Borcun Ahlak Üzerindeki Sarsıcı Etkisi!

Müslümanın, dinî hükümlerden bilmesi gereken şeylerden bir tanesi de hayatta ölçülü olmayı ve yaşayışta, israftan kaçınıp, iktisadî davranmayı öğrenmesidir.

Rasûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- efendimiz, borçtan Allahü Teâlâ’ya sığınırlardı.

Allahü Teâlâ, Kur’ân-ı Kerim’de buyuruyor:

“– Yiyiniz, içiniz, fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah müsrifleri sevmez.” (A’raf, 31)

Diğer bir âyet-i kerîmede de buyuruyor:

“Elindekini saçıp savurma. Saçıp savuranlar, şüphesiz şeytanlarla kardeş olmuş olurlar...” (İsrâ, 26/27)

Allahü Teâlâ, Kur’ân-ı Kerim’de, mü’minlerin harcamalarını isterken, bütün mallarını değil, mallarının bir kısmını harcamalarını istemiştir. Kazancının bir kısmını harcayan bir kişi de pek az bir ihtimalle fakir olur. İşte böyle itidalinden dolayı müslümanın borçlanmaya ihtiyacı kalmaz. Rasûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- de borcu müslümana mekruh kılmıştır. Zira, hür ve sağlam insanın nazarında borç, gece ve gündüz ağır bir yük, acı bir minnettir.

Rasûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- borçtan Allahü Teâlâ’ya sığınır ve şöyle buyururlardı:

“Allahım borca boğulmaktan ve erkeklerin kahrından sana sığınırım.” (Ebû Dâvûd)

Başka bir hadislerinde de şöyle buyurmuşlardır: Borçtan ve küfürden Allah’a ğınırım.” (Nesâi, Hâkim)

Meclislerinde hazır bulunanlardan birisi:

– Ya Rasûlallah! Borcu küfürle eşit mi tutuyorsun? diye sorunca Rasûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-: “Evet” diye cevap vermişlerdir.

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- çok zamanlar şöyle dua ederdi: “Allahım, günahtan ve borçtan sana sığınırım.”

– Ya Rasûlallah! Borçtan çok korkuyorsun, dediler.

“İnsan borçlandığı takdirde, konuşursa yalan söyler, söz verirse de sözünde durmaz” (Buhârî)

Böylece Rasûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-, borcun ahlâk üzerindeki tehlikesini, belirtmiş oluyorlar.

Yine borçlu olarak ölmek akibetinden insanları korkutmak için, borçlu olarak ölenlerin cenaze namazını kılmazlardı. Hatta bazan elde ettikleri ganimetlerden, bu türlü borçları öderlerdi.

Bir hadis-i şeriflerinde -sallallahu aleyhi ve sellem- efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Şehidin borçtan başka her şeyi affedilir.(Müslim)

Bu hükümlerin ışığında Müslüman, şiddetli bir ihtiyacı olmadan borca yaklaşmaz. Borçlandığı vakit de onu ödemeye gayretli olur.

Bir başka hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

– İnsanların mallarını ödemek niyetiyle borçlanan kimsenin borcunu ödemede Allah yardımcı olur. Ödememek niyetiyle alanı da Allah helak eder.” (Buhârî)

Gene buyuruyorlar ki:

– “Borçlu kabrinde mahpustur.” (Camiu’s-sağir)

Diğer bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki: Borçlu olarak vefat edenlerin, elleri kabirlerinde, omuzlarına bağlanır. Borçlarını ödemekten başka hiç bir şey ellerini açadr maz.(Münâvi)

“Sizin en güzideniz, şu kimsedir ki, üzerindeki olan borcu, alacaklıyı incitmeden ifâ eder.(Menâvi)

Kaynak: Âile Saâdeti, Sâdık Dânâ, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.