Dine Uygun Olan Her Güzel İş Sadakadır

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, Allah rızâsı gözetilerek yapılan her türlü hayrın, yardımın ve iyiliğin sadaka yerine geçtiğini müjdeliyor.

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz bir başka hadîs-i şerîflerinde, sadece maldan verilenin değil, Allah rızâsı gözetilerek yapılan her türlü hayrın, yardımın ve iyiliğin sadaka muhtevasına girdiğini şöyle beyan etmişlerdir:

“Dine uygun olan her güzel iş, sadakadır.” (Buhârî, Edeb, 33; Müslim, Zekât, 53)

Hamd olsun, takvâ mevsimi olan Ramazân-ı Şerîf’e yaklaşıyoruz. Bu takvâ mevsimine de hazırlıklı girmemiz lâzım. Peki, nasıl hazırlanacağız, gönül âlemimizi nasıl tekâmül ettireceğiz? Rabbimiz’in rızâsını tahsil maksadıyla neler yapacağız?

Evvelâ ibadetlerimize daha bir hassâsiyet göstereceğiz. İbadetlerimizin Hak katındaki makbûliyetinin de muâmelatımızda kendini göstereceğini unutmayacağız. Hayır-hasenat için koşturmaktan yorulmayacağız.

Çünkü Rabbimiz, bir mü’minin hayatının her ânının iyilik ve güzel ahlâk ile tezyîn olmasını arzu ediyor ve;

(Bir hayırlı işi bitirip) boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul ve yalnız Rabbine yönel.” (el-İnşirah, 7-8) buyuruyor.

Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- de, bir mü’minin faydasız işlerle vaktini ziyan etmesini istemez ve bilhassa boş zamanların içtimâî kulluk vazifeleriyle değerlendirilmesi için, sık sık teşvik mâhiyetinde:

“–Bugün bir yetim başı okşadınız mı?

–Bugün bir aç doyurdunuz mu?

–Bugün bir hasta ziyaretinde bulundunuz mu?

–Bugün bir cenâze teşyiinde bulundunuz mu?” diye sorardı. (Bkz. Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe, 12)

Böylece mü’minin, hayatının hiçbir ânında rehâvete kapılıp boş işlerle vakit kaybetmesini istemezdi. Dâimâ istikâmet üzere yaşamasını ve hayırda yarışmasını arzu ederdi. Zira âyet-i kerîmede felâha/kurtuluşa eren mü’minler için;

“Onlar (o felâha kavuşan mü’minler) ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler.” (el-Mü’minûn, 3) buyruluyor.

Âlemlere Rahmet Efendimiz de pek çok hadîs-i şerîfinde mü’minlere hayır ve iyilik kapılarını bildiriyor. Meselâ şöyle buyuruyor:

“–İki kişi arasında adâletle hükmetmen sadakadır.

–Bineğine binmek isteyene yardım ederek bindirmen yahut yükünü bineğine yüklemen sadakadır.

–Güzel söz sadakadır.

–Namaz için mescide giderken attığın her adım bir sadakadır.

–Gelip geçenlere eziyet veren şeyleri yoldan gidermen de sadakadır.” (Buhârî, Sulh 11, Cihâd 72, 128; Müslim, Zekât, 56)

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Şebnem Dergisi, Yıl: 2022 Ay: Mart Sayı: 205

İslam ve İhsan

SADAKA NEDİR? SADAKA İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

Sadaka Nedir? Sadaka İle İlgili Ayet ve Hadisler

SADAKA VERMENİN ÖNEMİ NEDİR?

Sadaka Vermenin Önemi Nedir?

SADAKA VERMEK MALI EKSİLTMEZ

Sadaka Vermek Malı Eksiltmez

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.