Cenâb-I Hakkʼa Yakınlığın Yolu Nereden Geçer?

Cenâb-ı Hakkʼa yakınlığın yolu nereden geçer? Allah'a (c.c) yakın olmak için yapmamız gerekenler neler? Hz. Musa'nın (a.s) “Yâ Rabbi! Se­ni ne­re­de ara­ya­yım!” sorusunun cevabı...

Hüdâyî Hazretleri buyurur:

Ederse bir kişi mazlûma nusret,[1]
Makâm olur ona gülzâr-ı Cennet…[2]

Cenâb-ı Hakkʼa yakınlığın yolu, mazlum, mağdur ve muhtaçların kırık gönüllerini ihyâ etmekten geçer. Bu sebeple Allâh’ın rızâsını arayan bir mü’min, daha ziyade mâtemlerin civârında dolaşmalı, kimsesizlerin kimsesi olmalı, muhtaçların yardımına koşmalıdır. Nitekim Mû­sâ -aleyhisselâm-;

“–Yâ Rabbi! Se­nʼi ne­re­de ara­ya­yım!” diye niyâz etti.

Cenâb-ı Hak da;

“–Be­nʼi, kal­bi kı­rık­la­rın ya­nın­da ara!” buyur­du. (Ebû Nu­aym, Hil­ye, II, 364)

Rabbimiz Kur’ân-ı Kerîm’inde Yüce Zâtʼını bize en çok “Rahman” ve “Rahîm” sıfatlarıyla tanıtıyor. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- de “raûf ve rahîm”, yani çok müşfik ve çok merhametli.

Dolayısıyla Allâhʼa kul, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizʼe ümmet olan, ilâhî ve nebevî ahlâk ile ahlâklanan bir mü’minin de; elinden, dilinden ve gönlünden şefkat ve merhamet tevzî eden bir “rahmet insanı” olması îcâb eder. Allâhʼın rahmetine nâil olmak isteyen, âhirette Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizʼin civârında bulunmak isteyen bir müʼminin, bu yüce vasıflardan hisse alması elzemdir.

Zira hadîs-i şerîfte şöyle buyrulmaktadır:

“Merhamet edenlere Rahmân olan Allah Teâlâ merhamet buyurur. Siz yeryüzündekilere şefkat ve merhamet gösteriniz ki, gökyüzündekiler de size merhamet etsin.” (Tirmizî, Birr, 16/1924)

Velhâsıl, muhtaç ve muzdarip kardeşlerimizi gördüğümüzde;

“Biz onların yerinde olabilirdik, onlar da bizim yerimizde olabilirlerdi.” diye düşünmeli, Allah rızâsı için onların yardımına koşarak hayır duâlarını almaya gayret etmeliyiz.

Zira sırf kendi rahatını düşünüp etrafındaki çile ve ıztıraplara duyarsız kalmak, gerçek bir müslümanın vicdan ufku olamaz.]

Cenâb-ı Hak, gönüllerimizi, içinde bütün mahlûkâtın huzur bulduğu bir rahmet dergâhı kılsın. Cümlemizi; elinden, dilinden, hâlinden ve kālinden ümmetin müstefîd olduğu, hayırlara anahtar şerlere kilit olan sâlih kulları arasına lûtf u keremiyle ilhâk eylesin. Âmîn!..

[1] Nusret: Yardım.

[2] Gülzâr-ı Cennet: Cennet gülistanı.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Altınoluk Dergisi, 2023 – Mart, Sayı: 445

İslam ve İhsan

ALLAH'A YAKIN BİR KUL

Allah'a Yakın Bir Kul

ALLAH'A YAKLAŞMANIN YOLU

Allah'a Yaklaşmanın Yolu

ALLAH'A YAKIN OLAN KULLAR

Allah'a Yakın Olan Kullar

ALLAH'A YAKLAŞTIRACAK İLİM

Allah'a Yaklaştıracak İlim

PEYGAMBER EFENDİMİZE MÂNEN YAKIN OLANLAR KİMLERDİR?

Peygamber Efendimize Mânen Yakın Olanlar Kimlerdir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.