Gece Yapılacak İbadetler

Bizler gecelerimizi dikkatli kullanır, gecelerin kıymetini bilirsek -inşâallah- gecelerimiz gündüzlerimizden daha aydınlık hâle gelir. Peki geceleri gündüz gibi aydınlık hale getirecek ibadetler nelerdir?

Mevlânâ Hazretleri buyurur:

“Gece, neye gebeyse onu doğurur.”

Gecesi mânen karanlık olanın gündüzü de mânen aydınlık olmaz. Gecenin kıymetini bilmeyenler için gündüzün hayrını düşünmek mümkün değildir. Bütün bir gecesini gaflet içinde uykuya mahkûm edenin gündüzü de umûmiyetle feyz ve rûhâniyetten mahrum hâlde geçer. Bu yüzden geceleri büsbütün uykunun esiri olup gönlümüzü hantallaştırmaktan sakınmamız îcâb eder.

Seher vakitlerinde Cenâb-ı Hakk’ın duyan ve hisseden gönüllere ayrı ayrı îkazları vardır. Havanın âdeta tatlı bir meltem gibi ferahladığı, çiçeklerin latîf râyihalar yaydığı, horozların âdeta bir çalar saat gibi ötmeye başladığı o demde, Cenâb-ı Hak kendisine yaklaşmak isteyen kullarına da müstesnâ bir fırsat ihsân etmektedir.

Seher vakti ibadetlerle ihyâ edilip o rûhânî ziyafet sofrasından gerekli mânevî gıdalar alınacak ki, kul gündüze yüksek bir feyz ve rûhâniyetle girebilsin. O feyz ve rûhâniyet, gün boyu gönlü günahlardan, gafletten ve mâsivâdan, yani Allah’tan uzaklaştıran her türlü şerden koruyabilsin. Gönlün hayra iştiyâkını, şerre karşı da mukâvemetini / direncini artırabilsin.

Geceye aynı gönül feyziyle ulaşabilmek için de gündüz vakti gözü, kulağı, dili, velhâsıl bütün âzâları mâsiyetten korumak îcâb etmektedir. Yani Güneş batınca Ay’ın doğup mehtap hâline gelmesi gibi, biz de gündüzden geceye, geceden gündüze mânevî hayatımızı sürekli takviye ederek feyizli bir ömür yaşamanın gayretinde olmalıyız.

GECELERİ AYDINLATAN İBADETLER

Bütün Hak dostları, bu şuur ve idrâk içinde seher vakitlerinin feyzinden istifâde etmiş ve o müstesnâ vakti ibadetlerle ihyâ etmenin ehemmiyetine dikkat çekmişlerdir. Bâyezîd-i Bistâmî Hazretleri:

“Geceler gündüz hâline gelmeden bana hiçbir sır fetholunmadı.” buyurmuştur.

Bizler de gecelerimizi dikkatli kullanır, seher vakitlerini teheccüd, zikir, istiğfar ve duâlarla ihyâ edebilirsek, -inşâallah- gecelerimiz gündüzlerimizden daha aydınlık hâle gelir.

Gece yapılabilecek ibadetler:

  • Gecenin bir bölümü teheccüd namazı
  • Zikir
  • İstiğfar
  • Dua etmek
  • Seherde kuşluk (dûha) namazı
  • Kur'an okumak

Rabbimiz cümlemize bu güzel hâli nasîb eylesin.

“İnsanlar uykudadır, öldüklerinde uyanırlar.” hakîkati muktezâsınca, ölüm gelmeden evvel ölümün kardeşi olan uykulardan Allah için uyanabilmeyi, böylece bir nevî “ölmeden evvel ölünüz” sırrından hisse alabilmeyi, Cenâb-ı Hak cümlemize lûtf u keremiyle ihsân eylesin. Âmîn!..

[1] Bkz. Buhârî, Savm 55, 56, 57, Teheccüd 7, Enbiyâ 37, Nikâh 89; Müslim, Sıyâm, 181-193.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Altınoluk Dergisi, 2017 – Aralık, Sayı: 381, Sayfa: 032

İslam ve İhsan

PEYGAMBERİMİZİN GECE İBADETİ

Peygamberimizin Gece İbadeti

PEYGAMBERİMİZİN GECE YAPTIĞI DUA VE ZİKİRLER

Peygamberimizin Gece Yaptığı Dua ve Zikirler

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.