Kurban İbadetinin Mahiyet ve Anlamı Nedir?

İbadet, Allah’a olan saygımızı ve bağlılığımızı, O’nun istediği şekilde yerine getirmeyi ifade eder. Bu yüzden, bizim ibadet hayatımızı belirleyen ve şekillendiren yegâne faildir, kendisine bağlılığımızı sunacağımız Allah Teala. Her ibadet, manevi âleme yapılan bir yolculuk olarak görülebilir ve bu yolculuğu biz, Yüce Allah’ın beyanlarına, Resulü’nün söz ve uygulamalarına riayet ederek yerine getirebiliriz.

Hal böyle olunca Allah Teala, bizden, kendisine olan bağlılığımızı ne şekilde göstermemizi istemişse, biz de öylece gösteririz. Allahın emrettiği ve peygamberimizin gösterdiği şekil dışında bir ibadet şeklini biz, kendimiz üretemeyiz. Yani kendi düşünce ve isteklerimize göre bir ibadet ve ibadet şekli belirleyemeyiz.

KURBAN İBADETİ ALLAH'A TESLİMİYETİN İFADESİDİR

Allaha saygı, muhabbet ve taatin ifadesi olan ibadetler, O (c.c.) ve Resulü’nün belirlediği üzere, farklı şekillerde yapılır. Namaz ibadeti belli hareketlerle yapılır. Oruç ibadeti Allah için yemeyi, içmeyi ve diğer nefsi arzuları terk etmektir. Hac veya umrede tavaf ibadeti, adına Kabe dediğimiz “kutsal ev”in etrafında dönerek yapılır. Sa’y ibadeti, Safa ve Merve tepeleri arasında yürüyerek gerçekleşir. Yine hacda vakfe ibadeti, Arafat ovasında bekleyerek yerine getirilir. Kurban ibadeti de Allah’a teslimiyet, yakınlık ve bağlılığımızın ifadesi olarak, türleri dinimiz tarafından tayin edilmiş kurbanlık bir hayvanı, bayram günlerinde kesmek suretiyle yapılır.

İBADETLERİMİZİ ALLAH RASULÜ'NÜN BİLDİRDİĞİ GİBİ YAPMALIYIZ

Hal böyle olunca, dinimizin belirlediği ibadetleri yerine getirmiş olmak için, bu ibadetlerin yapılış şeklini, zamanını ve yapılışı esnasında uymamız gereken kuralları, aynen Allah ve Resulü’nün bildirdiği şekliyle takip etmek durumundayız. Aksi takdirde bu ibadetleri yapmış sayılmayız.

Yapmamız gereken bir ibadeti yerine getiremediğimizde bazen Allah Teala bize, ona bedel olarak, başka bir ibadet önerir. Mesela, oruç tutamadığımızda onun kazası vardır. Hiç oruç tutamayacakların bedel olarak fidye vermesine müsaade edilmiştir. Ancak kurban ibadetinin kazası olmadığı gibi, kurban kesmenin sevabına ermek için, bayram günlerinde dinimizce tayin edilmiş hayvan türlerinden birini kesmenin dışında, onun yerini geçen başkaca bir ibadet de emredilmemiştir.

Kurban, ancak bayramın ilk üç gününde, dinimiz tarafından türleri belirlenmiş hayvanlardan bir tanesini kesmek suretiyle yerine getirilen bir ibadettir. Bunun yerine, bize sevap kazandıran daha başka hayırlı ve güzel bir iş yapmak suretiyle kurban ibadetini yerine getirmiş sayılmayız. Yaptığımız bu güzel amellerden dolayı elbette sevaba gireriz, ancak kurban kesmenin dışında, başka bir hayırlı iş yaparak, kurban kesmenin sevabını almış olmayız. 

KAYNAK: Dr. Recep ÖZDİREK, Kurban İbadeti, Erkam Yayınları, 2007, İstanbul

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.