Amelsiz İman, İmansız Amel Olur mu?

Amel olmadan iman, iman olmadan amel geçerli midir? Amelsiz iman Müslümanı kurtarır mı?

Allah Teâlâ insanı kendine halife kılmış, onu tabir yerinde ise kendisi için yaratmıştır. Hilafete layık olmamız için de bizden iki şey ister; birisi iman diğeri de sâlih amel. Cennetin anahtarı iman ise sâlih amel de anahtarın dişleri gibidir. İman olmadan hiçbir amelin fayda vermeyeceğini Rabbimiz Kuran’da şöyle ilan eder: “Bizim sözlerimizi ve ahiret buluşmasını inkar edenlerin yaptıkları boşunadır. Bunlar, yaptıklarının cezasını mutlaka çekeceklerdir...” (Araf, 147)

AMELSİZ İMAN MÜSLÜMANI KURTARIR MI?

İmanı olmayan bir kâfiri yaptığı bazı güzel işler kurtaramaz, bunda fazla bir tartışma yoktur; esas soru şudur: “Amelsiz iman Müslümanı kurtarır mı?” Yüce Rabbimiz kitabında şirk hariç her günahı affedeceğini bildirir, bununla beraber pek çok ayette imanın yanına sâlih/faydalı amel ilave edilmiştir.

İmam Rabbani’ye göre tasavvufun en büyük faydası imanımızı ve amel işleme şevkimizi takviye etmesinde görülür. Sûfilik yolu öncelikle taklidi imanımızı, içinde en ufak bir şüphe kırıntısı olmayan hakiki imana dönüştürmeye, ikinci olarak da sâlih amelleri severek en güzel şekilde yerine getirmemize hizmet eder. İmam bu hususta şöyle der:

“İşte sufilik yolundan ve nefsi tezkiye etmekten maksat, kalbi hastalıkları gidermek suretiyle imanın hakikati­ne ermektir. Bu sözü geçen manevi hastalıklarla birlikte iman bulunuyorsa, bu olsa olsa imanın dış yönüdür. Zira nefs-i emmârenin vicdanı imanın aksine hükmetmekte ve onu inkârdan geri durmamaktadır.” (Mektubat, c. I, 46. Mektup)

İMAN VE AMEL BÜTÜNLÜĞÜ

İman ile amel birbirlerini beslerler, iman insanı amel işlemeye sevk eder, işlenen ameller de imanı güçlendirir. İmanın hakikatine eren bir insan adeta bir iyilik avcısıdır. Durup dinlenmeden Allah yolunda koşturur. İman ve amel bütünlüğünü en güzel şekilde ifa eden ecdadımız binlerce vakıf kurmuş, kurttan kuşa, hizmetçiden, fakirden, yolcuya ve hastaya tüm canlılara hizmette yarış etmiştir. Maalesef bugün hem iman hem de amel konusunda zaafa düşmüş durumdayız. Müslümanlar olarak hem Hakk’a karşı olan ibadetlerimizde hem de insanlara karşı olan sorumluluklarımızda tembellik göstermekteyiz. Dilimiz ile söylemesek de lisan-ı hâl ile “kelime-i şehadet getirmekle her şeyin bittiğini cennetin garanti olduğunu” bağırıp durmaktayız. Ömür sermayemizi Hakk’a ibadet, kullarına da hizmet etmekten çok nefsimizin keyfine uymakla geçiriyoruz. 

Allah Teala Tekasür suresinde insanın bencilliğini ve hep çokluk peşinde koştuğunu bildirir; insan daima malını, şöhretini, çevresini artırma peşindedir. Daha çok güç toplamak, daha çok servet biriktirmek ve daha çok tüketmek... Bizim batıl vehmimize göre daha çok kazanan, dost çevresi güçlü olan ve şöhreti yakalayanlar başarılı; bunun aksine az kazanan, azla yetinen, çevresinde çok bilinmeyenler ise başarısızdır. Yüce Rabbimiz ise başarının ölçüsü olarak, iman ve sâlih ameli bizlere talim etmektedir:

“Asra (akıp giden zamana) yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.” (Asr, 1-3)

Allah Teâla, sûrenin başında zamana yemin etmekle, bizim sermayemizin zaman olduğunu bunun da asla geri gelmeyecek şekilde uçup gittiğine işaret etmektedir. Eriyip giden zamanımızı ebedileştirmenin yolu ise iman edip güzel amel işlemektir. İmanın göstergesi sâlih amellerdir. Eğer bir insan iman ettim dediği halde keyfince yaşıyor, sâlih amel işlemiyor, hakkı ve sabrı tavsiye etmiyor, gününü gün etmekle meşgul oluyor ise onun imanında zaaf, kalbinde de hastalık var demektir.  İmam Rabbani faydalı iş yapma derdine olmadan sufilikten bahsedenler hakkında şöyle der:

“Salih amelleri yerine getirmeden kalp selametinden söz et­mek kuru bir iddiadır. Tıpkı bu dünyada bedensiz ruhun varlığı düşünülemediği gibi sâlih ameller yerine getirilmedikçe kalbî hallerin gerçekleşmesi de muhaldir. Zamanımızda birçok sa­pık bu gibi boş iddiada bulunuyor.” (Mektubat, c.1, 39.m)

Bu sebeple Hak dostları, Rablerine karşı olan vazifeleri yerine getirdikten sonra her an sâlih bir amel işlemeyi, halka hizmeti ganimet bilirler. Bu güzel insanlar amelsiz geçen her nefesi israf edilmiş görürler. Onların bu vakit hassasiyeti konusunda Hasan-ı Basrî şöyle der: “Ben öyle Müslümanlar gördüm ki onlar vakitlerine, sizin paranıza verdiğinizden daha çok kıymet verirlerdi.” (el-Bahru’l-medîd, III, 74.) Bu sebeple bazı sûfîler sabah uyandıklarında nefislerine şöyle hitap ederlerdi:

“Ey nefis! Bu yeni bir gündür ve senin aleyhine ahirette şahit olacaktır. Bu yeni günü seni Allah’a daha çok yaklaştıracak amellerle doldurmaya bak. Eğer dün ölmüş olsaydın bugün elde ettiğin hayır ve derecelerden mahrum kalacaktın.” (İbn Acîbe, Miracu’t-teşevvüf, s. 15)

SALİH AMELDEN NE ALIKOYAR?

Bizi sâlih amelden alıkoyan kimdir? Birincisi şeytandır. Allah Teâlâ onun hayırlı amellerimize nasıl engel olmak isteyeceğini şu ayette bildirir: “İblîs, “Öyle ise beni azdırmana karşılık, yemin ederim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım”; sonra önlerinden, artlarından, sağ ve sollarından onlara sokulacağım; çoğunu Sana şükreder bulamayacaksın" dedi.” (Araf, 16-17)

Şeytan ne zaman bir hayırlı amel işlemeye niyet etsek hemen yolumuzu keser. Mesela infak etmeye niyet etsek “böyle bol bol verirsen yakında beş parasız kalır dilenci olursun” diye vesvese verir. Camiye gitmeye niyet etsek, “evde kılsan sanki ne olur” der ve bizim güzel iş yapma azmimizi kırmaya çalışır. Şeytan bize her köşeden saldırır, bunun çaresi şeytana kulak vermemek, Hakk’ın yüce kitabındaki müjdelerine gönlümüzü bağlamaktır. İnsan gizli düşmanını bu şekilde fark edince tuzağından kurtulması daha kolay olur.

Bu hususta başka bir engel de keyfinden başka hiçbir şeyi düşünmeyen nefsimizdir. Sûfîlere göre sâlik nefsinin tembelliği karşısında onunla mücâhede etmelidir, böyle yapa yapa sonunda insan müşâhedeye ulaşır, müşahede aynı zamanda marifet makamıdır. Bu makamda ameller kula zor gelmez: sâlik önceden kendine zor gelen infak, namaz, cihad gibi amelleri artık seve-isteye yapar.

Sufilere göre amel-i sâlihin başka bir boyutu da İslam düşmanları ile mücadele etmek, onların sapık fikirlerinden ümmeti korumaya çalışmaktır. Şer ile mücadele de sâlih amelin bir çeşididir. İmam Rabbani bu mücadeleyi en hayırlı amel olarak görür:

“Bu fakire göre, Allah Teâla’nın rızasını elde etme husu­sunda hiçbir amel kâfirlere cephe almadan daha faziletli değildir. Zira Hak Teâlâ’nın; küfre, kâfirlere, Lât ve Uzza gi­bi uydurulmuş batıl ilahların kendilerine yönelik düşman­lığı vardır.” (Mektubat, II, 266.m)

Yüce Rabbimiz her anımızı bir güzellik ile süslemeyi ve amel defterimiz dolu olarak Rabbimizin huzuruna çıkmayı hepimize nasip eylesin. Amin!

Kaynak: Süleyman Derin, Altınoluk Dergisi, Sayı: 443

İslam ve İhsan

AMEL İMANIN BİR PARÇASI MIDIR?

Amel İmanın Bir Parçası mıdır?

İMAN İLE AMEL ARASINDAKİ İLİŞKİ NEDİR?

İman ile Amel Arasındaki İlişki Nedir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.