Aman Yâ Rabbi Diyeceğiniz Hayretle İzleyeceğiniz Hakikatler

Eser, müessirin; sanat, sanatkârın kudretini gösterir. Mü'min kâinatta mükemmel bir ölçü ve ahenkle işleyen ilahi sanatın tefekküründe derinleşerek, aman Ya Rabbi! Seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederim diyerek hamd, şükür ve zikir halinde bulunmaya gayret etmelidir.

ESER, MÜESSİRİN; SANAT, SANATKÂRIN KUDRETİNİ GÖSTERİR...

Meşhur bir ressam, Cenâb-ı Hakk’ın halk ettiği şu âlemden birtakım manzaraları resimlere aktarır. Onu seyretmek için galeriler açılır, insanlar onu görmeye gider ve tablolara servetler ödenir. Ressam da; “Ne büyük sanatkâr!” diye takdir edilir.

Hâlbuki gerçek sanatkâr; ressamı da yaratan, onun bu resimleri yaparken baktığı hakikî manzaraları da yaratan Cenâb-ı Hakk’ın ilâhî azamet ve kudretidir. Gerçek sanatkâr, insanı ve Allah Rasûlü’nü yaratan yüce Hâlıkımız’dır.

Bu itibarla;

Ârif gönüller kudret ve azamet fırçasının eseri olan, gün boyunca her saniye ufuk ufuk değişen muazzam ve hakikî tablolara, hayranlığını hiç kaybetmeden nazar ederler.

Lâkin yüce sanat ve azamete karşı âmâ olan gafiller; âciz, fânî ve taklitçi bir ressamın karşısında boş yere hayretten hayrete dü- şerler.

Gözlerimizi ve gönlümüzü açarak bakmalı:

Şafak ve gurublardaki renk cümbüşleri... Kapkara topraktan bin bir rengi çıkaran rengârenk menekşeler, zambaklar ve güller...

Denizler, nehirler, dağlar ve vadiler... Velhâsıl insan kendine ve kâinâta aşk ve muhabbet dolu bir gözle nazar ederse, ilâhî heybet ve hârikaların hayreti içinde kalmaması imkânsızdır.

Necip Fazıl, gaflet ehline şöyle seslenir:

Yön yön sarılmışım ne yana baksam,

Sarılan olur da saran olmaz mı?

Kim bu yüzü çizen sanatkâr ressam;

Geçip de aynaya soran olmaz mı?

Bu irfan ile;

Akl-ı selîm olan Hak dostları, ressamın sırf nâmını devam ettirmek için vücuda getirdiği tablolar yerine, asıl sanatkâr ve O’nun eserleri karşısında hayret ve heyecan duyan bir kalp ile yaşar- lar. Kudret-i ilâhiyyenin tabiatta vücuda getirdiği sonsuz hârikalardaki ilâhî sanatın zevkine ererler. Sermâyesi aynı toprak olan bitkilerin rengârenk yaprak ve çiçeklerine, bunlardaki me- nevişlere, ağaçların renk, koku, lezzet ve şekilde sonsuz farklılık arz eden meyvelerine, ancak bir iki haftalık ömrü olduğu hâlde, kelebeğin kanatlarındaki hârika desenlere, insanın yaratılışın- daki hârikulâdeliğe nazar ederler ve gözün görmesi, beynin id- râk etmesi gibi sonsuz ilâhî hârikalar ve bunların «lisân-ı hâl» denilen sırlı beyanlarına dikkat eder, kulak kabartırlar.

Böyleleri için bütün bir kâinat, artık okunmaya hazır bir kitap gibidir. Rabbimiz’in beşeriyete ilk tâlimâtı:

“Yaratan Rabbinin adıyla (önce bu ilâhî kelâmı, sonra kâinat kitabını ve sonra da bütün mahlûkattaki ve sendeki ilâhî sanatı) oku!” (el-Alak, 1)

Bir Hak dostu der ki:

“Cenâb-ı Allah, hakikatte gāib değildir. Ancak bizim beşerî istîdat ve idrâkimiz açısından zuhûrunun şiddetinden gāibdir.”

Cenâb-ı Hak, her şeyde zuhûr eden ilâhî azamet ve kudret tecellîle- rinin sahibidir, sanatkârıdır. Bu hakikati, tefekkürde derinleşen ârif ve kâmil gönüller en güzel şekilde idrâk eder.

Îmâna çağıran, vesveseleri çürüten ve deizmin kafa karıştırıcı sorularına cevap veren Osman Nûri Topbaş Hocaefendi'nin, “Aklın Cinneti DEİZM” kitabını mutlaka okuyun: www.islamveihsan.com/deizme-karsi-kitap.html

İslam ve İhsan

DEİZME KARŞI KİTAP

Deizme Karşı Kitap

TEFEKKÜRLE ALLAH'A YAKLAŞ!

Tefekkürle Allah'a Yaklaş!

TEFEKKÜR NEDİR? NASIL TEFEKKÜR EDİLİR?

Tefekkür Nedir? Nasıl Tefekkür Edilir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.