Ashab-ı Kehf’in Köpeği; Kıtmir

Kıtmir hangi ayette geçiyor? Cennet’e girecek hayvanlar nelerdir? Ashab-ı Kehf’in köpeği Kıtmir ve Cennet’e girecek 10 hayvan.

Kıtmir, yedi uyurlar olarak da bilinen Ashab-ı Kehf’in köpeğinin ismidir. Cennet’e gideceğine inanılan hayvanlardan biridir.

Ashab-ı Kehf zamanın zalim hükümdarından kaçarak bir mağaraya sığınırlar.

ASHAB-I KEHF’İN KÖPEĞİ; KITMİR 

Cenâb-ı Hak, Ashâb-ı Kehf’i sonsuz rahmetiyle kuşattı ve onları 309 sene mağarada canlı olarak uyuttu. Hazret-i Mevlânâ -kuddise sirruh- der ki: “Gâfiller arasında bulunup onların in’ikâsını almaktansa uyumak daha evlâdır. Cenâb-ı Hak, Ashâb-ı Kehf’i fâsıkların arasından ayırarak onların kalblerini gafletten korumuştur.”

Âyet-i kerîmede buyrulur: “(Ey Resûlüm! Orada bulunsaydın) güneşi görürdün ki, doğduğu zaman mağaralarının sağına meyleder; batarken de sol taraftan onlara isâbet etmeden geçerdi. (Böylece) onlar (güneş ışığından rahatsız olmaksızın) mağaranın bir köşesinde (uyurlardı). İşte bu, Allâh’ın âyetlerindendir (O’nun azametinin bir nişânesidir). Allâh kime hidâyet ederse, işte o, hakka ulaşmıştır. Kimi de hidâyetten mahrum ederse, artık onu doğruya yöneltecek bir dost bulamazsın!” (el-Kehf, 17) “Kendileri uykuda oldukları hâlde sen onları uyanık sanırdın. Onları sağa sola çevirirdik. Köpekleri de mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmakta idi. Eğer onların durumlarına muttalî olsa idin, dönüp de onlardan kaçardın ve gördüklerin yüzünden, için bir korku ile dolardı.” (el-Kehf, 18) (Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Nebiler Silsilesi 3, Erkam Yayınları)

“Köpekleri de mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmaktta idi.” Burada sözü edilen, onların dinine tâbi olan çobanın köpeğidir. Adı da Kıtmîr idi. 

Köpek onları takip ederek, arkalarından mağaraya girer. Kıtmir Allah dostlarının izinden gittiği onları sevdiği için ve bu bağlılığı yüzünden Cennet’e girecektir. 

CENNETE GİRECEK 10 HAYVAN

Mukâtil’in dediğine göre mü’minlerle beraber Cennet’e on hayvan girecektir:

1. Sâlih Aleyhisselam’ın devesi,

2. İbrahim Aleyhisselam’ın buzağısı,

3. İsmail Aleyhisselam’ın koçu,

4. Mûsâ Aleyhisselam’ın ineği,

5. Yûnus Aleyhisselam’ın balığı,

6. Üzeyr Aleyhisselam’ın eşeği,

7. Süleyman Aleyhisselam’ın karıncası,

8. Belkıs’ın kuşu (Hüdhüd),

9. Ashâb-ı Kehf’in köpeği (Kıtmîr)

10. Muhammed Aleyhisselam’ın devesi. Bunların hepsi koç sûretinde yaratılacak ve cennete gireceklerdir. Mişkâtü’l-envâr’da böyle geçmektedir.

Şeyh Sadî (k.s.) der ki:

Ashâb-ı Kehf’in köpeği bir zaman,

İnsanların peşinde dolaştı, onlardan oldu.

Yâni koç sûretinde insanlarla birlikte cennete girecektir. (Kaynak: Ruhul Beyan Tefsiri, Erkam Yayınları)

 

İslam ve İhsan

ASHAB-I KEHF

Ashab-ı Kehf

ASHAB-I KEHF KISSASI

Ashab-ı Kehf Kıssası

CENNETE GİRECEK HAYVANLAR

Cennete Girecek Hayvanlar

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.