Hafız veya Hafiz Kime Denir?

Hafız veya hafiz kime denir? Kuran'da hafız ifadesi geçiyor mu? Allâh'ın sıfatı olarak hâfız ne demektir?

Ezberlemek, zihinde tutmak, saklamak, korumak anlamındaki "h-f-z" kökünden türeyen hâfız, ezberleyen, zihninde tutan, saklayan, koruyan demektir. Hafîz, hâfız kelimesinin mübalâğalı şeklidir. Hâfız kelimesi, din ıstılahında farklı anlamlara gelir: Koruyan ve esirgeyen anlamında Allah'ın güzel isimlerinden biridir. Kur'ân'ı başından sonuna kadar hatasız olarak ezberleyenlere, yüz bin hadisi senet ve metinleriyle birlikte ezberleyip râvîlerin terceme-i hallerini bilen muhaddislere de hâfız denir. Çoğulu huffaz, hafaza, hafizîn ve hafızât'dır.

Kur'ân'da "hâfız" kavramı tekil ve çoğul şekliyle 28 defa geçmektedir. İnsanların hayır ve şer, sevap ve günah, iyi ve kötü, doğru ve yanlış bütün inanç, söz, fiil ve davranışlarını amel defterine yazarak koruyan yazıcı meleklere hâfız (Târık, 86/4) hâfizin (İnfitâr, 82/10) ve ırzlarını, namuslarını (Nisâ, 4/34; Ahzâb, 33/35) koruyan mü'minlere "hâfizîn" ve "hâfizât" denilmiştir.

Kur'ân'da bu kavram, sözlük anlamında insanı bir tehlikeden koruyan (Yûsuf, 12/12, 63), gizliyi bilen (Yûsuf, 12/81) ve bekçi (Mutaffifîn, 83/33) anlamında da kullanılmıştır.

Allâh'ın sıfatı olarak hâfız, muhafaza eden, koruyan, kollayan ve gözeten demektir. "Kur'ân-ı biz indirdik ve O'nu koruyacak olan da biziz.(le hâfızûn)" (Hicr, 15/9) âyetindeki hâfizûn, azamet çoğuludur. Kur'ân-ı tahrif ve yok olmaktan korumayı Allah, kendisi üstlenmiştir: "En hayırlı koruyucu Allah'tır. O merhametlilerin en merhametlisidir." (Yûsuf, 12/64). Allah'ın bu âyetteki "hâfız" vasfı, yaratıklara yöneliktir. Allah, mahlukatı korur, gözetir.

Hafîz kelimesi 11 âyette geçmiştir. Bunlardan üçü Allah, diğerleri peygamber (En'âm, 6/104), mü'min ve kitap (Kâf, 50/32) ile ilgilidir: "...Rabbim her şeyi koruyup gözetendir." (hafîz) (Hûd, 11/57); "...Rabbin her şeyi koruyandır." (Sebe', 34/21).

Allah'ın "hâfiz" vasfı; gökleri, yeri ve ikisinde olanları yok olmaktan koruduğunu, yaratıkları helâk olmaktan, şerlerden muhafaza ettiğini; insanların iyi veya kötü bütün amellerini sözlerini, niyetlerini bildiğini, onları tespit edip sakladığını, ondan hiçbir şeyin gizli olmadığını, hiçbir ameli zayi etmeyeceğini ifade eder. "Onları korumak Allah'a ağır gelmez." (Bakara, 2/255) âyeti Allah'ın "hafîz" vasfını ifade etmektedir. Hafîz kelimesi vekil, muhafız, murakıb ve rakîb, kelimeleri ile anlamdaştır (bk. Hicr, 15/16-18; En'âm, 6/61; Kâf, 50/18).

İslam ve İhsan

EL-HAFIZ ANLAMI

El-hafız Anlamı

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.