Gönül Darlığının Nedenleri

Gönül darlığı neden olur? Gönül darlığının sebepleri.

Mevlânâ Celâleddin Muhammed Rûmî Hazretleri, arkadaşlarından birini üzüntülü gördü ve şöyle dedi:

– Bütün gönül darlığı, bu âleme gönül bağlamaktan gelir, kendini yok bilirsen, her renge bakarsın, her lezzeti tadarsın, bilesin ki bunların hiç birisi ile kalmazsın! Şunları bilesin ki bunları gördükten sonra, öyle bir yere gideceksin ki, orada hiç gönül darlığı çekmeyeceksin.

Gene buyurdular:

– Allah zikri en büyüktür. (Ankebût, 29/45) mealini taşıyan âyet-i kerimenin mânâsı şu demeye gelmez.

– Allah seni andığı zaman sen de O’nu anasın. Çünkü Allah zikri çok çok üstündür. Senin anman, sâdece dıştadır; neyin yerini tutabilir ki!

Bu mânâyı çözmelisin, anlamalısın, bu mânâ senin önderin olmalıdır.

Bir kimse ihtiyar bir kadına şöyle dedi:

– Yüce Hakk’ı nerede arayayım? O kadın şöyle dedi:

– Hay babacan! Nerede aradın da bulamadın ki, her nerede istersen bulursun. Zira:

– “Arayan bulur” mânâsı açıktır.

Şöyle anlattı:

– Bir genç bir büyüğün yanına gitti ve şöyle dedi:

– Bana bir şeyler söyle.

O büyük, uzun bir süre başını aşağı eğip düşündü, sonra başını kaldırıp:

– Ey genç! Cevab mı bekliyorsun?

Genç:

– Evet dedi..

O büyük zât şöyle buyurdu:

– Her ne var ki, Hak Teâlâ’nın gayrıdır, söylemeye değmez, her ne şey ki yüce Hakk’ı anlatır, o da tabirlere sığmaz. Zira Allah Teâlâ ve Tekaddes hazretleri her hangi bir vasıfla anlatılmaktan, herhangi bir yolla tam olarak anılmaktan, yana üstünlüğe sahiptir. İsmi Dârr olan bu büyük zâtın sözleri ne kadar uyandırıcıdır. Dervişin:

“Bütün âlemi dolaştım, ne rahatlık buldum, ne de rahatlık bulan birini gördüm” sözünü dinleyen Dârr’ın:

“Neden kendinden el çekmedin, hem kendin rahat olurdun, hem de herkesi rahat bulurdun” sözü çok derin mânâ taşır.

Dârr Hazretleri’nin işaret ettiği şahıslar pek enderdir. Yalnız seyr ü sülûk yoluna girenler müstesna. Bunlar büyük bir ihlâs üzere mürşidlerine karşı teslimiyetleri ve muhabbetleri derecesinde kalpleri tasfiye ve nefisleri tezkiye olur, verilenleri tam îfâ etmek şartıyla... O zaman nefislerinin kötülüklerini anlarlar ve onun şerrinden Cenâb-ı Hakk’a iltica ederler. Allah’ı anmadan yapamazlar, Allah’ı andıkça da şevkleri, aşkları tezâyüd eder. Allah’ın sevgisi de gönülde yerleşince, mâsivâya, dünya sevgisine yer kalmaz. Allah Teâlâ’nın sevgisi her tarafı kaplayınca hem kendi rahat eder, hem de herkesi rahat bulur. Rabbimiz Teâlâ hazretleri bu hali hepimize nasip etsin!

AŞIK OLDUM BEN ALLAH’IN ADINA

Yunus Emre Hazretleri buyurur:

Âşık oldum ben Allah’ın adına

Doyamadım lezzetine tadına

Şimdi girdim erenler meydanına

Bana Allah gerek, cihan kâr etmez

Benim gönlüm dîdar ister eğlenmez.

Kaynak: Sâdık Dânâ-Hizmet İnsanı, s.118- Erkam Yayınları

GÖNÜL DARLIĞI NEDEN OLUR?

Gönül Darlığı Neden Olur?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.