Cehaletin Düşmanı

Bu cehâleti bertaraf etmek için gerçek ilim ve gerçek tahsil lâzımdır. Cehaletin en büyük düşmanı bu gerçek ilmi araştırıp bulmak ve almaktır. Peki bu gerçek ilim ve tahsil nedir?

Ayet-i kerîmede buyurulur:

“Muhakkak ki o (insan), çok zalim ve çok cahildir.” (el-Ahzâb, 72)

Gafil insanın, kendi kendisine yaptığı zulmü, bir başka insan ona yapamaz. Çünkü bir insan bir başkasına yapabileceği en ağır zulüm ve işkenceyle, en fazla onun dünya hayatını sona erdirebilir. Hem zalim hem de ahmak ve cahil olan nefis ise; kendi âhiretini yaptığı kötü fiillerle karanlık bir dehlize çevirip, sonu cehennem ateşine çıkan ebedî bir azaba dûçâr eder.

Menfaatine düşkün olan insan, sonu ateş olan böyle bir ahmaklığa ve gaflete nasıl düşer?

Cehâleti sebebiyle…

GERÇEK CEHÂLET

Burada kastedilen cehâlet, dünyevî bilgileri bilmemek değildir. Asıl cehâlet, gaflete düşerek Cenâb-ı Hakk’ı bilmemektir. O Kâinâtın Hâlıkı’nın lutfuyla var olup da ve yine O’nun nimetleriyle perverde olduğu hâlde, bütün bu nimetleri bahşeden yüce kudreti tanımamak ve O’na karşı nankör olmaktır.

İnsan; bir imtihan gereği olarak yapısında bulunan bu cehâleti, gerçek ilim ve irfân ile bertaraf etmedikçe, sonsuz âkıbetini, zalim nefsin elinden kurtaramaz.

Bu cehâleti bertaraf etmek için gerçek ilim ve gerçek tahsil lâzımdır. Bu sebeple Kur’ân-ı Kerîm’in ilk emri:

CEHALETİN EN BÜYÜK DÜŞMANI "İKRA"

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذ۪ى خَلَقَ

“Yaratan Rabbinin adıyla oku!” (el-Alak, 1)

Her şeyin Allâh’ın adıyla olması. Neyi okursan Rabbinin adıyla oku!.. Kur’ân’ı, kâinat kitabı olan bu cihanı, kendini, hâdisâtın akışını, ömrünün gidişâtını ve amel defterini, yaratan Rabbinin adıyla oku!..

Cenâb-ı Hak, bu şekilde bir tahsil istiyor.

Dâimâ her şeyi Allâh’ın adıyla okumak, kalbin her an Cenâb-ı Hak’la beraberliğini îcâb ettirir. Kul bu seviyeyi gerçek ilimle kazanacak ve Rabbini unutmayacak.

Zira Haşr Sûresi’nde buyurulur:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰيهُمْ اَنْفُسَهُمْ اُوۨلٰۤئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Allâh’ı unutan ve bu yüzden Allâh’ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir.” (el-Haşr, 19)

Gaflete düşüp Cenâb-ı Hakk’ı unutmamak için de tezkiye zarûrî.

Âyet-i kerîmelerde buyurulur:

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰيهَا

(Ki) onu (o nefsini, günahlardan) temizleyen muhakkak kurtulmuştur!” (eş-Şems, 9)

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰىۙ

“Temizlenen kimse şüphesiz kurtuluşa ermiştir.” (el-A‘lâ, 14)

Bunu bize tâlim eden en büyük rehber ile, yani Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz ile beraberliği de tahsil edecek.

Böylece baktığı, gördüğü, okuduğu her şey onun için tefekkür malzemesi olacak.

Bu dünyaya niye geldi? Kimin mülkünde yaşıyor ve gidiş nereye? Kul bunun idrâkinde olacak.

Sahâbî bu tahsili ikmâl etti. Tarihe eşsiz bir fazîletler medeniyeti hediye etti.

Nitekim câhiliyye toplumu İslâm’la şereflenip, Efendimiz’in taht-ı terbiyesinde yetiştikten sonra «gerçek bilenler»den oldu.

Tefekkür gelişti; insan vücudunun bir damla sudan, kuşun basit bir yumurtadan, ağacın ve meyvelerin yok denilecek kadar küçük bir çekirdekten meydana gelişleri ve emsalleri üzerinde derin tefekkürler başladı…

Hayat, Allah rızâsına endekslendi.

Merhamet, şefkat ve hakkı tevzîdeki derinlik zirveleşti.

Allah Rasûlü’nün hâliyle hâllenmek, sahâbe-i kirâmın en büyük gayeleri oldu:

–Riyâzat hâli yaşandı.

–Aşırı tüketim, oburluk, lüks ve gösteriş, sahâbe neslinin tanımadığı bir hayat tarzı oldu.

–«Yarın bu nefsin konağının mezar olacağı» telâkkîsi gelişti.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Yüzakı Dergisi, Yıl: 2018 Ay: Ocak Sayı: 155

İslam ve İhsan

GERÇEK İLİM NEDİR?

Gerçek İlim Nedir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.