EFDAL NE DEMEK?

Ef­dal: Çok fa­zî­let­li, yük­sek de­re­ce­de. Ter­ci­he şâ­yân anlamlarına gelir.

EFDAL KELİMESİNE ÖRNEK

Rasûl-i Müctebâ -aleyhi ekmelü’t-tehâyâ- Efendimiz, Habîbullâh’tır, bütün peygamberlerden efdaldir ve O, insanlığın en şereflisidir.

Şâir Necip Fazıl, O’nu kısaca şöyle tasvîr eder:

Itrını süzmüş ezel,

Bal Sen’sin varlık petek...

Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, bütün insanlara ve cinlere gönderilmiştir. Yâni Rasûlü’s-sekaleyn’dir. Getirdiği dîn, kıyâmete kadar bâkîdir. Diğer peygamberler ise geçici bir zaman için ve bâzıları da münhasıran bir kavme gönderilmişlerdir. Bu bakımdan her peygamberin mûcizesi kendi zamânına münhasırken, Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in mûcizeleri bütün zamanlara şâmildir. Bilhassa Kur’ân-ı Kerîm, O’na verilen en büyük mûcize olarak kıyâmete kadar tahrîften masûn olarak bâkîdir.

*****

“Hazret-i Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz bir beşerdir, lâkin diğer insanlar gibi değildir. Taşlar arasında yâkut ne ise Allâh Rasûlü de insanlar arasında öyledir.”

Diğer bir şâir bu hakîkati beyitlerinde şöyle terennüm etmektedir:

Târîh-i beşerde yok misâli

Her dilde yaşar onun hayâli

Mîrâc-ı kemâlidir felekler

Hayrân-ı cemâlidir melekler

Vasfında sözün hulâsasın al

İnsandı fakat melekten efdal

*****

Cenâb-ı Hak, kalbi kırıkların yanındadır. O kırık, hor-hakir kalp, bir gün temizlenir, sizlerden ve bizlerden çok daha ötelere ulaşabilir.

Bilmez misiniz ki kalp, îmânın mahallidir. Kâmil bir mü’mine hürmet, Kâbe’ye hürmetten efdaldir.

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle