‘VAKIF İNSAN’ KİMDİR?

0

Kur’ân-ı Kerîm’de, olgun bir mü’min ola­rak rızâ-yı ilâhîye vâ­sıl ola­bil­me­miz için, sev­diğimiz şey­ler­den infakta bu­lun­ma­mız em­re­dil­miş­tir. Bunlara en güzel örnek ‘vakıf insanlar’dır. Vakıf insanların en zirvesinde bulunanlar; peygamberler, velîler ve on­la­rın ter­bi­ye­sin­de kemâle eren sâlih mü’minlerdir.

İn­san için dün­ya­ya âit var­lık­la­rın en değerli ve ehemmiyetli ola­nı, “can” ve “mal”dır. Cen­ne­ti sa­tın ala­bil­mek ve rı­zâ-yı ilâhîye nâil olabilmek, bun­la­rı Allah yo­lunda in­fâk et­mek­le mümkündür. Bu se­bep­le­dir ki, ma­lı­nı ve ca­nı­nı, yani sahip olduğu her şe­yi Allah yo­lun­da cö­mert­çe bez­le­den in­san­la­ra “vakıf insan” denilmiştir. Ken­disi­ni bü­tün imkân­la­rıy­la hayır hizmetlerine vak­fet­miş olan her insan, böy­le yâd edilmeye lâyıktır.

Cemiyetin huzur ve sü­kû­nu­nun sağ­lan­ma­sın­da bu gi­bi kim­se­ler son de­re­ce ehem­mi­yet­li bir va­zi­fe görür­ler. Zira böy­le­le­ri­nin hiz­met ve fa­ali­yet­le­ri -umû­mi­yet­le- ge­çi­ci dün­ya hayatlarına münhasır kalmaz. Te­sis et­tik­le­ri müesseseler, onların ihlâsları nisbetinde, ge­le­cek za­man­la­ra da şâ­mil olacak sûrette devamlılık arz eder. Böylece vakıf, hem toplum için rahmet ve bereket vesîlesi, hem de onu tesis edenler için en güzel bir sadaka-i câriye olur.

GÜNÜMÜZÜN VARLIKLI MÜMİNLERİ

Vakıf insanların en zirvesinde bulunanlar; peygamberler, velîler ve on­la­rın ter­bi­ye­sin­de kemâle eren sâlih mü’minlerdir. On­lar, gö­nül­le­rin­de­ki îman heyecanını dünya­nın dört bir ta­ra­fı­na ta­şı­mış­lar ve tarihe en muhteşem al­tın sayfaları hediye etmişlerdir.

Zamanımızın ic­ti­mâî ve ik­ti­sâ­dî buhranlarla bin­bir hu­zur­suz­lu­ğa sah­ne ol­ma­sı, -bi­raz da- es­ki ve zen­gin va­kıf­la­rın bir hay­li tâ­ru­mâr edi­lmiş bulunmasından ve ye­ni­den ku­ru­lan­la­rın da ih­ti­yaç­lar kar­şı­sın­da ki­fâ­yet­siz kal­ma­sın­dan ile­ri gel­mek­te­dir. Bu ki­fâ­yet­siz­li­ğin te­lâ­fî­si için, gü­nü­mü­zün var­lık­lı mü’minleri gayrete gelmelidir. Zira bu hu­sus­ta­ki mes’û­liyet, ön­ce­lik­le on­la­ra âittir.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Hizmet, Erkam Yayınları

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
İBRAHİM PEYGAMBER PUTLARI NASIL KIRDI?

Zamanımızda nefisler putlaştırılıdı. Dünyalık metâlar birer put haline geldi. Hazret-i İbrâhîm’in kavmi ile arasında geçen putları kırma hadisesi de aslında...

Kapat