Cemaatle Namaza Devam Etmenin Önemi!

Dr. Murat Kaya, Buharî-i Şerîf hadis derslerinde bu kez "cemaatle namaza devam etme"nin önemine dair Enes -radıyallahu anh-'ın rivayet ettiği bir hadisi şerh ediyor.

Enes (r.a) şöyle buyurur:

“Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in ashâbından iki zât karanlık bir gecede Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in huzur-i âlîlerinden çıktılar. Önlerinde kandil gibi iki nûr parıldadı. İki arkadaş birbirlerinden ayrılınca her birinin önünde bir nûr parlamaya devâm etti ve tâ evlerine gidinceye kadar (yollarını tenvîr ettiler).” (Buhârî, Salât, 79)

Şerh:

Bu iki sahâbînin biri Evsîler’den Abbâd ibn Bişr, diğeri Üseyd ibn Hudayr veya Uveym ibn Sâide el-Eşhelî’dir (r.a).

Bu hâl, Rasûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) için mûcize ve o iki sahâbî için kerâmettir. Böyle bir kerâmete nâil olmalarının sebebi, Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz’in mübârek sohbetlerini kaçırmamak ve yatsı namazını Mefhar-i Kâinât (s.a.v) Efendimiz’le birlikte kılmak gibi paha biçilmez faziletleri elde edebilmek için gece karanlıklarına kadar Mescid’de kalmalarıdır.

Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v):

“Karanlıklarda câmilere yürüyen kimseleri, kıyâmet gününde tam bir nûr ile müjdele!” buyurmuşlardır. (Ebû Dâvûd, Salât, 49/561; Tirmizî, Salât, 51/223)

İki sahâbînin önünde parlayan bu iki nûr-i mübîn, Efendimiz (s.a.v)’in verdikleri müjdenin doğruluğuna şâhit ve o yüce sahâbîlere ikrâm olarak, daha bu dünyada iken zâhir olmuş, insanlar tarafından görülmüşlerdir. Kimbilir âhirete vardığımızda, karanlıklarda câmilere yürüyen mü’minler, nasıl bir nûra garkolacaklardır.

Burada câmiye ve cemaate devam etmenin ve bu uğurda meşakkatlere katlanmanın faziletini görüyoruz.

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • Allâh razı olsun .. O kadar güzel paylaşımlar ki anlatamam .. Çok faydalı ve faziletli hepsi.. Birde Bazı paylaşımlarda sadece Video var onlarada yazı eklenme şansı olursa inşallah .. Çünkü otobüste metroda Vs gibi durumlarda telefondan izleyemiyoruz .. Rabbim ebeden razı olsun inşallah ...

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.