HAŞR NE DEMEK?

Haşr ne demektir? Haşr: Ölülerin kıyâmette diriltilerek hesap için mahşerde toplanması anlamlarına gelir.

HAŞR KELİMESİNE ÖRNEKLER

İnsan bedeni, müthiş bir tefekkür sahasıdır. Yüce Yaratan’ın azametine en bâriz şâhittir. Ancak bundan gâfil bir insan, dâimâ nefsinin arzularıyla meşguldür. Hâlbuki nefsânî işlerde hayvanlar bile insanla benzer bir seviyededir. İnsanı

hayvanlardan ayıran ve onu mahlûkâtın en şereflisi kılan mahâret, göklerin ve yerin melekûtuna ibret nazarıyla bakmak, kâinattaki ve insandaki ilâhî sanat hârikalarını tefekkür etmek sûretiyle elde edilen mârifettir. Zira bu mârifette derinleştikçe kul, mukarreb meleklerin seviyesine çıkar, hattâ daha da yükselir. Peygamberler ve sıddîkların içinde, Allâh’a yakın bir hâlde haşrolunur. Bu şeref ve izzet ise; hayvanlar gibi, hattâ hayvanlardan da şaşkın bir hâlde şehvetlerinin esiri olarak yaşayan gâfil insanlar için söz konusu değildir. (İmâm Gazâlî, İhyâ, VI, 58-62.)

*****

Peygamber Efendimiz -aleyhissalâtü vesselâm- bir hadîs-i şerîflerinde şöyle buyururlar:

“Ben Muhammed’im ve Ahmed’im.

Ben o Mâhî’yim59 ki, Allâh benim nübüvvetimle küfrü izâle edecektir.

Ben o Hâşir’im ki, (kıyâmet gününde) insanlar beni tâkib ederek haşrolunacaktır.

Ben Âkıb’ım, Hâtemü’l-Enbiyâ’yım, benden sonra hiç kimse nebî olmayacaktır.” (Buhârî, Menâkıb, 17; Müslim, Fedâil, 125)

*****

Hadîs-i şerîfte buyrulduğu üzere:

“Kişi sevdiğiyle beraberdir.” (Buhârî, Edeb, 96)

Bizler de şâyet Hakk’ın sevgili kulları olan velîlere muhabbet duyuyorsak, âhirette onlarla haşrolunmayı arzuluyorsak, onların îman, ahlâk ve istikâmetlerinden nasîb almaya gayret etmeliyiz. Zira gerçek sevginin alâmeti, sevilenin hâliyle hâllenmektir.

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • Hiç Bİsey anlamadım

    Mükemmel

    iyi

    guzel

Yorum Ekle