İnsanların Çoğu Şu İki Şey Hakkında Aldanıştadır

Ömür, hakkında en çok aldanılan ve âhirette en büyük pişmanlıklara düşülen bir nimettir. Hadisi şerifte geçen insanların en çok aldandığı iki şey nedir?

İnsanın önünde bir ebediyet vardır. İnsan istese de istemese de vardır. Âhirette -Allah korusun- sonsuz azap veya sonsuz mükâfat şeklinde bir ebedî âlem, insanı beklemektedir.

Fânî dünyada ebediyet aramak yerine; ömür sermâyesini, sonsuz cennet kârını elde edecek şekilde akıllıca sarf etmek lâzımdır.

Bunun için ömrün kıymetini bilmek zarûrîdir.

Zamanı asla israf etmemelidir. En kıymetli varlık, zamandır. Zamanı borç veremezsin, borç alamazsın, nice servetleri versen dünü geriye getiremezsin. Darb-ı meselde denildiği gibi;

“Vakitlerle yâkutlar alınır, ama yâkutlarla vakit alınmaz.”

Mü’min, Cenâb-ı Hakk’ın verdiği ömre bir teşekkür içinde bulunmalıdır. Bunun yolu da ömrü şerîatın muhtevâsı içinde yaşamaktır. Ömür, hakkında en çok aldanılan ve âhirette en büyük pişmanlıklara düşülen bir nimettir.

İNSANLARIN ÇOĞU ŞU 2 ŞEY HAKKINDA ALDANIŞTADIR

Hadîs-i şerifte buyurulur:

“İki şey vardır ki onlar hakkında insanların çoğu aldanış içerisindedir. Bunlar;

  • Sıhhat ve
  • Boş vakittir.” (Buhârî, Rikāk, 1)

Öyle ki, sâlihlerin bile daha fazla sâlih amel işlemedikleri için pişman olacakları bildirilmiştir.

Demek ki; ömrü israf etmek, ebedî hayatı israf etmek ve kaybetmektir.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Yüzakı Dergisi, Yıl: 2021 Ay: Ocak, Sayı: 191

İslam ve İhsan

MÜSLÜMANIN BOŞ VAKTİ OLUR MU?

Müslümanın Boş Vakti Olur mu?

ZAMAN YÖNETİMİNİN ÖNEMİ VE FAYDALARI

Zaman Yönetiminin Önemi ve Faydaları

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.