Altınoluk Dergisinin Ocak 2020 Sayısı Çıktı!

Altınoluk dergisinin 407. sayısı çıktı. Altınoluk dergisinin Ocak 2020 sayısı “İslâm Rızamın Son Noktası Olsun Allah'ım” kapağıyla yayınlandı.

“İslâm Rızamın Son Noktası Olsun Allah'ım” kapağıyla çıkan Altınoluk dergisinin 407. sayısı şu şekilde takdim edildi.

Hoşnutluk ve memnun olma hali diye tarif edilen rıza, insanın temel yaşama gayesidir. En ulvî hissiyata sahip olanından en sefihine kadar her insan rızaya erişmek için gayret eder. Bu mânâda hayat rıza kavramı etrafında şekillenmiştir, diyebiliriz. Razı edilmesi gereken birçok kimse vardır. En başta bizi yoktan var eden Rabbimiz olmak üzere üzerimizde hakkı olan herkes, her şey ve bittabi kendimiz razı etmemiz gerekenler içerisine girer. Hayat, buradan bakıldığında bir razı olma ve razı etme serüvenidir. Razı olmak da zordur, razı etmek de… Muvaffakiyet rızaya ne kadar erildiğine, hüsran da rızadan ne kadar uzak kalındığına bağlıdır.

İnsanları birbirinden farklılaştıran rıza önceliğini kime tahsis ettikleridir. Kimisi için kendi rızasından daha üstünü yoktur. Kimisi kendisini unutur, fanilerin rızasının peşinde koşar durur. Kimisi için de Allah’ın rızası en önemlisidir. Mü’min, rıza önceliğinde birinci sıraya Rabbini koyan insandır. Mü’min bilir ki, Rabbimizin rızası diğer bütün rızaların da teminini sağlayan en mühim amildir. Allah’ın razı olduğundan herkes razı olur, çünkü Allah razı olduğunu razı da eder. Bu şekilde rıza makamına ereni herkes sever.

Rıdvan Rabbimizin rızasıdır. Ona erişmenin tek yolu İslam’dır, çünkü İslam, Rabbimizin bizim için razı olduğu din ve üzerimizdeki en büyük nimettir. “İslam’ı rızamın son noktası eyle Allah’ım” şeklindeki Nebî duası hayatta rıza derecelemesinin nasıl yapılması gerektiğinin en açık ifadesidir. Hoşnutluğunu ve memnuniyetini İslam’ın istediği ile tevhit edebilen kimse Allah’ın rızasına erişir. Hattızatında Allah’ın bizden istediği, bizim O’ndan isteyebileceğimiz en hayırlı şeydir. O yüzden verilen her yeni güne, bize rızanın yolunu açan Sevgili Peygamberimizin öğrettiği şu dua ile girmelidir: “Radîtü billahi Rabben ve bi’l İslami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme Rasulen ve Nebiyyen: Rabb olarak Allah’a, din olarak İslam’a, Rasûl olarak Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve sellem) razı oldum.’

Yeni miladi senenin ilk sayısında bu düşünce ve duygularla rıza konusunu ele almaya gayret ettik. Kapakta ifade edildiği şekilde rızasının ufkuna İslam’ı koyan, aslında Allah’ın rızasını talep etmektedir, çünkü İslam, Allah’ın bizden istediğidir. Kim İslam ile ferahlar ve onunla sükûnet bulursa kendisi de dâhil herkesi razı edeceği bir yola girmiş olur. Rabbimizden İslam’ı rızamızın son noktası kılmasını niyaz ediyoruz. Bir sonraki sayıda buluşmak temennisi ile hepiniz Allah’a emanet olunuz efendim.

M.Lütfi Arslan

Altınoluk dergisi temin etmek ve abonelik için tıklayınız...

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.