KISACA DİN NEDİR?

Kısaca din nedir? Dinin ıstılahtaki anlamı nedir? Dinin tanımı, dinin anlamı...

Din, lügatta; “âdet, yol, itaat, cezâ ve mükâfât” gibi mânâlara gelir.

Istılahta ise; “insanları kendi istekleri ile dünyada ve âhirette mutluluğa ulaştıran ilâhî kanunlar”dır.

Allah, bu kanunları insanlara bildirmek için elçiler göndermiştir. Bu elçilere “peygamber” denir.

DİNLER KAÇA AYRILIR?

Dinler üç kısma ayrılır:

Hak Din: Allâh’ın peygamberleri vasıtası ile insanlara bildirdiği ve hiç- bir değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelen Bu da İslâm Dîni’dir.

Muharref Din: Allah tarafından peygamberleri vasıtası ile insanlara gönderilen, fakat zamanla insanlar tarafından bozulan, günümüzde geçerli olmayan Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi… Yani bu dinler, İslâmiyet’in gelmesi ile geçerliliğini kaybetmiştir.

Bâtıl Din: Bazı insan veya toplumlar tarafından din diye uydurulup ortaya atılan, ilâhî bir aslı olmayan inançlardır. Yani “uydurma din” olup kaynağı Allâh’ın emirleri değil, insan veya toplumların uydurma kurallarıdır. Güneşe, aya, yıldızlara, kendi elleri ile yaptıkları putlara tapanlar ve satanizm gibi din adına uydurulan inançlar, bu gruptandır.

DİN KAVRAMI NEDİR?

Her dinî kültürün din kavramını ifade etmek üzere seçtiği kelimelere ait anlamların ortak noktasının “yol, inanç, âdet, kulluk” olduğu söylenebilir. Bütün bu kelimeler, kökleri insanın iç hayatında bulunan ve semereleri çeşitli davranışlarla tezahür eden köklü bir fenomeni ifade etmeyi amaçlamaktadır.

Kur’ân-ı Kerîm’de din kelimesi doksan iki yerde geçmekte, ayrıca üç âyette de değişik türevleri yer almaktadır. Kur’an’da bu kelimenin başlıca şu anlamlarda kullanıldığı görülür: “Yönetme, yönetilme, itaat, hüküm, tapınma, tevhid, İslâm, şeriat, hudud, âdet, ceza, hesap, millet”.

Kur’ân-ı Kerîm’de din teriminin, sûrelerin nâzil oluş sırasına göre kazandığı değişik anlamları şu şekilde sıralamak mümkündür: İlk dönem Mekkî âyetlerde bu kelime “yevmü’d-dîn” (din günü, hesap, ceza-mükâfat günü) şeklinde geçmektedir ve insanın, iman ve ameline göre hesaba çekile- ceği âhiret gününü ifade etmektedir. (el-Fâtiha 1/4; ez-Zâriyât 51/6)

DİN NEDİR? DİN NEDEN ÖNEMLİDİR?

İSLAM NEDİR?

ÎMÂN NEDİR? İHSÂN NEDİR?

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle