Hayızlı Kadın Oruç Tutabilir mi?

Dr.Murat Kaya, "Kadınlar muayyen günlerinde oruç tutabilir mi?" sorusunu cevaplıyor.

Ebû Saîd el-Hudrî (r.a) şöyle buyurur:

“Bir Kurban veya Ramazan bayramında Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) yanımıza namazgâha çıktılar. Kadınların yanına uğradılar ve onlara:

«‒Kadınlar, sadaka veriniz! Zira bana Cehennem halkı gösterildi, çoğu sizler idiniz.» buyurdular.

Kadınlar:

«‒Yâ Rasûlâllâh, neden?» diye sordular. Allah Rasûlü (s.a.v):

«‒Çünkü siz (ötekine, berikine) çokça lânet eder, kocalarınıza karşı nankörlük edersiniz. Ne acayiptir ki kendini zapteden, kendine hâkim tam akıllı ve dîninde ihtiyatlı kimsenin aklını; eksik akıllı, eksik dinli olmanıza rağmen sizin kadar çelebilen başka bir kimse görmedim.» buyurdular.

Kadınlar:

«‒Aklımızın ve dînimizin eksikliği nedir yâ Rasûlallâh?» dediler.

Efendimiz (s.a.v):

«‒Kadının şahâdeti, erkeğin şahâdetinin yarısı değil midir?» diye sordular.

Kadınlar:

«‒Evet.» dediler.

Efendimiz (s.a.v):

«‒İşte bu, aklının eksikliğindendir. Hayız gördüğü zaman da namaz kılmaz, oruç tutmaz değil mi?» buyurdular.

Kadınlar:

«‒Evet.» dediler.

Efendimiz (s.a.v):

«‒İşte bu da dîninin eksikliğindendir.» cevabını verdiler.” (Buhârî, Hayz, 6)

HADİSİN ŞERHİ

- Diğer delilleri de dikkate alan Hanefîlere göre genç kadınların bayram, Cuma ve diğer vakit namazları için câmiye çıkmaları câiz değildir. İhtiyar kadınların çıkmaları câiz görülmüşse de çıkmamaları efdaldir. Ancak çıkmak isterlerse, süslenmeden ve koku sürünmeden gitmelidirler. Şâfiîlere göre genç kadınların câmiye gitmesi, fitne korkusu sebebiyle mekruhtur.

- Sövmek, lânet etmek, nankörlük yapmak haram ve günahtır. Bunlarda ısrar edilirse, kişiyi Cehennem azâbına sürükleyecek kadar büyük bir günah hâline gelirler.

- Nimeti inkâr etmek haram, nankörlükte bulunmak ise zemmedilen çok kötü bir günâhtır.

- Allah yolunda infâk ve tasaddukta bulunmak, sâhibini Cehennem azâbından kurtarır ve günahlarına keffâret olur.

- Bir bütün hakkında verilen hükmün o bütünün her ferdi için geçerli olması lâzım gelmez. Nitekim erkeklere taş çıkartır nice kadınlar vardır. Hüküm gâlibe göredir.

- Hayızlı kadın oruç tutmaz, tutamadığı günleri daha sonra kaza eder. Namaz da kılmaz ancak onları kaza etmez. Aynı şekilde hayızlı kadının Kur’ân’a dokunması ve onu okuması, mescide girmesi, Kâbe’yi tavâf etmesi de yasaktır.

- Bir kadın hayızlıyken elbisesine kan bulaşırsa, temizlendiğinde o kanı parmaklarıyla veya tırnağıyla kazıyıp suyla yıkadıktan sonra bu elbiseyle namaz kılabilir. İslâm’dan evvel kadınların îtiyâdı, hayzın dinmesinin ardından elbiseyi değiştirmekti ve onlar bunu vâcib görürlerdi. İslâm ise temiz olduktan sonra aynı elbisenin hayızdan sonra da giyilebileceğini hükme bağlamıştır.

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.