Yüzakı Dergisinin Nisan 2022 Sayısı Çıktı

Yüzakı dergisinin 206. sayısı çıktı. Yüzakı dergisinin Nisan 2022 sayısı “Rûhânî Bir Ramazan” kapağıyla yayınlandı.

“Rûhânî Bir Ramazan” başlığıyla çıkan Yüzakı dergisinin 206. sayısı şu şekilde takdim edildi.

RUHANİ BİR RAMAZAN

İnsanı yaratan Allah; onun hâlet-i rûhiyesini, psikolojisini, kuvve-i mâneviyyesini en iyi bilendir elbette. Birçok âyet-i kerîme; “İnsana bir sıkıntı dokunduğunda...” girdiği vaziyeti ifade eder.

Bazı hâllerde; “Duâya sarılır, yalvarıp yakarır.” buyuruluyor. (Bkz. Yûnus, 12; ez-Zümer, 8, 49; Fussilet, 51; el-Meâric, 20)

Başımız dara düşünce, O’nun kapısına sığınmamızdan şikâyetçi değil Rabbimiz. Bunu her zaman yapmayışımızdan bilhassa da bunu devam ettirmeyip, sıkıntı geçince eski hâlimize, şımarıklığa, nankörlüğe dönmemizin çirkinliğini yüzümüze vuruyor.

Bazı âyetlerde ise başka bir psikolojiye işaret ediyor:

“Ümidini büsbütün kaybeder; karamsar, bedbin bir hâl alır...” (el-İsrâ, 83; Fussilet, 49)

Eski insan; dara düşünce derdini dökecek dergâhlar, sarılacak omuzlar bulurdu. Tevâzu ve mahviyetle buna tenezzül ederdi. Modern insan, bu mânâda tenezzülsüz. Akrabadan borç almak yerine bankadan kredi çeker. Dosta dert dökmek yerine psikoloğa vizite öder. Bu fâsit daireden çıkamaz, maddî-mânevî sıkıntıdan kurtulamaz bir türlü.

Her iki mânâ için de karabulutların arasından bir güneş gibi doğan «Rûhânî Bir Ramazan» milletçe ve ümmetçe ihtiyacımız. Bilhassa «rûhânî» vasfıyla.

Hikmet şehrinin kapısı Hazret-i Ali’nin sözü:

“Yoksul düştüğün zaman sadaka vererek, Allah ile ticaret yap. Eline nimet geçtiği zaman çok şükret! Sakın az şükürle Allâh’ın nimetlerini elinden kaçırma!”

«Kendi derdime düşmüşüm!» diyerek, geçmiş Ramazanların bile gerisine düşmek «Rûhânî Bir Ramazan» olmaz.

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali Eşmeli; orucun hikmeti olan Allah ahlâkını ve takvâ kazandırıcı mâhiyetini nesir ve şiirin diliyle ayrı ayrı ortaya koydu.

Muhterem Osman Nûri Topbaş Hocaefendi; «Ramazân-ı Şerîfi Rahmet İnsanı Vasfıyla İhyâ» başlıklı makalede, rûhânî bir Ramazân’ın sırlarını ve dikkat noktalarını kaleme aldı.

Kıssalarda; sahâbe-i kiram, selef-i sâlihîn ve Osmanlı’dan cömertlik, îsâr ve helâlleşme hassâsiyetinin güzîde misalleri var.

Dosyamız; Ramazân-ı şerîfi en güzel şekilde ihyâ etmek için reçetelerle dolu. Rahmân ve Rahîm isimlerinden bizim nasibimiz nedir?

Oruç ibâdetiyle alâkalı derin bir tefekkür ve suallere cevaplar; Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım Hocamızın doyurucu yazısında.

Yaratılış gayemizi gerçekleştirmek, «rûhânî» bir hayat gerektiriyor. Sadece Ramazanlarda değil, lâkin Ramazân’ı bir mîlât edinerek bir ömür...

Göbeklitepe kazılarının, ateist tarih tasavvuruna vurduğu darbeyi Dr. Naif Özkul yazdı. Atom altı âlemin akıl almaz derinliği, magnezyum ile vücudumuz arasındaki enteresan bağ yine dosyamızda.

Şairlerimiz de ifadenin en rûhânî sıfatlara büründüğü şiir sanatının hakkını verdiler.

Rûhânî bir Ramazân-ı şerif; nisan yağmurları gibi bereket olsun sofralarımıza, mâbedlerimize, evlerimize, memleketimize...

Ayrıntılı bilgi yuzaki.com’da...

İslam ve İhsan

RAMAZAN NE DEMEK?

Ramazan Ne Demek?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.