Onlar Cinlerin Yiyeceğidir!

Peygamberimiz Ebu Hureyre'den (r.a.) neden özellikle tezek ve kemik getirmemesini istemiştir? Ebu Hureyre (r.a.) bunu sorduğunda ne cevap vermiştir? Cinlerin yiyeceği olan şeyler nelerdir? Peygamberimiz yürürken neden hiç arkasına bakmazdı? Bu Soruların cevaplarını Dr. Murat Kaya anlatıyor...

Ebû Hüreyre (r.a) şöyle buyurur:

“Bir defasında Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in peşinden gidiyordum. Kazâ-yı hâcet (tuvalet) için münasip bir yere doğru gitmeye başladılar. Yürürken arkaya dönüp bakmak âdetleri değildi. Kendilerine yaklaştım. Bana:

«‒Temizlenmem için bana taş bulabilir misin!» buyurdular veya buna benzer bir söz söylediler ve:

«‒Ancak kemik ve tezek (kuru hayvan pisliği) getirme!» diye ilave ettiler.

Elbisemin ucunda bir kaç taş getirip yanlarına koydum ve oradan uzaklaştım. İhtiyaç giderdikten sonra onları kullandılar.” (Buhârî, Vudû, 20)

CİNLERİN YİYECEKLERİ

Efendimiz (s.a.v) ve Ebû Hüreyre (r.a), “istincâ, yani tuvaletten sonra temizlik yapmak” kelimesini açıkça kullanmamış, ondan kinâye olarak başka kelimeler telaffuz etmişlerdir. Bu da onların sahip oldukları yüksek edebin bir tezâhürüdür.

Allah Rasûlü (s.a.v) ihtiyaç giderdikten sonra Ebû Hüreyre (r.a):

“‒Kemik ile tezeği kullanmayışınızın hikmeti nedir?” diye sormuş, Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz de:

“‒Onlar cinlerin yiyeceğidir” buyurmuşlardır. (Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr, 32)

Buna kıyâsen insanların gıdâsı olan şeyleri de tuvaletten sonraki temizlikte kullanmamak îcâb eder.

Diğer taraftan, temizliği tam olarak sağlamayan ve aksine kendisi necis ve kirli olan şeyler de kullanılmaz.

Aynı şekilde, ilim tahsilinde kullanılan kâğıtlar ve kitap yaprakları gibi hürmete lâyık olan şeyleri de tuvalette kullanmamalıdır.

Bu hadisten;

1. Sâlih insanların peşinden gidip onları tâkip etmenin câiz olduğu,

2. İdârecinin, raiyyesinden yani halkından bazılarına bir takım işler verebileceği,

3. Tuvalet yapan kimseden uzaklaşmak gerektiği,

4. İnsanların tuvalette temizlik için ihtiyaç duyacağı malzemeyi hazırlayıvermenin ve bu hususta onlara yardımcı olmanın fazileti gibi hususları anlıyoruz.

BU PİSTİR!

Abdullah bin Mes’ûd (r.a) şöyle buyurur:

Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) bir defasında tuvalete gittiler. Bana:

«‒Üç tane taş getirebilirmisin!» buyurdular.

Ben de iki taş buldum. Üçüncüsünü aradımsa da bulamadım. Onun yerine bir tezek aldım ve hepsini birden Efendimiz’in yanına götürdüm. İki taşı alıp tezeği attılar ve:

«‒Bu, pistir.» buyurdular. (Buhârî, Vudû, 21)

Diğer rivâyetlerde Efendimiz (s.a.v), istincânın 3, 5 gibi tek sayıda yapılmasını tavsiye buyurmuşlardır.

CİNLER ALEMİ

Cinler Alemi

CİN NEDİR?

Cin Nedir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.