Armutçuoğlu kimdir? Ramazan Muslu, İlhan Armutçuoğlu Hocaefendi’nin Sami Efendi’ye intisabı, hizmetleri ve kısaca hayatını kaleme aldı.

İlhan Armutçuoğlu Hocaefendi’nin dedeleri, 1071’den önce Muğla’ya bağlı Ula’nın Armutçukluoğlu köyüne Türkistan’dan gelip yerleşen Horasan erenlerindendir.

İHSAN ARMUTÇUOĞLU KİMDİR?

İlhan Armutçuoğlu Hocaefendi, 1937 yılında Ula’da dünyaya geldi.

İlkokulu bitirdikten sonra 1952 yılında babası Hafız Mehmet Ali Efendi’nin (ö.1980) gözetiminde hafızlığını tamamladı. Yeni açılan Isparta İmam Hatip Okulu’na kaydolup buradan mezun oldu. Marmaris Eski Cami’de imam hatiplik görevinde bulundu.

1960 yılında askere gitti ve yedek subay olarak askerliğini Kars’ta tamamladı. 1962’de yeni açılan Konya Yüksek İslam Enstitüsü’ne kaydoldu. Bu eğitimi sırasında İmam Hatiplik görevini de sürdürdü. 1965 yılında ilk haccını yaptı. 1966’da Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu.

Yüksek İslam Enstitüsü’nde okurken Kemal Edip Kürkçüoğlu ve Celâleddin Emrem adlı hocaları onun edebi ve tasavvufî yönünün gelişmesinde büyük etkileri oldu. Konya’da talebe iken Sami Efendi hazretlerinin halifelerinden Dişçi Mehmet Efendi’nin sohbetlerine katıldı ve kendisinden ders alarak manevi eğitimine başladı. Kısa bir süre sonra Mahmud Sami (k.s.) hazretlerini İstanbul’da Güllü Köşkte ziyaret etti. Bu ziyarette Hazretin kendisine özellikle “manevi hal ve rüyalarını başkalarına anlatmamasını” tavsiye ettiğini söylerdi.

İlhan Hocaefendi, Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun olduktan sonra 1966 yılında Muğla İl Müftüsü olarak göreve başladı. Bu dönemde Muğla’da Mevlevi Şeyhi Şâhidî İbrahim Dede’nin (1470-1550) türbesinin yenilenmesini sağladı. Aynı yerde yaptığı sohbetler büyük ilgi gördü. O yıllarda Muğla’da henüz İmam Hatip Okulu yoktu; bu okulun açılabilmesi için gerekli alt yapı çalışmalarına öncülük etti.

1971-77 yılları arasında Manisa İl Müftülüğü görevinde bulunduktan sonra kendi isteğiyle İzmir Merkez Vaizliğine atandı. Ancak 1983 yılında 1402 sayılı yasa ile görevden alındı.

1983-1987 yılları arasında Konya Erenköy Camii’nde dört yıl kadar fahri imamlık yaptı.

1987-1990 yılları arasında Mekke-i Mükerreme’de kaldı.

1990 yılında hukuk yoluyla tekrar göreve iade edilince iki yıl kadar Muğla-Milas vaizliği görevinde bulunduktan sonra 1992’de emekliye ayrıldı.

İlhan Hocaefendi, 1992’den sonra Ula’nın Oyru Mahallesi’ne yerleşti. Hayır sahiplerinin katkılarıyla Otağ Mescidi ile dört katlı yatılı bir Kur’an Kursu inşa ettirdi.

Vefatına kadar bir yandan bu kursun iaşe, ibate ve eğitim işleri ile meşgul olurken diğer yandan da manevi irşad hizmetlerini aralıksız sürdürdü.

Edebiyat, şiir ve mûsikî ile de meşgul olan İlhan Armutçuoğlu Hocaefendi, Ramazanoğlu Mahmud Sâmî (k.s.) ve Mûsâ Topbaş (k.s.) hazretleriyle ilgili manzumeler yazdı. Yine Silsile-i Şerifin son beyitlerini yazmak da kendisine nasip oldu. Kasîde-i Bürde ile Kasîde-i Ziyâiyye’yi aynı nazım ölçüleriyle Türkçe’ye çevirdi.

Günlük manevi duygu ve düşüncelerini ifade ettiği manzumeler Cuma Mesajları adıyla yedi seri halinde yayımlandı. Bunlardan bazıları Kenan Güçlütürk tarafından bestelendi ve Kenan Aydınlı tarafından seslendirildi.

İlhan Hocaefendi, 5 Ağustos 2023 Cumartesi günü sabah 07.30 saatlerinde son yıllarını içinde yaşadığı Namnam Kasrı’nda Hakk’a vâsıl oldu. Muğla Merkez Kurşunlu Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından naşı Ula Oyru mahallesindeki Namnam Otağ Mescidi haziresine defnedildi. Muğla ve çevre illerden gelen yüzlerce dostu ve seveni cenazesine iştirak etti. Yine sevenleri tarafından uzaktan yakından gönderilen yüzlerce hatim ruh-i muazzezlerine bağışlanmıştır.

Evli ve altı çocuk babası olup 19 torun dedesiydi.

Vefatının ardından İlhan Hocaefendi ile ilgili bazı manzumeler yazılmış ve tarihler düşürülmüştür. Yazı hacmi sınırlı olduğu için örnek olarak burada sadece Ethem Cebecioğlu Hocamızın “Bir er öldü dediler / Cümle feryâd ettiler / Bir Hak dost öldü diye / Giryân oldu melekler” dörtlüğü ile Mustafa Kara hocamızın “Ahlâkta civân / Cennete revân / Çıktı iki er: / el-Mağfûr İlhân” (1445) şeklinde düşürdüğü tarihi kaydetmek istiyorum.

İlhan Armutçuoğlu Hocaefendi, hâfız, şâir, muhabbet ehli, basiret sahibi ve vakûr bir şahsiyet idi. Hoş sohbetti; konuşması, hitabeti, hal ve hareket tarzı ile muhatabın gönlüne tesir ederdi. Sohbetlerinde tilavetin yanı sıra şiir, kaside veya gazellere de yer verir, bunları kendine has bir üslup ve tavırla okurdu. Teslimiyet ve rıza ehli idi. Sabırlı idi. Edep, sanat ve zerâfet ehli idi. Nurlu ve mütebessim bir çehresi vardı. Misafirperverdi; misafirlerini iyi karşılar, iyi ağırlar ve iyi uğurlardı.

Ruhu için bir Fatiha üç ihlâs-ı şerîf…

Kaynak: Ramazan Muslu, Altınoluk Dergisi, Sayı: 451

İslam ve İhsan

İLHAN ARMUTÇUOĞLU HOCAEFENDİ İLE RÖPORTAJ

İlhan Armutçuoğlu Hocaefendi ile Röportaj

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.