benlik   (472 içerik bulundu)

Kur’an’da Selam Ayetleri

Selam ne demektir? Kur’an’da selam var mıdır? Selam vermek Kur’an’da geçiyor mu? Selamün aleyküm hangi ayette geçiyor? Kur’an-ı Kerim’de selam ayetleri...

Lügatçe

Osmanlı Türkçesinde sıkça kullanılan kelimelerin anlamlarını lügatçemizden okuyabilirsiniz.

Câsiye Suresinin Tefsiri

Dr. Adem Ergül, Câsiye suresinin tefsirini yapıyor. 4. bölümde, 37 âyetten oluşan Câsiye suresinin tefsirini yazımızda dinleyebilir ve okuyabilirsiniz.

İstimdâdın İnsan Psikolojisi Ve Tasavvufî Açıdan İzahı

İstimdâdın insan psikolojisi ve tasavvufî açıdan izahı nedir? Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz cevaplıyor...

İnsanın Hiçliği Ne Anlama Geliyor?

İnsanın hiçliği ne anlama geliyor? Alak suresi 1. ve 2. ayetlerde verilen mesaj nedir? İnsanın kendi yaratılışı üzerinde tefekkür etmesininin fazileti nedir? Es

Anne-Babanın Sorumlulukları Nelerdir?

Aile nasıl bir kurumdur? Annelik-babalık rolü nasıl olmalıdır? Çocuğun eğitiminde anne mi önemlidir baba mı? Bir çocuğu yetiştirmede anne-babaya düşen sorumlulu

Fenâ-Fillâh ve Bakâ-Billâh Ne Demektir?

Fenâ-fillâh ve bakâ-billâh ne demektir? Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz cevaplıyor...

“Leyladan Mevlaya Geçiştir Aşk” Sözünden Kasıt Nedir?

Erkekle kadın arasındaki muhabbet konusu mecâzî aşk olarak görülmekte ve bunun ilâhî aşka köprü olduğundan bahsedilmektedir. Bunun sebebi nedir? Prof. Dr. Hasan

İlhan Armutçuoğlu Hocaefendi ile Röportaj

İlhan Armutçuoğlu kimdir? Said-i Nursi Hz., Ömer Nasuhi Bilmen, Musa Efendi ve Sami Efendi ile nasıl tanıştı, onlarla birlikte bulunduğu zamanlarda neler yaşadı

Elbise ile İlgili Ayetler

Elbise ne demektir? Kur’an-ı Kerim’e göre nasıl örtünmeliyiz? Elbise, giysi veyahut örtünme ile ilgili ayet-i kerimeler...

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.