İMAN ESASLARI NELERDİR?

0

İman nedir? İslam’ın inanç esasları nelerdir? İman esasları kısaca…

Îman, Allah Teâlâ tarafından bildirilen ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) tebliğ ettiği emir ve yasakların hepsine inanmak, inandığını dil ile tasdik etmektir.

İslâm dininin iman esasları ilmihal kitaplarında âmentü terimiyle ifade edilir. Arapça âmene fiilinin birinci tekil şahsı olan âmentü, “inandım” demektir. Terim olarak, iman esaslarını kısa ve öz olarak ihtiva eden metni ifade etmek için kullanılır.

AMENTÜ DUASININ ANLAMI

Âmentünün metni şudur:

“Âmentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülihî ve’l-yevmi’l-âhiri ve bi’l-kaderi hayrihî ve şerrihî minallâhi teâlâ ve’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun. Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne muhammeden abduhû ve rasûlüh.” (Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna inandım. Öldükten sonra diriliş haktır. Allah’tan başka ilâh olmadığına, Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim).

İMAN ESASLARI

Âmentüde belirtilen esasların hepsi Kur’an’da çeşitli ifadelerle yer almıştır:

“…Asıl iyi olan kimse, Allah’a, âhiret gününe, meleklere, kitaba, peygamberlere inanan…dır.” (el-Bakara 2/177), “Kim Allah’ı, meleklerini,  kitaplarını, peygamberlerini ve âhiret gününü inkâr ederse, şüphesiz derin bir sapıklığa sapmıştır.” (en-Nisâ 4/136) meâlindeki âyetlerde iman esasları  Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere ve âhirete iman olmak üzere beş ilkede toplanmış, kader bunlar arasında zikredilmemiştir.

Ancak bazı âyetlerde (er-Ra‘d 13/8; el-Hicr 15/21; el-Furkan 25/2; el-Kamer 54/49) her şeyin Allah’ın takdirine bağlı bulunduğuna dair ifadelerden hareketle âlimler hayrı ve şerri ile birlikte kadere inanmayı bir iman  esası  olarak  zikretmişlerdir.

Cibrîl hadisinin Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî ve İbn Mâce rivayetleri de kader konusunu bir iman esası olarak zikreder. Kader konusunun iman esaslarını belirten âyetlerde yer almayışı, Allah’ın ilim, irade, kudret  ve  tekvîn sıfatlarının kapsamı içinde yer almasına bağlanmalıdır. Çünkü Allah’ın anılan sıfatlarına gereğince inanan, kadere de inanmış olmaktadır.

Âmentüde yer alan esaslardan Allah’a iman ile kader ve kazâya iman konularında, vahiyle birlikte aklî-mantıkî açıklama ve ispatlar yapılabileceği, his ve tecrübeye dayalı bilgilerden yararlanılabileceği kabul edilmiş ise de, âhirete iman ve meleklere iman konularında bu mümkün görülmemiş, bu hususlarda sadece vahyin verdiği bilgilere güvenilebileceği belirtilmiştir.

Kaynak: İslam İlmihali 1, TDV Yayınları

İMAN NEDİR? İMANIN TANIMI VE KAPSAMI

İMAN VE İSLAM ESASLARI NELERDİR?

AMENTÜ DUASI – VİDEO

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
GAZNELİ MAHMUD KİMDİR?

Gazneli hükümdarı (998-1030) olan Gazneli Mahmud, 10 Muharrem 361 (2 Kasım 971) tarihinde Buhara’da doğdu. Gazneli Hükümdarı Sebük Tegin’in oğludur....

Kapat