Cenaze Nasıl Kefenlenir?

Kefen nedir? Cenazenin kefenlenmesi nasıl yapılır? İslam’da erkek ve kadının kefen sayısı ve kefenlenme şekli.

Ölen erkek veya kadını, bedenlerini örtecek şekilde kefenlemek farzdır. Cenazenin yıkanıp kurulanmasından sonra sarıldığı beze “kefen” denir.

ERKEK VE KADININ KEFEN SAYISI VE KEFENLENME ŞEKLİ

Erkeğin kefeni; biri gömlek (kamîs) yerini, biri don ve etek (izâr) yerini ve biri de sargı (lifâfe) yerini tutmak üzere yensiz ve yakasız, çevresi dikişsiz üç kat bezden ibarettir. Kadının kefeni ise; bu üç kata ilâve olarak bir baş örtüsü ve bir de göğüs örtüsü olmak üzere beş kat bezdir. Bunlar sünnet üzere kefenleme için gereklidir. İlke olarak kefen, ölen kişinin mal varlığına uygun olmalıdır. Bu sayıda parça bez bulunamazsa, erkek için izâr ve lifâfe ve kadın için bu ikisine ilâve edilecek bir baş örtüsü ile yetinilebilir. Buna kefen-i kifâye denir. Bu kadarı da temin edilemeyip, erkek ve kadın için sadece bir kat bez bulunduğu takdirde, ölü tek parça beze sarılarak gömülür ki buna da kefen-i zarûret denir. Nitekim sahabeden bir kısmı zaruretten dolayı, sahip oldukları elbiseleriyle kefenlenip defnolunmuşlardır.[1]

Kamîs; boyun kısmından ayaklara kadar uzanan gömlek yerinde bir bezdir. İzâr; bir don veya eteklik yerinde, baştan ayağa kadar uzanan bir bezdir. Lifâfe ise; sargı yerinde olup, baştan ayağa kadar uzanan, baş ve ayak tarafından düğümlenen bir bezdir. Bu yüzden izârdan biraz daha uzundur.

Kefenin beyaz pamuklu bezden olması daha faziletlidir. Yeni olması veya yıkanmış bulunması gerekmez. Ölüye sarılmadan önce kefenin birkaç defa güzel kokulu şeylerle tütsülenmesi âdettir.

Kadının saçları ikiye ayrılarak örgü yapılır ve kefen gömleği üzerinden göğsü üstünde toplanır. Onun üzerine başörtüsü yüzüyle birlikte örtülür. Sonra üzerine izâr sarılır ve izârın üzerinden  göğüs örtüsü bağlanır. Daha sonra lifâfe sarılır.

Kefen, kişiye sağlığında iken gerekli olan tesettürün bir devamı olup, vefat eden kişinin kendi malından karşılanır. Malı yoksa nafaka yükümlüsü hısımlarının bunu karşılaması gerekir. Böyle birisi de yoksa, diğer müslümanların techiz ve tekfin masraflarını karışalaması gerekli olur. Bu harcamaları, İslâm toplumu adına bir kamu kurumu veya vakıf gibi kurum da  karşılayabilir.

Evli iken ölen kadının malı bulunsun veya bulunmasın, onun kefen masrafı kocasına aittir. Hanefîlerde fetvâya esas olan görüş budur. İmam Muhammed’e ve İmam Şâfi’ye göre ise mal bırakmayan kadının techiz ve tekfin masrafları nafaka yükümlüsü olan hısımlarınca karşılanır.

Dipnot:

[1] bk. Buhârî, Cenâiz,19-29; Ebû Dâvud, Cenâiz, 29-32.

Kaynak: Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslam İlmihali, Erkam Yayınları

CENAZENİN YIKANMASININ HÜKMÜ NEDİR?

Cenazenin Yıkanmasının Hükmü Nedir?

PEYGAMBERİMİZİN CENAZESİNİN YIKANMASI VE KEFENLENMESİ NASIL OLMUŞTUR?

Peygamberimizin Cenazesinin Yıkanması ve Kefenlenmesi Nasıl Olmuştur?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.