İbadetlerle İlgili Dikkat Çeken 5 Hadis

İbadetlerle ilgili seçme hadisleri sizler için derledik.

İSLAM BEŞ TEMEL ESAS ÜZERİNE KURULMUŞTUR

1- İbni Ömer radıyallahu anhüma'dan rivayet edildiğine göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"İslâm beş temel üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resûlü olduğuna şahitlik et­mek, Namazı dosdoğru kılmak, zekâtı hakkıyla vermek, Allah'ın evi Ka'be'yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak." (Buhârî, Îmân l, 2, Müslim, Îmân 19-22)

Hadisten Öğrendiklerimiz

 1. Şehadet cümlesi Müslümanlığın tüm ibadetlerinin de geçerli olma şartıdır. İnanç olmadan ibadet geçerli olmaz.
 2. Hadiste sayılan beş esas İslâm'ın ana esasları olup, İslâm yalnızca bunlar­dan ibaret değildir.
 3. Bu beş temel esas sağlam olursa insanın dini hayatının temelleri de sağlam olur.

ALLAH'IN EN ÇOK BEĞENDİĞİ AMEL VE İBADETLER

2- Ebû Abdurrahman Abdullah İbni Mes'üd radıyallahu anh şöyle dedi:

Peygamber aleyhisselam'a:

- Allah'ın en çok beğendiği amel hangisidir? diye sordum.

- "Vaktinde kılınan namazdır", diye cevap verdi.

- Sonra hangi ibadet gelir? dedim.

- "Ana ve babaya iyilik ve itaat etmek", buyurdu.

- Daha sonra hangisi gelir? diye sordum.

- "Allah yolunda cîhad etmek," buyurdu. (Buhârî, Mevâkit 5; Müslim, Îmân 137-139.)

Hadislerden Öğrendiklerimiz

 1. Allah Teâlâ'nın kulları üzerindeki haklarının en üstünü, ona imân­dan sonra namaz kılmaktır.
 2. Ana baba hakkı kul haklarının en büyüğüdür.
 3. Fedakârlıkların en üstünü, Allah yolunda cihad etmektir.

YAPILAN İŞLER NİYETLERE GÖRE DEĞERLENİR

3- Mü'minlerin emîri Ebû Hafs Ömer İbni Hattab radıyallahu anh, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim, dedi:

"Yapılan işler niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Kimin niyeti Allah'a ve Rasûlü'ne varmak, onlara hicret etmekse, eline geçecek sevap da Allah'a ve Rasûlü'ne hicret sevabıdır. Kim de elde edeceği bir dünyalığa veya evleneceği bir kadına kavuşmak için yola çıkmışsa, onun hicreti de hicret ettiği şeye göre değerlenir." (Buhârî, Bed'ü'l-vahy l, Îmân 41, Müslim, İmaret 155.)

Hadislerden Öğrendiklerimiz

 1. Yapılan işlerden sevap kazanabilmek için o işlere iyi niyetle başlamak gerekir.
 2. Niyetin kalben yapılması önemli olduğu için, bunu ayrıca dille söylemek şart değildir.
 3. Allah rızası gözetilmeden yapılan işlerden sevap kazanılamaz.
 4. İnsan göründüğü gibi olmalı, dünyevî bir çıkar için dini kullanmamalıdır.
 5. İhlas, niyet sağlamlığı demektir.
 6. Niyetimizdeki samimiyetimiz ne kadarsa o işten kazancımız da o kadardır.

BEŞ VAKİT NAMAZ İNSANI MANEVİ KİRLERDEN KORUR

4- Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem 'i şöyle buyururken işittiğini söyledi:

- "Ne dersiniz Birinizin kapısının önünde bir nehir olsa da, o kimse her gün bu nehirde beş defa yıkansa, kirinden bir şey kalır mı?" Sahabîler:

- O kimsenin kirinden hiçbir şey kalmaz, dediler. Rasûl-i Ekrem:

- "Beş vakit namaz işte bunun gibidir. Allah beş vakit namazla bütün günahları silip yok eder" buyurdular.” (Buhârî, Mevâkît 6; Müslim, Mesâcid 283.)

Hadislerden Öğrendiklerimiz

 1. Beş vakit namaz, her akıl baliğ Müslümanın üzerine farz olan en önemli ve en faziletli günlük ibadettir.
 2. Beş vakit namaza bilinçli olarak devam etmek insanı büyük gü­nahlardan korur.
 3. Kıldığımız namazlar, bilmeyerek ve farkında olmayarak işlediği­miz küçük günahların Allah tarafından affedilmesine vesile olur.
 4. Beş vakit namaz insanı manevi kirlerden koruyan en önemli temizlik vasıtasıdır.

CEMAATLE KILINAN NAMAZIN FAZİLETİ DAHA FAZLADIR

5- İbni Ömer radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir." (Buhârî, Ezân 30; Müslim, Mesâcid 249.)

Hadislerden Öğrendiklerimiz

 1. İslâm cemaat dini olup, namaz başta olmak üzere cemaat halinde bulunmaya büyük bir önem verir.
 2. Aslolan, farz namazları cemaatle kılmaktır.
 3. Cemaatle kılınan namazın fazileti tek başına kılınan namazdan kat kat fazladır.
 4. Bir ibadetin, hayrın, iyiliğin fazilet derecesini biz takdir edemeyiz. Bu hususta Rasûl-i Ekrem'den gelen haberlere aynen inanmak gerekir.
 5. İslam, dinin toplu olarak yaşanmasını teşvik eder.

Kaynak: Riyazüs Salihin, Hadis-i Şerif Tercümesi, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.