İslam'da 7 Sayısının Hikmeti Nedir?

Peygamberimiz abdest almak için evlerine gidemeyen 80 sahabeye küçük bir kab suyla nasıl abdest aldırmıştır? Peygamber Efendimiz çok hasta olduğu bir zamanda kendilerine ne yapılmasını istemiştir? Dinimizde 7 sayısının hikmeti nedir? Dr. Murat Kaya anlatıyor...

Bir gün Enes bin Mâlik (r.a) şöyle buyurdu:

“‒Bir defasında namaz vakti girmişti. Mescid’e yakın olanlar evlerine abdest almaya gittiler. (Abdesti olmayan) bir takım insanlar da Efendimiz (s.a.v)’in yanında kaldılar. Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’e içinde pek az su bulunan bir taş tekne getirdiler. Bu tekne, Efendimiz’in, içinde avucunu genişçe açamayacağı kadar küçük idi. Oradakilerin hepsi o teknedeki sudan abdest aldılar.”

Enes (r.a) bunu nakledince kendisine:

“‒Kaç kişiydiniz?” diye soruldu. O da:

“‒Seksen, belki de daha ziyâde idik.” cevabını verdi. (Buhârî, Vudû’, 45)

***

Hz. Âişe (r.a) şöyle buyurmuştur:

Nebiyy-i Muhterem (s.a.v)’in (hastalığı) ağırlaşıp da ağrısı şiddetlendiğinde benim evimde bakılmak üzere hanımlarından izin istediler. Onlar da izin verdiler. (Ondan sonra) Nebiyy-i Ekrem (s.a.v), bir tarafında Abbâs (r.a), diğer tarafında da bir zât olduğu halde ayakları yerde sürünerek çıktılar…

Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) evime girip de ağrısı şiddetlenince:

«‒Üzerime, bağları çözülmedik yedi kırba su dökün! (Böylelikle) vücûdumda biraz hafiflik bulup belki insanların yanına çıkar, onlara tavsiyelerde bulunabilirim.» buyurdular.

Bunun üzerine Nebiyy-i Mükerrem (s.a.v), zevcesi Hafsa’ya âit bir leğen içine oturtuldular. Sonra o kırbaların suyunu üzerlerine dökmeye başladık. Nihâyet: «Tamam yeterli diye işaret buyurdular. Ondan sonra insanların yanına çıktılar. (Buhârî, Vudû’, 45)

BU HADİSTEN NE ANLAMALIYIZ?

Peygamber Efendimiz (s.a.v) böylesine bir beden zaafiyeti hâlinde bile Hâne-i Saâdet’lerinden Mescid’e çıkıp namaz kıldırdılar. Hutbe îrâd ederek muhtelif tavsiye ve nasihatlerde bulundular. Böylece, uhdelerinde bulunan şerefli tebliğ vazifesini en güzel şekilde îfâ ettiler.

Efendimiz (s.a.v)’in, kırbaların yedi tane olmasını ve bir rivayete göre yedi farklı kuyudan getirilmesini istemeleri, bu sayı ile teberrük için olabilir. Zira 7 sayısı, şeriat ve ilk yaratılışla alâkalı pek çok meselede bahsi geçen bir rakamdır.

***

Enes bin Mâlik (r.a)’den şöyle nakledilir:

Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) bir defasında bir kap su istediler. İçinde biraz su bulunan ağzı geniş, dibi dar bir kap getirildi. Parmaklarını içine koydular. Ben artık mübarek parmakları arasından suyun kaynadığını seyre daldım. O sudan abdest alanların sayısını yetmiş ile seksen arasında tahmin ettim.” (Buhârî, Vudû’, 46)

BU HADİSTEN NE ANLAMALIYIZ?

Asr-ı Saâdet’te abdest ve gusül için leğen, tekne, tas, maşrapa, güğüm, kova gibi malzemeler kullanılmıştır.

İslam ve İhsan

ABDESTTEN ARTAN SU TEMİZ MİDİR?

Abdestten Artan Su Temiz midir?

BİR KAP SUYLA ABDEST ALAN 300 SAHABE

Bir Kap Suyla Abdest Alan 300 Sahabe

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.