İDEAL NE DEMEK?

0

İdeal: Sadece düşüncede var olan. En kusursuz, güzel ve olgun örnek, mükemmel. Ulaşılmak istenen örnek, varılmak istenen gâye, mefkûre. En kusursuz, güzel ve olgun tasavvuruna en fazla yaklaşan anlamlarına gelmektedir.

İDEAL KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

Efendimiz’in ömrü boyunca yaşadığı devreler, insan hayâtındaki her türlü med-cezir tecellîleri
için pek çok ideal davranış örnekleri sergiler. Bu sebeple O’nun hayâtı, -hangi kademe ve vaziyette bulunurlarsa bulunsunlar- bütün insanlara kendi iktidar ve istîdâtları nisbetinde taklit edebilecekleri fiilî, müşahhas ve mükemmel bir örnek teşkil etmiştir. Yâni İslâm, her seviyedeki insanın rahatlıkla anlayabilmesi için, Allâh Rasûlü’nün mübârek hayâtında tatbîk sahasına konmuştur.


Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ictimâî kademeleşmenin her noktasındaki insanlar için -beşeriyet îcap ve iktidârıyla îfâ ettiği ameller cihetiyle- ideal bir örnektir.


Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in sîretini lâyıkıyla öğrenmek, öğretmek ve yaşamak, insanlığa mükemmel ve ideal bir hayat numûnesi bahşedecektir.


Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, ümmetine numûne olmak gibi bir vazîfesinin bulunması sebebiyle, aslında nübüvvet salâhiyeti ile yapmaya muktedir olduğu fevkalâdelikler ile hayâtını idâme ettirmemiş, böyle insan üstü hâlleri nâdiren ve ferdî olarak yaşamıştır. Hayâtını dolduran faâliyetlerin asıl büyük yekûnunu, beşeriyet îcap ve tâkati çerçevesinde gerçekleştirmiştir. Bu sebeple ideal bir tüccar, mükemmel bir âile reisi, fevkalâde bir kumandan veya idâreci olmak isteyen herkes, O’nun hayâtından kendisine rehber edineceği prensipler elde edebilir.


İslâm, bir inanç sistemi olduğu kadar, aynı zamanda bir hayat nizâmıdır. Bizim için ideal olan bütün amelî
kâideleri de muhtevîdir. Çünkü hayatın her safhasını inceden inceye tanzim eden bir “hukuk sistemi”ne, son derece hassas bir “ölçüler manzûmesi”ne ve mükemmel bir “dünya görüşü”ne sahiptir.

Paylaş.

Yorumlar