iman   (11632 içerik bulundu)

Allâhʼa Sadâkat Gösteren Îman Kahramanları

İnsanlık tarihi, azıcık bir dünyevî menfaat için hak ve hakîkatten saparak âhiretini satan din bezirgânlarına da şâhit olmuştur; bunun zıddına, canları pahasına

Çocuğun İmanlı Olması İçin Ne Yapmalı?

Çocuğun imanı nasıl muhafaza edilebilir? Çocuğun imanlı olması için ne yapmalı? Anne-baba; evlâdının dînini, îmânını korumak hususunda böyle bir endişe taşımalı

Kader ve Kazaya İnanmak İmanın Şartlarından mıdır?

İman ne demektir? Kader ve kazaya inanmak iman esası mıdır? Kaza ve kadere inanmak imanın şartı veyahut şartlarından mıdır?

Namazdan Muaf Tutulup İman Edeceklerini Söyleyenlere Cevap

Peygamber Efendimiz (s.a.v), namazdan affedilmeleri şartıyla îmâna gelip itaat edeceklerini bildiren Sakîf heyetine ne cevap veriyor?

Kamil İmanın Gerekliliği

Kamil imanın gerekliliği nedir? Kötü/fenâ kimseye yakınlık/dostluk gösteren kimsenin akıbeti nedir? Müslümanın münafığa karşı tutumu nasıl olmalıdır?

Kalpteki İman Zaafının Göstergesi

İslâmʼın bir kısmıyla amel edip diğer bir kısmını terk veya ihmâl etmek doğru mudur? Efendimizʼi (s.a.s.) örnek alması gereken mümin hangi vazifeleri yerine get

İmanın 6 Esası Nedir?

İmanın 6 esası nedir? İslam inancının temelini oluşturan bu esaslar nelerdir ve nasıl anlaşılmalıdır? Kur’an ve hadisler ışığında imanın 6 esasını öğrenmek için

İmâm Şârânî’nin “Ey Kardeş Sen Bir Şeyh Olarak Ortaya Çıkma, Sana Uyanların Îmânını Heder Edersin” Cümlesindeki Hikmet Nedir?

İmâm Şârânî’nin İslâm Büyüklerinin Örnek Ahlâkı ve Hikmetli Sözleri kitabının önsözünde: “Ey kardeş sen bir şeyh olarak ortaya çıkma, sana uyanların îmânını hed

İmanı Koruma ve Kuvvetlendirme Duaları

Ayet ve hadislerde geçen imanımızı koruma, kuvvetlendirme ve güçlendirmek için yapılabilecek duaları sizler için derledik...

İslam, İman ve İhsan Ne Demek?

İslam, iman ve ihsan ne demek? Prof. Dr. Ömer Çelik cevaplıyor...

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.