Filistin Neden Önemlidir?

Filistin yalnız Müslümanlar için değil diğer Semavi dinler için neden önemlidir? Fatma Çatak, Filistin’in Semavi dinler açısından önemini yazdı.

Filistin, Akdeniz’in güneydoğu ucunda, Asya ile Afrika arasında köprü konumunda bulunan tarihî bölgedir. (DİA)

FİLİSTİN’İN SEMAVİ DİNLER AÇISINDAN ÖNEMİ

Filistin, yalnız Müslümanlar için değil, Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi İbrahimî / Semâvî dinler için de önemli bir coğrafyadır. Biz müslümanlar için Filistin coğrafyasının kalbi olan Kudüs son derece ehemmiyetli ve mukaddestir. İlk kıblemiz, dünya üzerinde kurulan ikinci mâbed ve üçüncü Harem’imiz; Kudüs’te Mescid-i Aksa külliyesi içerisindedir.

Kudüs (Beytü’l-Makdis), İslâm şehridir. Mîrâc’a ev sahipliği yapan mukaddes beldedir. İsrâ sûresinde; “çevresini mübârek kıldığımız yer” (Bkz. el-İsrâ, 1.) olarak zikredilir. Dünya’da “Arz’ın Arş’a en yakın olduğu yer” olarak tarif edilir. Peygamber kokulu şehirdir. Pek çok peygamber, tebliğ vazifesini bu coğrafyada yerine getirmiştir. Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, Mîrâc’a yükselmeden önce, Mescid-i Aksâ’da imam olup peygamberlere namaz kıldırmıştır.

Yahudiler, bu toprakları bizim de îman ettiğimiz peygamberlerine ev sahipliği yaptığı için kutsal sayarlar. Fakat onlar için asıl önemli olan, muharref Tevrat’ta yer alan: “O günde Rab Hazret-i İbrahim’e ahdedip dedi: «Mısır Irmağı’ndan (Nil Nehri) büyük ırmağa (Fırat Nehri) bu diyarı senin zürriyetine verdim.»” cümlesidir. “Vaad edilmiş topraklar / Arz-ı Mev’ud” adını verdikleri bölge içerisinde Kudüs de yer almaktadır.

Yahudiler, Hazret-i Süleyman’ı bir peygamber olarak değil, kral olarak tanırlar. (King Solomon/Salamon). Onlara göre Süleyman -aleyhisselâm-, kutsal mâbedi inşâ etmiştir. Mâbedin bulunduğu tepeye “Sion Tepesi” adı verilmiştir. Zamanla mâbed yıkılmış, yahudiler farklı coğrafyalara sürgün edilmiştir. Siyonist projeye göre, Arz-ı Mev’ûd ele geçirilip, mâbed/ tapınak tekrar inşâ edilecektir.

Hristiyanlar için Kudüs, Hazret-i Îsâ’nın doğum yeri olması bakımından önemlidir. Hıristiyanların kıblesi ve hac merkezidir. İnanışa göre, Hazret-i Îsâ -aleyhisselâm-, Kudüs’ün Beytü’l-lahim bölgesinde doğmuştur. Hazret-i Îsâ’nın çocukluğunun bir bölümü burada geçmiş, (onlara göre) çarmıha burada gerilmiş ve burada yeniden dirilmiştir. Hristiyanlar için Kudüs, günahtan kurtuluşun yaşandığı esrarlı mekân, Mesih’in ikinci kez dönüş yeridir. İlk kilise burada kurulmuş, ilk Hristiyan topluluk bu şehirde oluşmuştur. Kutsal Ruh, Pentekost günü havârîlerin üzerine Kudüs’te inmiş ve İncil dünyaya Kudüs’ten yayılmıştır.

Kaynak: Fatma Çatak, Altınoluk Dergisi, Sayı: 458

İslam ve İhsan

FİLİSTİN HAKKINDA SIKÇA MERAK EDİLENLER

Filistin Hakkında Sıkça Merak Edilenler

MESİCİD-İ AKSA'NIN TARİHİ VE MÜSLÜMANLAR İÇİN ÖNEMİ

Mesicid-i Aksa'nın Tarihi ve Müslümanlar İçin Önemi

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.