Yüzakı Dergisinin Kasım 2022 Sayısı Çıktı

Yüzakı dergisinin 213. sayısı çıktı. Yüzakı dergisinin Kasım 2022 sayısı “Fazîlet Hâtıraları: Cihanı Aydınlatan Nur” kapağıyla yayınlandı.

“Fazîlet Hâtıraları: Cihanı Aydınlatan Nur” başlığıyla çıkan Yüzakı dergisinin 213. sayısı şu şekilde takdim edildi.

CİHANI AYDINLATAN NÛR

Hâfızasını kaybetmiş bir insan gibiyiz. Hâtıralarını kaybetmiş. Geçmişiyle bağını koparmış. Hastahânede kişiye; adını, hangi günde olduğunu hatırlayıp hatırlamadığını sorarlar. Şuur yoklaması... Hayal meyal hatırlayacak gibi olacağız fakat, bizi sahte kimlikler ve sahte benlikler ile yanıltmaya çalışanlar var. Palyaçolar ve soytarılar gibi boyalı yüzler... Spot ışıkları, ses bombardımanı... Adı eğlence, neticesi soygun... Cambaza bakarken kimliği kaptırmak...

Bazı bâtıl fırkalarda da vardır: Sahte geçmiş hayatlar uydurarak ve çocukluktan itibaren telkin ederek kişiyi inandırırlar.

Âhirzaman haberlerinde bildirilen sabahtan akşama îmânını kaybeden hattâ satan insan nümûnesi de bu hâfızasızlık, köksüzlük ve yanıltma baskısı altındaki insan tipi olsa gerek. Yoksa îman gibi bir cevheri böyle elden çıkarır mı âkil olan?

Cemiyet olarak köklerimizi hatırlatıcı bir tedaviye ihtiyaç var. Fazîletli hâtıralara... Vârisi olduğumuz Cihanı Aydınlatan Nûr’a...

“Her medeniyet kendi insan tipini yetiştirir. Bizler de asr-ı saâdette temelleri atılan ve 14 asırdır devam edegelen fazîletler medeniyetinin bugünkü temsilcileri durumundayız. Bu medeniyeti yaşayıp yaşatmak, gelecek nesillere bütün ihtişamıyla intikal ettirmek, üzerimizde îmânî ve tarihî bir borçtur.” diyerek şuurlanmaya daveti geniş dosyamızın ekseni yaptık bu ay.

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ; Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in Suffe ashâbına telkinlerini, bilhassa dünyada yokluk çekmekten endişe duymamaları yönündeki îkazlarını ve dergâh-ı ilâhîye içli niyaz ve ilticâlarındaki ince ölçülerini serdederek, cihanı aydınlatan «O İlâhî Nûr»u tarif etti.

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi; sahâbe-i kiramdan «Fazîletli Hâtıralar»ın birinci bölümünde ibâdet, infak ve cihad gayretlerinden güzîde bir demet takdim etti. Mülâkatta ise; «Kur’ânî bir tefekkür, şuurlu bir şahsiyet inşâsı, şifâ arayışı, arkadaş çevresini belirleme ve tahsil üzerine» suallerimize gönül ve ufuk açıcı cevaplar verdi.

H. Kübra ERGİN; gençlikte tesettürün önüne konan sözde hürriyet engellerini tespit ederken,

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM, gayr-i meşrû hayat tarzıyla yaşayanlar ve nâmahrem ile ihtilât mevzuunda tabiri câizse kitabın ortasından konuştu.

Hikmet derinliğine, dijital çağın tehlike ve imkânlarına, dış güçlerin plânlarına dikkat çeken yazarlarımız;

99’uncu yılını geride bırakıp 100’üncü yılına giren genç Cumhuriyet’in kafası karışık insanına, bin yıllık Selçuklu-Osmanlı mîrâsını ve Âdem Nebî’den beri gelen ilâhî nefhayı ve nebevî irşâdı hatırlattı.

Nükteler, kıssalar, hâtıralar ve şiirler...

Hepsi fazîlet üzerine...

Yitik değerimiz olan fazîlet...

Dergiye ulaşmak için tıklayınız...

İslam ve İhsan

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) KİMDİR?

Hz. Muhammed (s.a.v.) Kimdir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.