CAHİLİYE DEVRİ TAM OLARAK NE ZAMANDIR?

Cahiliye dönemi nedir? Cahiliye devri tam olarak ne zamandır?

CAHİLİYE DÖNEMİ NEDİR?

Câhiliye (câhiliyye) Cehl kökünden türetilmiş olup eski sözlüklerde bu kelimeye ilmin zıddı olarak “bilgisizlik” anlamına gelir. (Cevherî, eṣ-Ṣıḥâḥ, “chl” md.; Lisânü’l-ʿArab, “chl” md.; Tâcü’l-ʿarûs, “chl” md.) Râgıb el-İsfahânî cehlin üç değişik anlamından söz ederek “nefsin bilgiden yoksun olması” şeklindeki ilk anlamın kelimenin asıl mânası olduğunu ifade eder. Diğer iki anlamı ise “bir konuda doğru olanın tersine inanma” ve “bir konuda yapılması gerekenin tersini yapma”dır. (el-Müfredât, “chl” md.)

“Cahile ait, cahile özgü, cahilce” gibi mânalara gelen câhilî ve bunun müennesi olan Câhiliyye, sıfat tamlamaları içinde kullanılır.

İslâmî dönemde ortaya çıkmış bir terim olan Câhiliye, gerek Kur’ân-ı Kerîm’de gerekse hadislerde Araplar’ın İslâm’ dan önceki inanç, tutum ve davranışlarını İslâmî devirdekinden ayırt etmek için kullanılmıştır. Bu sebeple genellikle Araplar’ın İslâm’dan önceki dönemine “Câhiliye” veya “Câhiliye çağı” (asrü’l-câhiliyye) denilir.

Hz. Peygamber’in ashabı câhiliye kelimesiyle İslâm öncesini, yani milâdî 610 yılında vahyin inmeye başlamasından önce yaşadıkları devri kastediyorlardı. Onlar Müslüman olduktan sonra bu devirle ilgili hâtıralarını, inançlarını, tutum ve davranışlarını anlatırken veya Hz. Peygamber’e o dönemde yaptıkları işlerin İslâm’daki hükmünün ne olduğunu sorarken çoğunlukla bu kelimeyi kullanmışlardır.

Kaynak: DİA

CAHİLİYE DÖNEMİ’NDEN ASR-I SAADET’E

CAHİLİYE DÖNEMİ’NDEN ASR-I SAADET’E

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle