Kur’ân’ı Kerim Ermeniceye Çevrildi

Dünyada ve Türkiye'de bir ilk gerçekleşti. Kur'an-ı Kerim Ermeniceye çevrildi. Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi "Ermeni Dili ve Kültürü" ana bilim dalı doktora öğrencisi Yavuz Aydın tarafından; Elmalılı Hamdi Yazır'ın Kur’an meali Ermeniceye çevrilerek kitap olarak basıldı. Kitabın editörlüğünü ise AGOS Gazetesi Editörü ve Ermeni Masası koordinatörü Patrak Estukyan yaptı.

Yazar Yavuz Aydın, Ermenice Kur’an’ı Kerim meali yayınlamasındaki asıl amacının tüm dünyadaki Ermenilere, İslam’ın ana kaynağı Kur'ân’ı Kerim hakkında Ermenicede bilgi sahibi olma imkanı sunduğunu ifade etti.

ERMENİCE KUR’ÂN’I KERİM İKİ YILDA TAMAMLANDI

Aydın, Ermenice Kur’an mealiyle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

İslam’daki hoşgörünün, güzelliğin ve evrensel mesajın kendi dillerinde aktarılması, kendi rızasıyla İslam’ı seçmiş olup dini bilgileri kendi dillerinde; Ermenice öğrenmek isteyen ve kaynak sıkıntısı çeken Müslümanlara yönelik bir kültür hizmeti, akademik bir eser sunuyor.

EDİTÖRÜ AGOS GAZETESİNDEN

Ermenice Kur'an-ı Kerim Meali, Elmalılı Hamdi Yazır'ın orijinal Türkçe metninin Doğu ve Batı Ermenice çevirisidir. Çalışmayı iki yıla yakın bir sürede tamamladım. Çeviri çalışması yaklaşık bir buçuk yıllık bir sürede gerçekleştirildi. Bundan sonraki altı ay içinde de, yeniden okuma, hataların düzeltilmesi, İslami tabirlerin kontrolü yapıldı. Son olarak da metin, tefsir ve meali iyi bilen kişiler yardımıyla tekrar gözden geçirildi.

Metnin aslına bağlı kalmak amacıyla piyasada mevcut sadeleştirilmiş metinler yerine, metnin orijinalinden çeviri tercih edildi. Çeviri yöntemi olarak aslına sadık, kaynak odaklı, birebir çeviri yöntemi uygulandı. Mümkün olduğunca kaynak metnin şiirsel üslubu metinde korunmaya çalışılarak Ermeni okurun anlamayacağı tabirler metinde parantez içinde açıklanarak kitap tamamlandı.

ESERİN TAMAMI 10 CİLT VE 2500 SAYFA OLACAK

Metnin kontrol ve düzeltisi, Agos Gazetesi Editörü ve Ermeni Masası Koordinatörü Pakrat Estukyan tarafından yapıldı. Ayrıca meal çalışmasının basım ve yayımı, kısa bir süre içinde, Ankara'da faaliyet gösteren Bilgi Merkezi Araştırma ve Yayınevi (BMAR) tarafından gerçekleştirildi. Çalışma, çevirinin Türkçe metinden yapılması, Kur'an’ı Kerim'in hem Doğu ve hem de Batı Ermeniceye çevrilmesi nedeniyle dünyada ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor.

Yazar ve doktora öğrencisi Yavuz Aydın, eserin tamamının 2500 sayfa ve 10 cilt olacağını belirterek, eserin şu anda ilk cildinin tamamlandığını  söyledi.

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.