İHLAL NE DEMEK?

İhlal: Halel getirme, sağlamlığına zarar verme, bozma, sakatlama anlamlarına gelmektedir.

İHLAL KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

Dünya serveti hakkında kula ancak belirli bir zaman dilimi için tasarruf hakkı verilmiştir. Onun içindir ki, kâmil bir mü’min olabilmenin şartlarından biri de, servetin bir emânet olduğu şuuruyla yaşayabilmektir. Bu itibarla servetin, infak ve hizmet ölçülerinin dışında kullanılması, emânete hıyânet sayılır. Bu hıyânetin âhiretteki hesabı ağır olacağı gibi, dünyada da fert ve cemiyet planında nice buhranlara sebebiyet vereceği âşikârdır. Dolayısıyla infak ve hizmet, sermâyenin bir kanser mikrobu gibi cemiyetin sulh ve sükûnunu ihlal etmemesi ve fertler arasındaki hased ve düşmanlıkların ortadan kalkması için en tesirli bir çâredir.


vakıf husûsunda derin bir hassâsiyete sahip olmak ve bu ilâhî emânete büyük bir dikkatle riâyet etmek zarûrîdir. Tarih boyunca bu konu üzerinde titizlikle durulmuş ve bu emânetin ihlal edildiği zamanlarda

da acı akıbetlere dûçâr olunmuştur.


Bu bakımdan hizmet ehli, bir denge insanı olmalıdır. Meselâ bir vâiz efendi, ezan ile birlikte vaazını bitirmelidir. Bütün cemaatin hissiyâtını dikkate alarak onların ibadet huzûrunu ihlal etmemelidir.


İslâm, toplumları oluşturan fertlerin şahsî ve gündelik hayatından âile hayatına, akrabâlık ve komşuluk münâsebetlerinden ticârî ve iktisâdî faâliyetlerine, tâlim, terbiye ve irşad hizmetlerinden ictimâî

huzur ve âsâyişi temin eden muâşeret kâidelerine kadar her sahada, insanların vazife, mes’ûliyet ve haklarını, bunların ihlali durumunda tatbik edilmesi gereken cezâî müeyyideleri tanzim etmiştir.

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle