İlahi Kitapların Gönderiliş Sebepleri

İlahi kitapların gönderiliş sepebleri nelerdir? Allah insanlara niçin kitap göndermiştir?

Allah insanı yaratırken akıl, his, vicdan gibi bazı özellikler vermiştir. Bu özellikleri sayesinde insan, kendisi, çevresi ve diğer yaratıklar hakkında bazı bilgiler edinebilir, birtakım gerçekleri kavrayabilir. Fakat insan fizikötesi âleme dair bilgileri aklı ve duyularıyla kavrayamaz. İnsanın gücünü aşan hususlarda, bu yaratılıştan gelen yeteneklerinin yeterli olmadığı konularda ilahi yardıma, vahye ve kutsal kitaba olan ihtiyacı ortadadır. Hem bu bilgilere ulaşmada hem de hayatı doğru yaşamada insanların kendilerine örnek olacak peygamberlere ve yol gösterecek kitaplara ihtiyacı vardır. İnsanın bu ihtiyacını en iyi bilen Yüce Allah, kuluna bir lütuf ve ikram olarak peygamberler aracılığıyla kitaplar indirmiş ve yol göstermiştir. İlahi kitaplar indirildiği ümmet için Allah’ın hükümlerinin açıklandığı ilk kaynaktır. İnanç esasları, ameli ve ahlaki hükümler, farz ve haramlar ilahi kitapla belirlenir.

İlahi kitap, insanlara bir tek yaratıcının varlığını hatırlatmak, ancak O’na kulluk ederek O’nun gönderdiği yolda birleşmelerini sağlamak ve aralarındaki anlaşmazlıkları gidermek amacını taşır.

Ayet-i kerimede buyrulur:

“İnsanlar tek bir ümmetti. Allah, müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi ve beraberlerinde, insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda, aralarında hüküm vermek üzere kitapları hak olarak indirdi. Kendilerine apaçık âyetler geldikten sonra o konuda ancak; kitap verilenler, aralarındaki kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah iman edenleri, kendi izniyle, onların hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe iletti. Allah, dilediğini doğru yola iletir.”[1]

İlahi kitaplar peygamberlerden sonra dinin temel prensiplerini ve hedeflerini, bidatçı, doğru inançtan sapmışlara ve inkârcılara karşı korurlar. İlahi kitabın bir toplum içinde varlığını bozulmadan koruması, bir bakıma onu getiren peygamberin o ümmet içinde yaşamaya devam etmesi gibidir. Zira Peygamberler beşerdir, her insan gibi ecelleri geldiğinde vefat ederler. Onların mesajlarını ve dinin doğru ve gerçek hükümlerini kapsayan ilahi kitaplar ise peygamberlerden sonra da varlıklarını sürdürürler. Her kitabın bir peygamberle gönderilmesi, bu kitaplardaki emir ve yasakların uygulanabilir olduğunu gösterir. Nitekim kendisine kitap indirilen peygamberler, insanlara tebliğde bulundukları gibi öncelikli olarak kendisi de bu hükümleri uygulayarak örnek olma görevini yerine getirmiştir.

İlahi kitaplar doğrudan Allah katından gelir. Bu bakımdan hem söz (lafız), hem de mana bakımından Allah kelamıdır. İlahi kitapların hedefi, insanı sapkınlıktan kurtarmak, hidayete yani kendisini yaratan ve yaşatan Yüce Allah’ı tanıtarak hakkıyla kul olmaya çağırmaktır. Böylece kulu inkâr ve cehalet karanlığından hidayet aydınlığına çıkarmak sonunda insanı dünyada ve ahirette mutlu kılmaktır.

[1] Bakara suresi, 213. ayet

İslam ve İhsan

KİTAPLARA İMAN NE DEMEKTİR?

Kitaplara İman Ne Demektir?

KİTAPLARA İMANIN FAZİLETİ

Kitaplara İmanın Fazileti

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.