benlik   (469 içerik bulundu)

Tasavvuf ve Mânevî Eğitim

Tasavvuf Nedir? Tasavvufta manevi eğitimde nelere dikkat edilir? Tasavvufta zikir nasıl yapılır? Tasavvufta tefekkür ve rabıta nasıl yapılır? Tasavvufta murakab

Toplumda Yaygın Olan Bidat, Hurafe ve Batıl İnançlar

Bid’at ne demektir? Toplumda yaygın olan bidat, hurafe ve batıl inançlar nelerdir? Günlerde uğursuzluk var mıdır? Muhtelif bazı bid‘atler, hurâfeler ve yanlış i

Savaşı Kazandıran 2 Ordu

İmâm-ı Rabbânî Hazretleri: “Bir savaş, iki ordunun ittifâkıyla kazanılır. Biri gazâ ordusu, diğeriyse duâ ordusudur.” buyurmuştur. Bizler de elimizden gelen her

Osmanlı Döneminde Gizli Verilen Sakada

Osmanlı döneminde verenin kimin aldığını, alanın da verinin kim olduğunu bilmediği, gizli verilen nâfile sadaka.

Nisa Suresinin 48. Ayeti Ne Anlatıyor?

Nisa Suresinin 48. ayetinde ne anlatılmak isteniyor? Allah’ın şirk dışındaki bütün günahları dilerse affedeceğini bildiren âyet; Nisa suresinin 48. ayetinin mea

Nisa Suresinin 36. Ayeti Ne Anlatıyor?

Nisa Suresinin 36. ayetinde ne anlatılmak isteniyor? Allah’ın kulluğun göstergelerini bildiren ayet; Nisa suresinin 36. ayetinin meali ve tefsirini yazımızda ok

Anne-Baba Tutumları Çocuğu Nasıl Etkiler?

Tutum nedir? Anne-baba tutumu nasıl olmalı? Anne-baba tutumları çocuğu nasıl etkiler? Anne-baba (ebeveyn) tutum ve davranışlarının çocuklar üzerindeki kişilik v

Baskıcı ve Otoriter Anne-Baba Tutumu

Otoriter anne baba ne demektir? Baskıcı ve otoriter anne-baba tutumunun çocuklar üzerindeki etkileri nelerdir?

Modern Psikolojik Tuzaklar

Çocuklar hisleri nasıl kazanır? Duygularımız davranışlarımızı nasıl etkiler? Zaaflarımızla nasıl başa çıkabiliriz? Anne ve babayı günah keçisi ilan etmek doğru

Dervişliğin Kapısı

Olmanın, dervişliğin, insanlığın kapısı da şüphesiz ki Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’dan geçer. Unutmamalı ki O’na varmayan menzilden Hakk’a varılmaz. O’na mecl

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.