Destimal-i Şerif Nedir?

Destimal-i Şerif nedir? Destimal-i Şerif, kimlere hediye edilirdi ve niçin saklanırdı? Destimal-i Şerif nasıl bulundu? Osmanlı’dan kalan kıymetli emanet: “Destimal-i Şerif…”

Destimal (destmal veya destemal) Farsça bir kelime olup sözlükte, “El ve yüz silmeye yarayan mendil, peşkir, yağlık vb. şeyler” demektir.

Destimal; pamuk, keten ve ham ipekten çok sık olarak dokunurdu. Hediyelik olanlarına dokunurken veya sonradan ipek ve sırma ile hediye edilecek kişiye göre âşıkāne veya dindârâne mısrâlar, çeşitli nakışlar işlenirdi.

DESTİMAL-İ ŞERİF NEDİR?

Destimal-i Şerif ise Topkapı Sarayı’nda, kutsal emanetlerden Hazret-i Muhammed’e (s.a.s.) ait Hırka-i Saadet ziyaretlerinde dağıtılan ince tülbentleri ifade ediyor.

Sarayda Enderunlular tarafından yıl boyunca tahta kalıplarla basılarak hazırlanan ve Osmanlıca yazılar bulunan destimaller, Ramazan ayına kadar Hırka-i Saadet Dairesi’ndeki Destimal Odası’nda muhafaza edilirdi.

Topkapı Sarayı’nda her sene Ramazan’ın 15’inci günü bir program düzenlenirdi. Hazret-i Muhammed’in (s.a.s.) hırkası özel sandıktan çıkarılır ve önceden hazırlanmış destimaller ona tek tek dokundurulurdu. Bu mendiller, Kutsal emanetlerin ziyareti esnasında Hırka-i Saâdet’in üzerine konurmuş. Ziyaretçi bu şekilde hırkayı öpermiş ve bu sayede Hırka-i Saâdet’in yıpranması da önlenirmiş.

Daha sonra Destimal-i Şerif adıyla anılan bu mendiller misafirlere hediye edilirdi. Her bir misafir bu mendilleri ömür boyu özenle saklar, vefat ettiğinde kefenlenmeden önce yüzlerine kapatılmasını vasiyet ederdi.

DESTMAL-İ ŞERİF NASIL BULUNDU?

Bursa’da bulunan Destimal-i Şerif, soyu Akkoyunlulara uzanan, Osmanlı döneminde 56 paşa çıkaran ve kuşaktan kuşağa geçen Bosna Hersek Sancak Beyliğini dört asır yürüten “Çengiç” ailesinin, müzeye bağışladığı barutluktan çıktı.

Sultan 2’nci Abdülhamid tarafından Haydar Çengiç’e hediye edilen, üzerinde Osmanlıca yazılar bulunan ve manevi değeri büyük olan Destimal-i Şerif Ramazan ayı dolayısıyla Bursa Kent Müzesi’nde ziyarete açıldı.

Yaklaşık 1,5 yıl önce Bursa’nın köklü ailelerinden Çengiç ailesinin son ferdi Leyla İlova’nın, atalarından kalan kılıç, ateşli silah, tılsımlı gömlek, tekstil malzemeleri, ferman, barutluk gibi eşyaları müzeye bağışladı.

Bu eşyalar, bir yıl boyunca sergide kaldı. Bir gün silahlar ve barutluklar temizlenirken, açılan barutluğun içinden bir bez tülbent çıktı. Tülbent açılınca üzerindeki Osmanlıca yazılar vesilesiyle bunun Destimal-i Şerif olduğu tespit edildi.

DESTİMAL-İ ŞERİF ÖRNEĞİ

Yukarıdaki Destimâl-i Şerif’te şu dörtlük yazıyor:

Hırka-i Hazret-i Fahr-i Rüsül’e
Atlas-ı çerh olamaz pây-endâz
Yüz sürüb zeyline takbîl iderek
Kıl Şefî-i Ümem’e arz-ı niyâz

(Peygamberlerin kendisiyle iftihar ettiği Hazret-i Peygamber’in hırkasına,
Feleğin mavi atlası (gökyüzü) paspas bile olamaz.
Eteğine yüz sürüp öperek,
Yalvar ümmetlerin Şefaatçisi’ne.)

İslam ve İhsan

KUTSAL EMANETLER NEDİR?

Kutsal Emanetler Nedir?

KUTSAL EMANETLER İSTANBUL’A NE ZAMAN GETİRİLDİ?

Kutsal Emanetler İstanbul’a Ne Zaman Getirildi?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.