Hacı Bayram'da Bir Dergâh

1980'li yıllarda Ankara Hacı Bayram Camiî yakınında Rahmetli Dr. Emin Acar beyin muayenehanesi aynı zamanda bir dergâh gibiydi. Her seviyeden muhabbet sevdalısı muhtelif kimselerin (tarikat, cemaat, siyaset, üniversite, bürokrasi, devlet ricali v.s) âdeta bir buluşma noktasıydı. Fakir de zaman zaman bu muhabbet ortamından nasiplenme niyetiyle ziyaretler yapardım.

Allah (c.c.) bir kuluna hayrı murat ederse, onu sâdıklarla buluşturur ve Salihler kervanına dâhil eder. Hüsn-i zannımız odur ki, Dr. Emin Acar ağabeyimiz de bu bahtiyarlardan biridir. Muhabbetim ziyadeleştikçe onu bir mürşid gözüyle görmeye başladım ve kendisinden manevi ders alma niyetim oluşmaya başladı. Arzularımın yoğunlaştığı bir günün akşam namazı sonrası dergâhta sohbet için toplanmıştık. Sohbet başlamadan beni aniden yan odaya çağırdı.

- «Delikanlı herhangi bir şeyh efendiye intisabın var mı?» diye sordu.

- «Hayır efendim», dedim.

- «Evladım, bu konu senin için çok erken. Sabredeceksin, inşallah ileride iyi bir mürşid-i kâmile hizmet edeceksin. Ancak senin bu konuda iştiyakın ve istidadın var. Seni çabuk kaparlar; dikkat et hemen rastgele herkese kapılma. Şimdilik sen İmam Birgivi Hazretlerinin Tarikat-i Muhammediyye’sini oku. Bütün müminlerin yapması gereken, 100 Estağfurullah, 100 La ilahe illallah, 100 selavatı şerifeye devam et. Bu verdiklerimi sakın bir şeyhin müridine verdiği ders gibi düşünme.»

Aradan sekiz sene geçtikten sonra Osmaniye’de Musa Efendi Hazretlerine intisap ettim. Bir ara Ankara’ya yolum düştüğünde yine Hacı Bayram’da Dr. Emin Acar Beyin ziyaretine vardım.

"İŞ VEKÂLETLE YÜRÜTÜLÜYOR"

Dr. Emin abi mutat olarak yapılan sohbetlerden (memleketin ahvali, hizmet ve gayret konularından ziyade) farklı bir sohbet yapıyordu. Manevi yolların şu anki durumu, başlarında bulunan kimselerin işin ehli olup olmadığı gibi meselelere dair bilgiler veriyordu. Meselâ şu yolun başında şöyle bir Allah dostu vardı, Allah rahmet eylesin vefat etti. Şu anda o yolu şu kimseler götürüyor. Şu yoldan yeni bir mürşit çıkmadı, iş vekâletle yürütülüyor. Şunlar siyaseti tarikatın önüne geçirdiler. Bunlar şöyle oldular, şunlar böyleler gibi. Acaba benim intisap ettiğim yola ne diyecek diye pür dikkat dinliyorum. Sekiz senelik sabrımın sonunda hedefe ulaşabildim mi? Sohbetin sonlarında Sami Efendi’den bahsetti ve dedi ki:

“Sami Efendi Hazretleri zamanın kutbu idi. Tarikatın temelini şeriat-ı mutahharanın ahkamına ve Resulullah'ın sünnetine ittiba olarak yerleştirdi. Bu konuda çok hassastı. Kadın erkek ihtilatına çok dikkat ederdi. Şeriatın olmadığı yerde tarikat olmaz derdi. O da hakkın rahmetine kavuştu. Şu anda onun yerine Hacı Musa Topbaş efendi bakıyor. Haza Mürşidi Kamildir dedi. Böylece aradığını buldun mübarek olsun demişti. Rahmetullahi Aleyh.

Kaynak: Bünyamin Gökçe, Altınoluk Dergisi, Sayı: 365, Temmuz 2016

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.