HİCRÎ 1436 YILI, VELÂDET KANDİLİ ÖZEL MÜLÂKATI

2

Değerli gazeteci-yazar Ahmet Taşgetiren, Muhterem Osman Nûri Topbaş Hocaefendi ile hicrî 1436 yılı Velâdet Kandili münasebetiyle bir mülakat gerçekleştirdi. Salâvat-ı şerifelerle başlayan mülakat, ayet-i kerîmelerin ışığında Efendimiz -aleyhissalâtu ves’selam-‘ı anlamak ve O’nun üsve-i hasene olan şahsiyetini kendi hayatımıza da tatbik etmek üzerine yapılmış bir sohbet niteliği taşıyor.

PAYLAŞ.

2 yorum

 1. Cenâb-ı Hazret-i Resûlullah bir hâdis-i şerîflerinde; “Mü’minin kalbinin salâhı, salâh-ı vücûdunu; fesâdı, fesâd-ı vücûdunu intâc eder.” buyuruyor.
  Bu emr-i Resûlullah ile salâh-ı kalbin, ancak tezkiye-i nefse vâbeste olduğunu her zevi’l-ukûl, aklî muhakemesiyle ve kuvve-i müdrikesiyle tefekküren anlayabilecektir. Tezkiye-i nefs dediğimizde yâni nefs-i emmâre ki, küffâr ve münâfıkların sıfât-ı mezmûmeleridir. Bunlar da şu yedi sıfat-ı mezmûmedir:
  Riyâ, ucüb, hased, buhl, kibir, hubb-i dünyâ, gaflet.
  Esâs-ı ahlâk-ı zemîmelerden fer’îleri ise şunlardır:
  Buğz u adâvet, isti’zâm-ı ağniyâ, istihkar-ı fukara, terk-i tevekkül, tûl u emel, kıllet-i merhamet, zevâl-i hayâ ve terk-i kanaât
  Bu ahlâk-ı zemîmeleri, Musannif Hazretleri’nin nazmen beyân buyurduğu vech üzere takdîm ediyoruz:
  Mir’ât-ı kalbe kıl nazar cânân cemâlin gösterir
  Vâriyyetinden et güzer cânân cemâlin gösterir
  Yüz yere sür sular gibi kurbân ol âhûlar gibi
  Rağbetde hûb-rûlar gibi cânân cemâlin gösterir
  Hizmete eyle gayreti hizmet ile al himmeti
  Her dü-cihân bul devleti cânân cemâlin gösterir
  Olur isen ehl-i edeb edeb seâdete sebeb
  Edeb ile ol müntehab cânân cemâlin gösterir
  Kibr ü riyâdan ol berî buhl ü hasedden kal geri
  Hak yoluna ver bu seri cânân cemâlin gösterir
  Mahlûk-ı Hakk’a merhamet eyle bu halka menfaat
  Ol müsteîd bul mekremet cânân cemâlin gösterir
  Her rûz u şeb eyle niyâz niyâz ile ol ser-firâz
  Çâre kıla ol çâre-sâz cânân cemâlin gösterir
  Lutfi gibi olma alîl gönlünde bul nûr-i Cemîl
  Dest-gîrin olur Celîl cânân cemâlin gösterir

Bir yorum bırak

Önceki yazıyı okuyun:
İNSANA EN ZOR GELEN ŞEY!

Bir ceylanı tutup da onu kurtların, çakalların arasına bırakmak; hamâkatten başka bir şey değildir. Bir insanın, kendisinden bir parça olan...

Kapat