Nikah Duaları

Nikah duaları hangileridir? Dini nikah kıyılırken hangi dua okunur? Tecdidi iman ve nikah duası ile okunması tavsiye edilen nikah dualarının Arapçası, Türkçe okunuşu ve anlamı...

İman ve nikah tazeleme dualarının Arapça, Türkçe okunuşları ve anlamlarını sizler için derledik.

OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN NİKAH DUALARI

Nikâh merasimi için gerekli şartlar sağlandıktan sonar, bu merasimi icra edecek yetkili kişi, evlenme ile ilgili en az birer ayet ve hadis zikrederek, nikâh sözleşmesinin şartlarından, aile kurmanın ve evliliğin öneminden bahseder.

Şahitler ya da topluluk huzurunda evlenecek çiftlerin olurunu alır ve aşağıdaki duayı okur:

 • Dini Nikah Kıyılırken Okunan Nikah Duası (Dini Nikah Duası)

 • Dini Nikah Kıyılırken Okunan Nikah Duası Arapça Okunuşu (Dini Nikah Duası)

Bismillahirrahmanirrahim

“ Elhamdü lillâhi rabbil-âlemîne vas-salâtü ves-selâmü ‘alâ Rasûlinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve ashâbihî ecme’în. ”

"Allâhümmec’al hâzel-‘akde meymûnen ve mübârakâ.

Vec’al beynehümâ ülfeten ve mahabbeten ve karârâ.

Velâ tec’al beynehümâ nefraten ve firkaten ve firârâ.

Allâhümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne Âdeme ve Havvâe ve beyne Muhammedin sallallâhü ‘aleyhi ve selleme ve Hadîcete’l-Kübrâ ve beyne ‘Aliyyin Kerremellahû vechehû ve Fâtımete’z-Zehrâ radıyallâhü ‘anhâ.

Allâhümme a’tı lehümâ velêden sâlihen ve rizkan vâsi’ân ve ‘umran tavîlâ ve kalben haşi’a ve lisanen zakira.”

Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrate a’yünin vec’alnâ lil-müttekîne imâmâ.

Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve fil-âhırati hesaneten ve kınâ ‘azâben-nâr.

Bi rahmetike Ya Erhamerrahimin.

Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü'minîne yevme yekumü'l hisâb.

 • Dini Nikah Kıyılırken Okunan Nikah Duası Anlamı (Dini Nikah Duası)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Sonsuz hamd ü senâ; âlemlerin Rabbi Allâh’a...

Sonsuz salât ü selâm Peygamberimiz Muhammed Mustafâ Efendimiz’e ve bütün âline ve ashâbına olsun!..

Allâh’ım bu akdi, hayırlı ve bereketli eyle!..

(Evlenen evlâtlarımızın) aralarına ülfet, sevgi ve sebat nasîb eyle!..

Aralarına nefret, ayrılık ve kaçış koyma!..

Allâh’ım, (evlenen evlâtlarımızı) birbirleriyle geçimli, muhabbetli eyle; Hazret-i Âdem ile Havvâ Vâlidemiz’in,

Hazret-i Muhammed j ve Hatîce-i Kübrâ Validemiz’in;

 Hazret-i Ali t ve Fâtımatü’z-Zehrâ c Vâlidemiz’in aralarına nasip ettiğin ülfet ve muhabbetten, bu kardeşlerimize de nasipler ihsân eyle!..

Allâh’ım, (evlenen evlâtlarımıza) sâlih evlâtlar, geniş rızıklar, uzun ömürler, ürperen kalpler ve zikreden lisanlar lutfeyle!..

«Rabbimiz!.. Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi müttakîlere / Allâh’a karşı gelmekten sakınanlara rehber ve önder eyle!»

«Rabbimiz!.. Bize dünyada da âhirette iyilik ihsân buyur ve bizi cehennem azâbından koru!..

Merhametine sığınıyoruz, ey Merhametlilerin En Merhametlisi!..

«Ey Rabbim! Hesâbın görüleceği gün, beni, ana-babamı ve müʼminleri bağışla!..»

 • Tecdidi İman Ve Nikah Duası

 • Tecdidi İman Ve Nikah Duası Arapça Okunuşu

“Allahümme innî ürîdü en üceddide’l-îmâne ve’n-nikâha tecdîden bi-kavli lâ ilâhe illâllah, Muhammed’ür-Resûlullâh.”

 • Tecdidi İman Ve Nikah Duası Anlamı

“Ey Rabbim, îmânımı ve nikahımı, lâ ilâhe illâllah Muhammed’ür-Resûlullah diyerek yeniliyorum. Benden îmânıma aykırı düşecek ne kadar söz, hareket ve fikir meydana gelmişse, hepsine tevbe istiğfar ediyor, pişmanlık duyup af diliyorum. Beni afvet, nikahımı da sabit kıl.”

NİKAH İLE İLGİLİ BENZER SORU VE CEVAPLAR

 

İslam ve İhsan

MÜSLÜMANIN DÜĞÜNÜ VE EVLİLİK HAYATI NASIL OLMALI?

Müslümanın Düğünü ve Evlilik Hayatı Nasıl Olmalı?

32 FARZI BİLMEYENİN NİKAHI OLUR MU?

32 Farzı Bilmeyenin Nikahı Olur mu?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

 • Tecdidi İman Ve Nikah Duasında görseldeki harekeye göre ...üceddEde... olarak yazılmış. ... üceddide ... olmalı. Yanlışsam lütfen düzeltiniz.

  Sayın yetkili, Tecdidi İman Ve Nikah Duasında hareke hatası var. İyi çalışmalar dilerim.

  • Hata tam olarak nerede belirtirseniz düzenleyelim.

  Allah razı olsun çok güzel olmuş emeği geclere teseekurlerimizi arz ederiz takdir Allah'tan

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.