Niğbolu Savaşı ve Yıldırım Beyazıt

Niğbolu Savaşı sırasında, Sultan Yıldırım Beyazıt tarafından sergilenen inanılmaz cesaret örneği.

Niğbolu Savaşı 25 Eylül 1396’da, Tuna boyunda Niğbolu yakınlarında Yıldırım Beyazıt Han komutasındaki Türk ordusunun kazandığı büyük bir meydan savaşıdır. Yıldırım Beyazıt Haçlıların Niğbolu’yu muhasara ettiklerini duyunca şimşek gibi Doğan Bey’in yardımına yetişmiş ve çok kalabalık haçlı ordusunu ânî bir baskınla perişan etmişti.

“BRE DOĞAN!”

Çok büyük haçlı ordusu Niğbolu Kalesi’ni kuşatmış, iki haftadır karadan ve nehirden kaleyi sıkıştırıyor ve kaledekilerden kaleyi teslim etmelerini teklif ediyordu. Kale komutanı Doğan Bey ise her teklifi reddetmiş, padişahın imdadına yetişeceğinden emindi. Yetişmese bile, kalede bir er kalmayıncaya kadar savunmayı sürdürmeye kararlı idi. Kalenin düşmesi Osmanlı Ordusu’nu güç duruma sokardı. Bu sebeple kaleye bir haber ulaştırılması gerekiyordu.

Yıldırım Beyazıt ordunun kaleye yaklaştığı sırada bu haberi kendisi götürmeye karar verdi. Kat kat sarılı düşman askerlerinin arasından büyük bir ustalık ve cesaretle geçerek kalenin yanına vardı. “Bre Doğan! Bre Doğan!” diye kale burçlarına çarpıp yankıyan bir ses duyuldu. Bu sesi tanıyan kale komutanı Doğan Bey şaşkınlık, heyecan ve sevinçle karşılık verdi:

– Buyur saadetlü hünkârım!

– Doğan Bey halin nicedir? sorusu üzerine durumu anlattı. Yıldırım:

– Hele biraz dayan! İşte geliyoruz, diyerek beyaz atını mahmuzladı. Ve ordunun başına geçmek için karanlığın içine daldı. Düşman ileri karakolları bu konuşmayı duymuşlar, Osmanlı padişahını yakalamak için acele bir süvari birliği çıkarmışlardı. Fakat Yıldırım ismine yaraşır bir şekilde peşine düşenleri çoktan geride bırakmıştı.

Kaynak: Sadık Dana, İslam Kahramanları 2, Erkam Yayınları

 

İslam ve İhsan

YILDIRIM BEYAZIT KİMDİR?

Yıldırım Beyazıt Kimdir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.