Yüzakı Dergisinin Mayıs 2022 Sayısı Çıktı

Yüzakı dergisinin 207. sayısı çıktı. Yüzakı dergisinin Mayıs 2022 sayısı “Sulhü Olmayan Bir Cenk Nefis Terbiyesi” kapağıyla yayınlandı.

“Sulhü Olmayan Bir Cenk Nefis Terbiyesi” başlığıyla çıkan Yüzakı dergisinin 207. sayısı şu şekilde takdim edildi.

TAKDİM

Kulaklar haberlerde. Sulh bekliyoruz. Kuzeyimizdeki savaş sadece savaşanları alâkadar etmiyor. Tahıl ambarı iki ülkenin ziraat yapamaması veya satamaması bile başlı başına problem. Eninde sonunda bir barış olur. Hangi savaş sonsuza kadar sürmüş ki? Bir savaş hariç:

Sulhü Olmayan Bir Cenk: NEFİS TERBİYESİ

Yılın en takvâlı, en kontrollü, en dikkatli mevsimi olan Ramazân-ı şerif geride kaldı. Ramazan boyunca; inşâallah ruh kazandı, kalp kazandı, mâneviyat kazandı. Fakat 11 ayın sultanı gitti, şimdi sıra 11 ayda. Ramazan boyunca; ilâhî irade zincir vurmuştu şeytana, kilit vurmuştu cehenneme. Şimdi bizim irademiz vurmak zorunda o zinciri, o kilidi. Bu sebeple hiç bitmeyecek bir cenk. Ramazan’da aldığımız tâlimi, seneye yayma vakti. Ömre yayma vakti.

Diğer yandan bayram idrâkinin barış ve dostluk atmosferine de temas etme zamanı. Nicedir iç savaşlarla, iç çekişmelerle burkuluyor İslâm dünyasının kalbi. Aile, komşuluk, dostluk, bunlar içtimâî dokuyu ilmek ilmek saâdetle, huzurla işleyecek ki, millet sulh ve selâmette olsun.

İç barış. İç huzur. Fert ve cemiyet plânında muhtaç olduğumuz bu hasleti de, mâneviyat ikliminden sonra muhafaza etmek mecburiyetindeyiz. Bu da yaratılış gayemize uygun yaşamakla mümkün.

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali Eşmeli; tasavvuftaki nefis mertebelerini doğru bir şekilde telâkki etmemiz gerektiğini ele aldı. Kalp mutmainneye ulaşsa da nefs daima emmâre!.. Seyrî, aynı zamanda geniş ve doyurucu bir şiirle nefsin kötü huylarını bir bir teşhir etti.

Muhterem Osman Nûri Topbaş Hocaefendi; «Mes’ûliyet Sahiplerine Hakkı Tavsiye Etmek» başlıklı makalelerinde, anne-babalardan başlamak üzere her türlü sorumlu ve idareciye yapıcı ve güzel nasihatlerde bulunmanın üslûbu ve ehemmiyetini, güzîde misallerle kaleme aldı.

Kıssalarda ise, Mevlânâ Hazretleri’nden mânidar bir kıssa ile «Nefs Ejderhâsını Terbiye» meselesi var.

Yazarlarımız; insanın yaratılış gayesi üzerinden, nefis terbiyesine temas ettiler. Savaşın bitmeyen tarihini, batının ve doğunun çirkef yüzünü teşhir ettiler.

Eğitim sistemi üzerine teklifler, son bir korona muhasebesi yine dosyamızda.

Doç. Dr. Mustafa Canlı, İslâm kardeşliğinin çerçevesini her zamanki gibi hadislerle çizdi.

Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım; son zamanlarda gündemi sıkça meşgul eden, «hayvanlarla hukukumuz» üzerine İslâm’ın bakışını fetvâlarla kaleme aldı.

Nükteler, bilgiler, yorumlar, tespitler...

Şairler; bayram, dostluk ve kardeşlik duygularını terennüm ettiler. İnsan olma gayretine çağırdılar. Kardeşle sulh, nefisle cenk edelim, dediler.

Ayrıntılı bilgi yuzaki.com’da...

İslam ve İhsan

20 ADIMDA NEFİS TERBİYESİ

20 Adımda Nefis Terbiyesi

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.