Türkiye'de Allah Dostları Haritası

Türkiye'de her il sınırı içerisinde en az bir makamı veya kabri olan Allah dostları, veliler, evliyalar vardır. Onlardan birinin kabrini ziyaret etmek bizim dünya hayatımızda da ahiret hayatımızda da nasiplenmemize vesile olacaktır. Sizler için, il il türbeleri ve makamları bulunan Allah dostlarının listesini (belirleyebildiğimiz kadarıyla) yayınlıyoruz. Bu listede olmayan Allah dostları da mutlaka vardır. (En iyisini Allah bilir.) Siz de kendi bölgenizde bulunan veya bildiğiniz haberimizde olmayan Allah dostlarını, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Her toprağın manevi sahipleri var. O beldeye bereket veren, huzur veren, irşadını baki hayatlarında da devam ettiren Velileri var Rabbimizin.

Bazen, aynı şehirde, aynı bölgede, hatta aynı mahallede olup da, makamlarını bilmediğimiz, haberdar olmadığımız Allah’ın sadık kulları onlar… Ömürlerini Hak yoluna adamış olan bu büyüklere tazim göstermek, onların kabirlerini ziyaret etmek, onlarla iletişime geçmek gibi bir haldir. Çünkü kabir ziyaretleri çok bereketlidir. Hele ki, Allah dostları olunca bu bereket katbekat artacaktır.

Hangi ilde isek, yahut ilçede, kasabada, köyde… Her il sınırı içerisinde en az bir makamı var Hak dostlarının. Bir hafta sonu, onlardan birinin kabrini ziyaret etmek, onlardan beslenmek bizim dünya hayatımızda da, ahiret hayatımızda da nasiplenmemize vesile olacaktır.

TÜRKİYE'DE ALLAH DOSTLARI

Sizler için, illerimizde türbeleri ve makamları bulunan Allah Dostlarının listesini yayınlıyoruz…

Adana:

Abdülgafûr Dede (Seyyid)

Abdürrezzâk Dede

Arpacı Dede

Cabbâr Dede (Misis)

Adıyaman:

Abdülhakim Hüseynî (Kahta)

Afyon:

Abapûş-i Velî

Abdurrahman Sultan (Başmakçı)

Ahmed Dede (Başmakçı)

Çelebi Ârif Küçük

Destine Hâtun

Fürûrî Mehmed Dede

Hacım Sultan (Sandıklı)

Karahisârî Abdürrahîm Efendi

Sultan Dîvânî

Şâhidî İbrâhim Dede

Ağrı:

Abdürrahîm Arvâsî (Doğubâyezîd)

Ahmed Hânî (Doğubâyezîd)

Hânî Baba (Doğubâyezîd)

İbrâhim Arvâsî (Doğubâyezîd)

Mehmed Emîn Efendi (Doğubâyezîd)

Seyyid Abdülazîz (Doğubâyezîd)

Aksaray:

Hamîd-i Aksarâyî

Pîr Ali Aksarâyî

Somuncu Baba

Yûsuf Hakîkî Baba

Taptuk Emre Hazretleri

Cemaleddin Aksarayî Hazretleri

Amasya:

Abdürrahîm-i Merzifonî (Merzifon)

Ali Hâfız

Amasyalı Seydi Halîfe

Bahşî Halîfe

Gani Baba (Suluova)

Garib Hâfız (Gümüşhacıköy)

Habîb Ömer Karamânî

Halkalı Evliyâ

İğneci Baba

İsmâil Sirâceddîn Şirvânî

Kılıç Dede (Merzifon)

Kırklar Dede (Merzifon)

Kurtboğan Evliyâsı

Mustafa Âkif Efendi

Pîr Cemâleddîn Abdurrahmân-ı Sânî

Pîr İlyas

Pîrî Baba (Merzifon)

Sadreddîn Muhammed Horasânî

Sarı Ahmedzâde el-Hac Mehmed Efendi

Şeyh Sâdî

Topçu Dede (Merzifon)

Ankara:

Abdülhakîm Arvâsî (Bağlum)

Ahmed Mekkî Efendi (Bağlum)

Ali Rızâ Acara

Ali Semerkandî (Çamlıdere)

Hacı Bayrâm-ı Velî

Zeynelâbidîn

Zivingî

Antalya:

Ahmed bin Osman Şernûbî

Aydın:

Ahî Bayram

Alihan Baba

Ali Gâlib Vasfi Efendi (Nâzilli)

Baltalı Dede

Dedebağ Dede (Karacasu)

İmâm Baba

Karacaahmed Sultan

Muhammed Zühdi (Nâzilli)

Süleymân Rüşdî Efendi

Şeyh Kemâl Efendi (Karacasu)

Şihâbüddîn Ahmed Sivâsî (Ayasulug)

Yâren Dede (Sultanhisar)

Balıkesir:

Hasan Baba

Pîr Ali Efendi

Veli Şemseddîn

Bayburt:

Hacı Şaban Efendi

Ağlar Baba

İrşadi Baba

Seydi Yakup Hazretleri

Abdülvehhab Gazi

Bilecik:

Dursun Fakîh

Ebdâl Kumral

Edebâlî

Şeyh Muhlis Baba

Bingöl:

Yûsuf Harpûtî (Kiğı)

Bitlis:

Abdurrahmân Tâgî (Güroymak-Nurşin)

Ammâr-ı Yâser

Fethullah-ı Verkânisî

Sıbgatullah Arvâsî (Gayda-Hizan)

Ziyâeddîn Nurşînî (Güroymak-Nurşin)

Said Nursi (Bediüzzaman)

Zülküf peygamber

Feyzullah El Ensari

Şeyh Muhammed Küfrevi

Seyyid Emin Şirvani

Şeyh’ül Garip (Merkez)

Bursa:

Abdurrahmân bin Yûsuf Rûmî

Abdülganî Efendi

Abdülkerîm Kâdirî (Kirmasti-Kemalpaşa)

Abdüllatîf Kudsî

Abdürrahîm Tırsî (İznik)

Açıkbaş Mahmûd Efendi

Akbıyık Sultan

Alâeddîn Ali Esved Karahisârî (İznik)

Alâeddîn Ali Fenârî

Bahri Dede

Çandarlı Kara Halîl Hayreddîn Paşa (İznik)

Dâvûd-i Halvetî (Mudurnu)

Dâvûd-i Kayserî (İznik)

Dede Halîfe (İznik)

Ebdâl Murâd

Emîr Sultan

Eskici Mehmed Dede

Eşrefoğlu Rûmî (İznik)

Geyikli Baba

Hasan Can

Hocazâde

İsmâil Hakkı Bursevî

Kutbüddîn İznikî (İznik)

Lâmiî Çelebi

Lütfullah Efendi (El-Evvel)

Miskâlî Efendi (Mudanya)

Molla Arab

Molla Ayas

Molla Fenârî

Molla Hayâlî

Molla Hüsrev

Molla Yegân

Muslihuddîn Tavîl

Pîr Emîr Sultan

Rüstem Halîfe Bursevî

Süleymân Çelebi

Şeyh Ahmed Efendi

Tâcüddîn İbrâhim Karamânî

Tezveren Dede

Tokatlı Hayreddîn Efendi

Üç Kuzular

Üftâde

Üftâdezâde Kutup İbrâhim Efendi

Vânî Mehmed Efendi (Kestel)

Veli Şemseddîn

Bolu:

Hayrettin Tokadi Hazretleri (Abant kavşağı)

Akşemsettin Hazretleri (Göynük)

Ömer Sikkin Hazretleri

Tabak Dede

Geredeli Abdullah Efendi (Gerede)

Sâfî Âmidî Bolevî

Çanakkale:

Ahmed Bîcân (Gelibolu)

Ahmed Câhidî Efendi (Gelibolu)

Yazıcızâde Muhammed Efendi (Gelibolu)

Çankırı:

Murâd-ı Velî (Eldivan)

Çorum:

Suheybi Rumi,

Kerebi Gazi,

Ubeydi Gazi,

Adülbâkî Efendi (İskilip)

Abdülcebbâr Dede

Ahmed Feyzi Efendi

Çerkez Şeyhi

Elvan Çelebi (Mecidözü)

Muhyiddîn-i İskilibî (İskilip)

Yûsuf Bahri Efendi

Denizli:

Abdil Dede (Acıpayam)

Ahî Sinan

Ahmed Hulûsî Efendi

Ahmed İzzet Efendi (Çal-Süller)

Arab Dede (Sarayköy)

Avdan Baba (Tavas)

Bedirhan Bey (Acıpayam)

Bostancı Dede (Tavas Bahçeköy)

Deynekli Baba (Babadağ)

Hacı Osman Nuri Kepenek

Hacı Şam Dede

Hasan Feyzi Efendi

Hüseyin Hulûsî Efendi (Üzüm Dedesi)

Karacaahmed Sultan (Sarayköy)

Koyun Baba (Kale)

Mecnun Dede (Babadağ)

Sarı Gazak Baba

Sultan Sarı Baba (Sarayköy)

Şa`bân Dede

Şeyh Elvan (Çal)

Şeyh Mehmed Şirvânî

Uzunca Hayreddîn (Sarayköy)

Diyarbakır:

Ahmed Kârazî Diyârıbekrî

Ahmed Mürşidî Efendi

Sâdık Ali Efendi

Şeyh Yûsuf Hemedânî

Şeyh Güzel Efendi

Hindi Baba

Sultan Şuca

Sarı Saltuk

Şeyh Osman Zaraki

Şeyh Abdulcelil Hazretleri

Şeyh Muhammed Amidî Hazretleri

Muslihiddin Lâri

Şeyh Abmed Mürşidî

Şeyh Ahmed Karazî

Şeyh Ahmed Rasim

Şeyh Aziz Mahmud Urmevi

Şeyhan Dede

Şeyh Hasan Zerraki

Şeyh Kasım

Zülkif Peygamber

Elyasa Peygamber (Eğil)

Edirne:

Abdülkerîm Efendi

Abdüllatîf Efendi (Pamuk Kâdı)

Ali bin Emrullah

Aşçı Yahyâ Baba

Âşık Efendi

Behâeddîn bin Lütfullah

Cerrahzâde

Dizdarzâde Ahmed Efendi

Evliyâ Kâsım Paşa

Fahreddîn-i Acemî

Hasan Sezâî

Hıdır Baba

Huysuz (Hırçın) Baba

Kabûlî Mustafa Efendi

Kıyak Baba

Koyun Baba

Külhânî Ali Baba

Nûreddîn Baba

Ömer Baba

Ramazan Halîfe

Receb Enîs Dede

Süleyman Zâtî Efendi (Keşan)

Şekmeti Mehmet Efendi

Şücâeddîn-i Karamânî

Tütünsüz Baba

Veli Dede

Elazığ:

Ali Septî (Palu)

Ankuzu Baba (Harput)

Arab Baba (Harput)

Beşik Başa (Harput)

Beyzâde Efendi (Harput)

Beyzâde Hacı Mehmed Nûrî Efendi (Harput)

Fâtih Ahmed Baba (Harput)

Hacı Ali Efendi (Harput)

Hacı Muharrem Hilmi

Hacı Tevfik Rıfkı Efendi (Harput)

İmâm Efendi (Harput)

Mahmûd Sâminî (Harput)

Murâd Baba (Harput)

Ömer Hüdâî Baba

Ömer Nâimî Efendi (Harput)

Seyyid Ahmed Çapakçûrî (Harput)

Caferi Tayyar Baba

Erzincan:

Hacı Muhammed Sâmi Efendi

Pîr Ahmed Erzincânî

Pîr Fethullah

Pîr Muhammed Erzincânî

Sâlih Baba

Terzi Baba

Tesbîh Baba

Erzurum:

Abbas Mehdî

Abdurrahmân Gâzi

Abdürrezzâk Ali Efendi

Alvarlı Muhammed Lütfi (Alvar)

Câfer Efendi

Habîb Baba

Osman Efendi

Taşkesenli Ahmed Efendi

Çöğenderli Hacı Salih Efendi ( Hasankale)

Sanamerli Hacı Ahmet Baba (Horasan)

Eskişehir:

Ebû Muhammed BayramEfendi

Yûnus Emre (Mihalıççık)

Hacı Hilmi Efendi

Şeyh Şahabettin Sühreverdi Hazretleri

Seyyid Battal Gazi Hazretleri (Seyitgazi)

Mahmudiye Seyyid Osman Afif Hazretleri

Seydi Mahmut Hazretleri (Sivrihisar)

Gaziantep:

Aydî Baba

Baytazzâde Hacı Abdullah (Kilis)

Derviş Hacı

Fethullah Efendi

Gözükızıl Mehmed Baba

Kâsım Aynî

Mehmed Hasib Dürri

Memik Dede

Muhammed Sâmi (Sam)

Şâh Velî Ayıntâbî

Şeyh Saçaklı

Şuaybzâde Ali Âkif Efendi

Sa’d Bin Ebu Vakkas Hazretleri'nin Makamı

Giresun:

Seyyid Mahmûd Çağırgan (Alucra)

Hakkari:

Abdullah-ı Şemdînî (Şemdinli-Nehri)

Ebü`l-Berekât Emevî Hakkârî

Seyyid Sâlih (Şemdinli-Nehri)

Tâhâ-i Hakkârî (Şemdinli)

Hatay:

Abdullah bin Hubeyk (Antakya)

Ahmed bin Âsım Antâkî (Antakya)

Ahmed Kuseyrî (Şenköy)

Yûsuf bin Esbât

Beyazıd-ı Bistami Hazretleri

Isparta:

Berdeî Sultan (Eğridir)

Beşîr-i Ebşîr (Senirkent)

Burhâneddîn bin Muhammed Eğridirî (Eğridir)

Gökveli Sultan

Hıdırlık Dede

Kesikbaş Dede

Kocabıyık Erendede

Muhammed Çelebi Sultan (Eğridir)

Osman Efendi

Pîrî Halîfe Hamîdî

Pîrî Halîfe Sultan (Eğridir)

Zekeriyyâ Sultan (Senirkent)

İçel:

Muhammed Nûreddîn Efendi (Tarsus)

Seyyid Alâeddîn Ali Semerkandî (Zeyne)

İstanbul:

Abdullah Efendi (Himmetzâde) (Üsküdar)

Abdullah Hasîb Yardımcı (Fâtih-Edirnekapı)

Abdullah Kaşgarî (Eyüb)

Abdurrahmân-ı Harpûtî (Üsküdar-Karacaahmed)

Abdurrahmân Nesîb Efendi (Bakırköy)

Abdurrahmân Sâmi Niyâzî (Fâtih-Edirnekapı)

Abdülazîz Bekkine (Fâtih-Edirnekapı)

Abdülehad Nûri (Eyüb-Nişanca)

Abdülfettâh-ı Bağdâdî Akrî (Üsküdar-Nuhkuyusu)

Abdülhay Celvetî (Üsküdar)

Abdülhay Efendi (Öztoprak) (Beşiktaş)

Ahıskalı Abdullah Efendi (Üsküdar-Karacaahmed)

Ahıskalı Ali Haydar Efendi (Fâtih-Edirnekapı)

Ahmed Amiş Efendi (Fâtih)

Ahmed İbni Kemâl (Fâtih-Edirnekapı)

Ahmed Raûfî (Üsküdar)

Ahmed Şîrânî

Ahmed Ziyâeddîn Gümüşhânevî (Eminönü-Süleymâniye)

Ahmed Ziyâüddîn Efendi (Eminönü-Süleymâniye)

Alâeddîn Arabî Efendi (Eyüb)

Ali Behçet Efendi (Üsküdar)

Ankaravî İsmâil Rusûhî (Galata-Beyoğlu)

Atâullah (Ahmed Atâî) Efendi (Eminönü-Vefâ)

Atâ Efendi (Üsküdar)

Aynî Dede

Azîz Mahmûd Hüdâyî (Üsküdar)

Baba Haydar Semerkandî (Eyüb)

Baba Yûsuf Sivrihisârî (Eyüb)

Babazâde (Eyüb)

Bâlî Efendi (Sekrân) (Fâtih-Altuncu Zâviyesi)

Beşir Ağa (Denize atıldı)

Beşir Ağa (Eyüb)

Câmi Ahmed Dede

Cârullah Veliyyüddîn Efendi (Fâtih)

Cebe Ali (Fâtih-Cibâli)

Celâlzâde Mustafa Çelebi (Eyüb-Nişanca)

Celâlzâde Sâlih Çelebi (Eyüb-Nişanca)

Cemâleddîn Aksarâyî (Fâtih-Aksaray)

Cemâl Halîfe (Fâtih-Çapa)

Cemâleddîn Mahmûd Hulvî (Fâtih-Şehremini)

Cemaleddin Kummuki (Karacaahmet)

Cemâleddîn Uşşâkî (Fâtih-Eğrikapı)

Cihangirli Hasan Efendi (Beyoğlu-Cihangir)

Deryâ Ali Baba (Zeytinburnu-Kazlıçeşme)

Ebû Saîd bin Sun`ullah (Eminönü-Vefâ)

Ebü`l-Vefâ (Eminönü-Vefâ)

Ebüssü`ûd Efendi (Eyüb)

Edhem Baba (Fâtih-Karagümrük)

Emîr Ahmed-i Buhârî (Fâtih)

Es`ad Efendi (Sahhaflar Şeyhizâde) (Eminönü-Ayasofya)

Esrâr Dede (Beyoğlu-Galata)

Evranos Dede (Fâtih-Karagümrük)

Feyzullah Efendi (Fâtih-Halıcılar)

Gavsî Ahmed Dede (Beyoğlu-Galata)

Hace Musa Topbaş (Sahrayı Cedid)

Hakîm Çelebi (Eminönü-Vefâ)

Harputlu İshâk Efendi (Fâtih)

Hasan Adlî Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)

Hasan Hilmi Efendi (Eminönü-Süleymâniye)

Hasan Hüsâmeddîn Uşâkî (Beyoğlu-Kasımpaşa)

Hasırîzâde (Eyüb-Sütlüce)

Hâşimî Emîr Osman (Beyoğlu-Kasımpaşa)

Hattat Hâfız Osman Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)

Hızır Çelebi (Eminönü-Vefâ)

Himmet Efendi (Üsküdar)

Hoca Sa`deddîn Efendi (Eyüb)

Hüsâmeddîn Nakşi (Eyüb)

Hüseyin Dede (Beyoğlu-Galata)

İbrâhim Efendi (Eyüb)

İbrâhim Hayrânî (Üsküdar-Selimiye)

İdrîs-i Muhtefî (Şişli-Okmeydanı)

Îsâ Dede (Beyoğlu-Galata)

Îsâ Geylânî (Eyüb)

Kâsım Çelebi (Baba-Nakkaş)

Kavukçu Ali Dede (Beyoğlu-Galata)

Kevserî

Küçük Emîr Efendi (Şimşir Baba) (Eyüb)

Mahmud Esad Coşan (Eyüp)

Mahmûd Çelebi (Fâtih-Edirnekapı)

Mahrûk Efendi (Eminönü-Vefâ)

Mehmed Emin Tokâdî (Fâtih-Zeyrek)

Mehmed Zâhid Kotku (Eminönü-Süleymâniye)

Merkez Efendi (Zeytinburnu-Topkapı)

Molla Gürânî (Fâtih-Fındıkzâde)

Muhammed Efendi

Muhammed Fethi Ali Efendi (Eyüb)

Muhammed Kâmil Efendi (Eminönü-Küçük Ayasofya)

Muhammed Kumul Efendi (Beyoğlu-Fındıklı)

Muhammed Murâd Efendi (Fâtih-Çarşamba)

Muhammed Nûreddîn Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)

Muhammed Tevfik Bosnevî (Üsküdar-İnâdiye)

Muhammed Ziyâd (Eminönü-Etyemez)

Murâd-ı Münzâvî (Eyüb-Nişanca)

Murtazâ Efendi (Eyüb)

Mustafa Efendi

Mustafa Fevzi Efendi (Eminönü-Süleymâniye)

Mustafa Hâkî Efendi (Fâtih)

Mustafa İzzî Efendi (Eyüb-Sütlüce)

Mustafa Mânevî Efendi (Üsküdar-Doğancılar)

Müeyyedzâde Abdurrahîm Çelebi (Eyüb)

Müstekimzâde Süleyman Sa`deddîn (Fâtih-Zeyrek)

Nâbî (Üsküdar-Karacaahmed)

Nalıncı Mîmî Dede (Fâtih-Unkapanı)

Nasûhî Üsküdârî (Üsküdar-Doğancılar)

Neccârzâde (Beşiktaş)

Neccârzâde Muhammed Sıddık (Beşiktaş)

Necîb Efendi (Fâtih)

Nûreddîn Cerrâhî (Fâtih-Karagümrük)

Nûreddîn Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)

Nûreddînzâde Muslihuddîn (Fâtih-Edirnekapı)

Nûri Efendi (Beşiktaş)

Nûri Efendi (Üsküdâr)

Nûrullah Efendi (Fâtih-Çarşamba)

Oflu Muhammed Emin Efendi (Fâtih)

Ömer Ziyâeddîn Dağıstânî (Eminönü-Süleymâniye)

Ramazan Mahfî Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)

Rûşen Efendi (Üsküdar)

Saçlı İbrâhim Efendi (Fâtih-Fındıkzâde)

Sa`düddîn İsmâil Efendi (Fâtih-Şehremini)

Safranbolulu İsmâil Necâti (Eminönü-Süleymâniye)

Sâlih Efendi (Fâtih)

Sandıklı Şeyhi Hasan Hamdi Efendi (Fâtih)

Sarı Abdullah Efendi (Zeytinburnu-Topkapı)

Sarı Nasûh (Fâtih)

Selâhaddîn Uşâkî (Fâtih-Tâhir Ağa)

Selâmi Ali Efendi - Selami Baba (Üsküdar)

Sertarîkzâde Mehmed Emin Efendi (Eyüb-Nişanca)

Seyyid Ahmed Şevki Nakşibendî (Fâtih-Zeyrek)

Seyyid Muslihuddîn Efendi (Zeytinburnu-Topkapı)

Seyyid Nizâm Efendi (Fâtih-Silivrikapı)

Seyyid Seyfullah Kâsım Efendi (Fâtih-Silivrikapı)

Seyyid Velâyet (Fâtih)

Seyyid Yahyâ Efendi (Üsküdar-Karacaahmed)

Sinan Erdebîlî (Üsküdar-Koşuyolu)

Sinânüddîn Yûsuf Amâsî (Fâtih)

Sivâsî Abdülmecîd Efendi (Eyüb-Nişanca)

Süleymân Halvetî (Fâtih-Fındıkzâde)

Süleymân Hilmi Tunahan (Üsküdar-Karacaahmed)

Süleymân Sıdkı Efendi (Eyüb-Sütlüce)

Sünbül Sinân Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)

Şâh Muhammed Çelebi (Fâtih)

Şerifzâde Mehmed Efendi (Eyüp)

Şeyh Abdülhalim Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)

Şeyh Ali Behçet Efendi (Zeytinburnu-Topkapı)

Şeyh Gâlib Dede (Beyoğlu-Galata)

Şeyh İsmâil Rûmî (Beyoğlu-Tophane)

Şeyh Mehmed Rûhî Dede (Beyoğlu-Galata)

Şeyh Mustafa Devati Hazretleri (Üsküdar)

Şeyh Kasım Küfrevi (Eyüp)

Ünsî Hasan Efendi (Eminönü)

Vânî Ahmed Efendi (Fâtih-Silivrikapı)

Vefâ Konevî (Eminönü-Vefâ)

Vişnezâde

Yahyâ Efendi (Beşiktaş)

Ya`kûb Germiyânî (Fâtih-Kocamustafapaşa)

Yanyalı Mustafa İsmet (Fâtih-Çarşamba)

Yûsuf Sinâneddîn-i Sîneçak (Eyüb-Sütlüce)

Zâkirzâde Abdullah Efendi (Üsküdar)

Zarîfî Hasan Efendi (Sarıyer-Rumelihisarı)

Zenbilli Ali Efendi (Fâtih-Zeyrek)

Ziyâeddîn Gümüşhânevî (Eminönü-Süleymâniye)

İzmir:

Ahmed Eğribozî

Bekr Sıdkı Visâlî

Bergamalı Hacı İbrâhim Efendi (Bergama)

Birgivî (Birgi)

Esad Erbili Hazretleri (Menemen)

Esad İleri Hoca

İzmirli Osman Nûri Efendi

Seyyid Mükerremeddin Emir Sultan

K.Maraş:

Çomak Dede

Dârendeli Muhammed Hilmi Efendi

Derdimend Dede

Kanadıkırıkzâde Ali Efendi

Kanadıkırıkzâde Mustafa Efendi

Karaman:

Alâeddîn Halvetî (Lârende)

Şeyh Alâeddîn Rûşenî

Yûnus Emre

Kars:

Şeyh Ebu’l Hasan El Harakani Hazretleri

Muhammed Karsî

Kastamonu:

Abdurrahmân Efendi (Zileli)

Abdülfettâh Velî

Ahî Şorba

Ahmed Siyâhî

Âşıklı Sultan

Bayraklı Sultan

Benli Sultan

Deveci Sultan

Ebdal Hasan (Taşköprü)

Hacı Dede

Hacı Ramazan

Hayreddîn Halil bin Kâsım

Îsâ Dede

Karabaş Sultan

Ömer Füâdî

Seyyid Ahmed Hicâbî

Seyyid Ahmed Sünnetî

Şa`bân-ı Velî

Karabük:

Ergülle Baba

Şeyh Ali Baba

Şeyh Hasan Baba

Şeyh Mehmet Emin Efendi

Yıldız Baba

Kayseri:

Behâeddînzâde (Muhyiddîn Muhammed)

Bostancı Baba (İncesu)

Burhâneddîn Muhakkık Tirmizî

Göncüzâde Kâsım Efendi

Hacı Torun Efendi

Hâfız Osman Efendi

Harputlu Hacı Ömer Efendi

Helvacı Dede

İbrâhim Tennûrî

Kılıçlı Ali Efendi (Develi-Şıhlı)

Necmeddîn İmâd

Sâdık Efendi

Tâcüddîn İbrâhim Halvetî

Veliyyüddîn Oğlu Hacı Bulam

Zeynelâbidîn Kayserânî

Ulemadan Suİçmez Efendi

Kırklareli:

Mehmed Eşref Efendi (Lüleburgaz)

Şühûdî Efendi (Babaeski)

Kırıkkale:

Hasan Dede Hazretleri

Zindan Baba

Binbir Oklu Ahmet Baba

Kırşehir:

Ahî Evran

Âşık Paşa

Hacı Bektâş-ı Velî (Hacıbektaş)

Mîrim Halvetî

Kocaeli:

Ahmed Hilmi Efendi (İzmit)

Sultan Baba(Gölcük)

Konya:

Abdullah-ı Bosnevî

Ahmed Eflâkî

Ali Gav Sultan

Ateşbâz Velî

Baba Nîmetullah Nahcuvânî (Akşehir)

Behâeddîn Veled

Bergamalı Hacı İbrâhim Efendi (Seydişehir)

Bosnalı Abdullah Efendi

Bostan Çelebi

Celâleddîn-i Rûmî

Cemel Ali Dede

Çelebi Bustan

Çelebi Cemâleddîn

Çelebi Ferruh

Çelebi Hüsâmeddîn

Çelebi Hüsrev

Dede Molla (Çumra)

Dediği Sultan (Ilgın)

Evhadüddîn Kirmânî

Fahri Efendi

Hacı Abdullah Efendi (Seydişehir)

Hacı Veyiszâde Mustafa Efendi

Hâdimî (Hadim)

Hârûn-i Velî (Seydişehir)

Kâsım Halîfe

Ladikli Hacı Ahmed (Ladik)

Mahmûd Hayrânî (Akşehir)

Mahmûd ve İynel Sultanlar

Mehmed Behâeddîn Nakşibendî

Muhammed Kudsî Bozkırî (Seydişehir-Çavuşköyü)

Muhammed Konyevi K.S.

Pîr Esad Sultan

Pirebi Sultan

Sadır Sultan

Sadreddîn Konevî

Sarı Ya`kûb

Selâhaddîn Zerkûb

Seyyid Hârûn Velî (Seydişehir)

Sultân-ül-Ulemâ Behâeddîn Veled

Sultan Veled

Şems-i Tebrîzî

Şeyh Ulemâ

Ulu Ârif Çelebi

Kütahya:

Ahmed Dede

Kalburcu Şeyhi

Muhyiddîn Muhammed

Sâkıb Dede

Seydi Resul Altıntaş

Malatya:

Abdullah Fahri Baba (Baran)

Abdurrahman Efendi (Dârende)

Arabgirli Ömer Baba

Boranlı Mustafa Baba (Boran)

Fethullah Mûsulî (Dârende)

Hacı Ahmed Efendi (Battal Gâzi)

Hamîd-i Aksarâyî (Dârende)

Keşşâf Hoca

Somuncu Baba (Dârende)

Tâcüddîn Velî (Dârende)

Osman Hulusi Efendi (Dârende)

Manisa:

Ahmed Şemseddîn Marmaravî

Balzat Hacı Baba Velî (Demirci)

Mecdüddîn Îsâ

Sefer Efendi (Demirci)

Şeyh Sinân (Alaşehir)

Taşkesenli İbrahim Efendi (Demirci)

Terzizâde Ahmed Efendi

Mardin:

Mûsâ bin Mâhîn Mardînî

Şehmuz Sultan

Yûnus bin Yûsuf eş-Şeybânî

Seyyid Şeyh Hacı Ramazan

Şeyh Muhammed Emin Hazretleri

Şeyh Nureddin Hazretleri

Şeyh Şehid Abdurrahman

Şeyh İzzeddin Hazretleri

Şeyh Mahmut Avgeverdi

Şeyh Hacı Ramazan Fakirullah

Şeyh Hüsamettin

Şeyh Muhammed Masum Hazretleri

Pîr Hattab

Sin ve Seydoş

Şeyh Kasım

Şeyh Hamit

Muğla:

Şâhidî İbrâhim Dede

Muş:

Müştak Baba

Nevşehir:

Demir Hoca

Hasan Dede

Hacı Abdullah Baba

Hacı Bektaşi Veli Hazretleri (Hacıbektaş)

Niğde:

Abdullah Efendi

Ahmed Kuddûsî (Bor)

Hacı Mahmûd Efendi

Kemâl Ümmî

Mîsâlî Baba (Gül Baba)

Rize:

Hasan Dede (Ardeşen)

Samsun:

Îsâ Baba

Kılıç Dede

Seyyid Ahmed-i Kebîr-i er-Rufâî (Ladik)

Şeyh Kutbeddîn

Siirt:

Fakîrullah (Tillo)

Gavs-ül-Memdûh

İbrâhim Hakkı Erzurûmî (Tillo)

Molla Halil Si`ridî

Molla Osman Efendi (Tillo)

Muhammed Hazîn (Dereyamaç)

Mûsâ Hâlidî

Şeyh-ün-Neccâr

Şeyh Hüseyin Basretî (Eruh)

Şeyh Muhammed Aynî (Eruh)

Şeyh Mûsâ

Şeyh Sabri

Şeyh Süleymân

Şeyh Türkî

Şeyh Abdurrahmân eş-Şâvirî (Şâvir)

Veysel Karânî (Baykan, mekânı)

Zemzem-il Hâssa

Şeyh Hamza El Kebir

Şeyh İbrahim El Mücahid (Tillo)

Sinop:

Mahmûd Kefevî

Pîr Tevekkül

Seyyid Bilâl

Sivas:

Kara Şems

Abdülvehhâb Gâzi

Şeyh Merzübân-ı Velî (Zara)

Şanlıurfa:

Hayât bin Kays el-Harrânî (Harran)

Sumâdî (Havran)

Bediüzzaman Said Nursi Makamı

Şeyh Mesut Horasâni

Nebih Efendi

Şeyh Müslim Hafız

Şeyh Abdurrahman Efendi

Hacı Rafi Hafız Efendi

Buluntu Hocaefendi

Şazeli Ali Dede

Hartavizade Hafız Muhammed Selim

Circis Peygamber

Cabir El-Ensar

Şırnak:

Ahmed Cüzeyrî (Cizre)

Meymûn bin Mihrân (Cizre)

Muhammed Kadri Hazin (Cizre)

Muhammed Saîd (Cizre)

Sâlih Sıbkî (Basret)

Şeyh Abdülhakim Eddirşevi (Cizre)

Şeyh Hâlid Cezerî (Basret)

Şeyh Hâlid Zibârî (Basret)

Şeyh Muhammed Bıserî

Şeyh Muhyiddin El Cezeri (Cizre)

Şeyh Muhammed Nuri Eddirşevi (Cizre)

Şeyh Muhammed Said Seyda El Cezeri (Cizre)

Şeyh Muhammed Nurullah Seyda El Cezeri (Cizre)

Şeyh Seydâ (Cizre)

Hz Nuh (a.s.)

Tekirdağ:

Ahmed Sârbân (Hayrabolu)

Behiştî (Çorlu)

Pîr Ali Efendi (Malkara)

Tokat:

Abdülmecîd Şirvânî

Acebşir Efendi

Ali Osman Efendi (Erbaa)

Behrullah Efendi (Erbaa)

Behzât-ı Velî

Edhem Çelebi (Zile)

Muharrem Efendi (Zile)

Mûsâ Fakîh

Mustafa Kuddûsî

Said Şemîd (Erbaa)

Seyyid Ömer Efendi

Sümbül Baba

Şeyh Mahmûd (Pazar)

Şeyh Şihâbüddîn Sühreverdî (Turhal)

Tokatlı İshak Zencânî

Turhal Şeyhi Mustafa Efendi (Turhal)

Trabzon:

Hacı Dursun Efendi (Çolak)

Uşak:

Alâeddîn Uşâkî

Van:

Abdurrahmân Arvâsî (Hoşap)

Abdurrahmân Baba

Abdülmecîd Efendi

Fehîm-i Arvâsî (Arvas)

Halîfe Mustafa Efendi

Muhammed Kutub Efendi (Arvas)

Muhammed Masûm (Arvas)

Muhammed Reşîd (Gevaş)

Muhammed Sıddık Arvâsî (Gürpınar)

Resûl Zeki Efendi (Arvas)

Seyyid Abdülhakîm

Sofu Baba

Şeyh Mehmed Emîn

Yozgat:

Emîr-i Çin Şeyh Osman Efendi (Osmanpaşa)

Zâhid Yozgadî Şeyh Hacı Ahmed Efendi

Kaynak: Taha Süren, Genç Dergisi

İslam ve İhsan

ALLAH DOSTU KİMDİR VE NASIL OLUNUR?

Allah Dostu Kimdir ve Nasıl Olunur?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

 • Antakya şeyh İbrahim Hakkı Antakya

  Evet eksikler var.Trabzon OF da Aşık Mehmet Kutlu, üç Türbe Maraşlılar var,Hafız Mehmet Erol var. Trabzon merkezde Tezveren dede var, Haydar hafız var, Ahı Evren dede var,Haçkalı Baba var. Ofta Yaşar efendi var.Mahmut efendi Hz. var. İstanbul da defnedildi. Rizede Zavendikli Mustafa efendi var. Ferşat efendi var.İlyas Ketenci var.Yusuf efendi var.Hepsini Allan (c.c) rahmet eylesin. Amin.Amin. İztanbulda Metin Balkanlıoğlu var.Gönenli hazretleri var.Yuşa Hz.Var.

  Mevlam hepsine rahmet eylesin. Kabirlerini ziyaret etmek nasıp eylesin. Amin.Amin.

  Tuzla Aydıntepe mezarlığında abdullah musa begoviç Bosna'da sakallı hoca bilinmiş medhun 1994 yılında esenyalıda rahmeti rahmana kavuşmuş

  Turkiye topraklarinda binlerce turbe var ; Bunlar ,Peygamber ,Evliya ,Enbiya ,Seyyid,e ,Serif ,ve Allah dostlaridir .Ama turbesi yok ve belli olmayanlar ; Evliya ,Enbiya ,Seyyid,e ,Serif ve Allah dostlari nerdeyse yuz binlercedir. Rabbim cumlesinden razi olsun .

  RİZE DEREPAZARINDA ALİ ÇELEBİ VAR

  224 BİN PEYGAMBER SAHABA TABİİN TEBE'UD TABİİN EVLİYULLAH ŞEHİT SIDDIK SALİH VELİ SALİHA ( EL FATİHA ) ALLAHUMMU SALLİ ALA SAYYİ DİNA MUHAMMED S.A.V

  Kütahya'da Google'dan bile baksanız dünya kadar evliya zat var, nasıl araştırma yaptınız anlamadım. Seyyid İbrahim, Şeyh İbrahim, Karadonlu Can baba, Sunullah Gaybî, İSHAK FAKİH, AHİ EVRAN SULTAN, Alemdar Sultan, Şeyh Salih efendi, Paşam sultan namlı Seyyid Nureddin Efendi, Seyyid Bahaeddin Ali dede, Mehmet Dumlu Kütahyevi, Ahi İzzettin Sultan, Sakıp Dede, Şeyh Buhari, Kalburcu Şeyhi Ahmet Efendi, İlk Mevlevî şeyhlerinden Celaleddin Ergun Çelebi... Tüm hepsinden Allah razı olsun Allah onlara rahmet eylesin. Bu manevî büyüklerimizin yüzü suyu hürmetine bizleri kendine layık kul eylesin. Amin

  Yozgatli nohutlu baba Hz
  çamlık ta meftun bulunan Erzurum'dan gelme Mehmet Sarı baba Hz
  Molla Osman Yerköy
  Sorgun Gedikli şakır efendi hz

  Çankırı Orta ilçesinin Elmalık Kasabasında Elvan Seydi Hazretlerinin türbesi bulunmaktadır. Ayrıca Atkaracalar ilçesinde Hacı Hamza Sultan'nın türbesi vardır.

  Mahmut Sami Ramazanoğlu , Ankara’da Hacı Gedikli ks.

  Kayseri - Yahyalılı Hacı Hasan efendi ‘de vardı .

  • Bu listeyi hazırlayan kardeşim Sami sultanımızın halifelerinden Yahyalı hacı hasan efendi (k.s) size göre Allah dostumu değil yoksa haritada yerini mi bulamadınız? Sivas ımızın göz bebeği İsmail Hakkı Toprak ihramcızade k.s üstazımızı da haritada bulamamışsınız. Bunlarıda ekleyebilir misiniz?

  İstanbul Eyyüp Sultan el Ensari hazretleri

  Mustafa İsmet Garibullah hazretleri -Fatih Çarşamba Allahı teâlâ hazretleri hepsinin Himmet'lerini üzerimize nasibetsin Amin yanyalı Mustafa İsmet efendi aynı kişi yeni farkettim Allah razı olsun Balıkesir Bandırma Ali Rıza Bezzaz hazretleri mi de ekler misiniz

  Mustafa İsmet Garibullah hazretleri -Fatih Çarşamba Allahı teâlâ hazretleri hepsinin Himmet'lerini üzerimize nasibetsin Amin

  selamunaleyküm hocam ellerinize sağlık gerçekten çok güzel bir paylaşım.
  Şanlıurfa da Birecik Hasan kaşif Baba,Meliki dahar,şeyh Ali narikey,şeyh çarıklı,şeyh safı,şeyh abdullah,şeyh hasan,şeyh cemalettin,şeyh müftah ve deh kubbesi olarak bilinen içerisinde 10 şehidin yattıgı türbedir.Bunların hepsi Birecikte Türbe olarak ziyaret edilir.
  Ayrıca Gaziantep te sahabe ukkaşe hazretleri türbesi de mevcuttur.

  YALOVA ŞEYH ŞERAFEDDİN TÜRBESİ GÜNEYKÖYDE

  Ahmet ZİYAÜDDÜN GÜMÜŞHANEVİ hz. Kuddise sirruh - Gümüşhane

  Adana Feke İlçesi Göbelli Köyünde Hacı Hattat Hasan Kozanî(K.S). Yine Feke İlçesinde Kılıç Ali Hoca. Adana Kozan İlçesinde Arap Şeyh Seyyid Muhammed Emin Efendi ve mahdûmu Seyyid Abdullah Efendi (Kâdirî). Kozanda Ağca Baba (Rifai). Seyyid Gökçeli İbrahi Hoca ve Seyyid Gökçeli Şakir Hoca( Rufai).

  • Evet doğru kozanda birisi dedem olur şeyh muhammedül emin, (bahalla) Abdullah efendi babamızın dayısı olur. Muhteremleri tanıyorsun hep Allah razı olsun inşallah.

  Karabaş-ı Veli Hazretleri
  Karaman siyahser camiinde metfundur

  Diyarbakırın Çermik ilçesinde Seyyid Şeyh Feyzi Türbesi bulunmaktadır. Bölgede birçok kerametlerinden söz edilen Seyyid Şeyh Feyzi, Ehlibetten olup, Resulluh (s.a.v.) in şeceresinin 42. halkasıdır. Eski Türbesi 2014 yolunda Sanatçı Kemal Sunal’ın Yağrni, Halit Sunal’ın katkıları İLE yenilenmiştir.

  Düzeltme,
  Kahramanmaraş Evliyalarından Börkü-Kürkü Delik Hasan Efendi, Dulkadiroğlu İlçesi Şeyhadil Mezarlığında Metfundur. Lütfen Kahramanmaraş Evliyalarına dahil edniz. Elinize emeğinize sağlık.

  Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçesi, Şeyhadil Asri Mezarlığında Kürkü Delik Hoca'yıda iave edin.

  Yozgat cayiralan konuklar kasabasında yaşamış .
  Molla osman efendi

  İstanbul beykoza Akbaba hz
  Antalya Finikede Eroğlu ve kafi baba türbeleri

  Hacı Mevlüt Baba
  Kabri şerifleri Erzurum da bulunmaktadır

  Bünyamin Ayaşi hazretleri
  Kabri Şerifleri Ankara'nın Ayaş ilçesinde bulunmaktadır

  Arap Baba
  Kahraman Celal Baba

  Kabri şerifleri Kars merkez de bulunmaktadır

  Eş-Şeyh Es-Seyyid Dede Osman Avni Baba rahmetullahi aleyh
  Kabri şerifleri Urfa'da Halilurrahman camisinin avlusunda bulunmaktadır

  Eş-Şeyh Es-Seyyid Hacı Muhammed Baba kürkü rahmetullahi aleyh
  kabri şerifleri Elazığda bulunuyor

  Eş-Şeyh Es-Seyyid Hacı Mustafa Hayri Öğüt Malatyavi rahmetullahi aleyh
  Trabzonun Akçaabat ilçesinde medfundur

  Eş-şeyh Es-Seyyid Hacı Hafız Mustafa Uzgur (Özgür) karşı rahmetullahi aleyh
  İstanbul Göztepe Merdivenköy mezarlığında medfun

  Hacı İzzettin Doğanhisari (Doğanhisar, KONYA)

  Zindan Baba ve Binbir Oklu mübarekler, Kırklareli'de olmalı, Kırklareli ile Kırıkkkale'yi karıştırmışsınız.

  Erzurumda Pir Ali Baba da var. Pir Ali Baba 472 yıldır Şehrimizde devam etmekte olan Binbir Hatim geleneğini başlatan büyük zattır. Pir Ali Baba’yla ilgili bilgileri, Yunus Emre Mahallesinde bulunan Cemaliye Caminin emekli imamlarından Sayın İsmail Hakkı Çetres Hocaefendiden dinledik.“Pir Ali Baba’nın Dutçu Köyünde (Tuzcu Mahallesi) yaşamıştır. (1500-1600) Helveti, Rufai, Kadiri, ve Nakşibendi tarikatlarında şeyhlik makamına yükselmiştir. Dergahında yüzlerce müritler bulunmuş ve bu dergahtan nice alimler yetişmiştir. O tarihlerde Erzurum’da büyük depremler ve afetler yaşanmaktaymış. Şehrin ileri gelenleri dergâha giderek, Pir Ali Baba’dan felaketlerin bitmesi için dua etmesini istemişler. O gece dergâhta sabahlara kadar felaketlerin dinmesi ve daha beterlerinden Erzurum’un korunması için gözyaşlarıyla topluca dualar edilmiş. Sonrası gece, Pir Ali Baba rüyasında Peygamber Efendimiz (S.A.S.) görmüş. Rüyada Efendimiz Binbir Hatimlerin okunmasını tavsiye ediyormuş. Pir Ali Baba rüyasını ve Peygamberimizin tavsiyesini müritlerine anlatmış ve o günden itibaren de Dergâhta hafızlar tarafından hatimler okunmaya başlanmış.O dönemin Padişahları Dutçuyla Yarımca köyleri arasındaki ovayı Pir Ali Baba’nın Dergâhına bağışlamışlar.Pir Ali Baba tarafından başlatılan Binbir Hatim geleneği 1920 yılına kadar kesintisiz devam etmiştir. 1920 – 1950 yıları arası kesintiye uğramış. 1950’den sonra Erzurum Müftülerinden Solakzade Sadık Efendi tarafından tekrar başlatılmıştır. 1957 yılına kadar Binbir Hatimleri okuyan Hafızlara Erzurum Tüccarlarından toplanan bir miktar para hediye olarak verilirmiş. 1957’den sonra, Camilerimizde gönüllü imamlar ve vatandaşlar tarafından okunmaktadır.

  Ankara Elvankent mezarlığı Hacı Ömer Elvan-i hazretleri

  Konya Akşehir Şeyh İbrahim Veli Nasrettin Hoca

  İhramcı zade ismail hakkı toprak hazretleri sivas Hulusi efendi ve mustafa eren hazretlerini hocası

  Amasyada Seyyid Mir Hamza Nigari yok.Türbesi Amasya merkezdedi.

  Elazig’da Musa Kazim Efendiyi eklemenizi rica ederim. Turbesi Harputtadir.

  Trabzon da gulbaharhatun turbesi var ortahisarda

  Ankara Nallıhan'da Yunus Emre'nin Hocası Tapduk Emre Hazretleri var. Lütfen Onu'da listeye alalım.

  • Çok teşekkür ederim

  Isparta bediüzzaman said nursi, ismail çetin hoca efendi, sidrede bulunan muharrem dede,

  eskişehir uludere köyünde şeyh edebalinin hocası şeyh süleyman,seyitgazi ilçesinde üryan dede türbeleri var.

  Sivas ahmet turan gazi ibrahim hakkı totrak Arap evliya

  Konya'nızın ahırlı ilçesinde teyfik efendi hzretliri var ve birde birde cami yanında Nakşi tarikatından büyük hoca bulunmaktadır

  Kayseri Seyyid Burhaneddin Hz. var türbesi

  Ankara (Hamam önü) Taceddin-i Veli Hz. Hacettepe kavşakta : Tezveren Sultan Gençlik parkı karşısında (bit pazarı yakını) Karyağdı Sultan Hz.nin türbeleri bulunmaktadır.

  Ankara da Hallac ı Mahmud Hz leri(Hacı Bayramı Vel Hz lerinin hocası) mefdundur Ulus ta türbesi vardır

  Zeytinburnu'ndaki Seyyid Muslihuddîn Efendi ile Merkez Efendi aynı kişidir. http://www.islamveihsan.com/merkez-efendi-turbesi-nerede.html

  hacı muhammed şükrü şirazi ks. urfa /eyyubiye

  Manisa Kula'da Yunus Emre köyünde Tabduk Emre ve Yunus Emre Hazretlerinin Türbeler var.Allah Şefaatlarini nasip etsin inşaallah.

  • Manisa yunus Emre de ayni ali türbesi çapa çarık türbesi garaja Ahmet türbesi

  DÜZCE EVLİYALARI Eş Şeyh Aliyyü-l Müslahiddin Hazretleri Kutbu’l Aktab Halil Fevzi Hazretleri Hafız Hasan Şen Efendi Hazretleri Hasan Dede Türbesi Konuralp Bey Ahmet Dede Türbesi Dede Mehmet Efendi K.s Yabalı Dede Türbesi Cabbar Nalbant Efendi hz Dede Koru Türbesi Turabi Hazretleri Ks Ali Baba Türbesi Çilimli Karaköy Yabalı Dede Hz

  Şeyh Muhammed Medeni k.s hazretleri Şeyh Şerafeddin Dağıstani k.s hazretleri Hacı İhsan Tamgüney (Sultan Baba) k.s Yalova - Güneyköy

  Karabük Eskipazar İsmetpaşa da Musa efendi var. 4. Murat ın hocasıdır.

  Karabukte Bahattin Gazi Hazretleri Denizlide Haci Ahmet Pakel unutulmus

  Kayseri’de Mevlana Celaleddin Rûmî hazretlerinin hocası Seyyid Burhaneddin Hazretleri unutulmuş galiba.

  sakarya / adapazari kuzulukta Refik Aydogdu K.s merkezde Sakar baba turbesi var

  Batman gercüş te Seyyit bilal Seyh hasan basrayi

  Ankara -Bağlum (Hayatta) Eşşeyh Ömer Hüdai Albayrak

  Kırşehir-Çayağzı Kasabası (Makamı Şerif'i ) Eşşeyh Esseyyid Mehmet Albayrak

  Ankara -Bağlum(Kabri Saadet'leri ) Eşşeyh Esseyyid Mehmet Albayrak

  Trabzon -Akçaabat, Eş Şeyh Es Seyyid Hacı Mustafa Baba

  Mahmud Bedreddin el-Ayni

  • Gaziantep'te

  Çorum da üç sahabi kabri de bulunmaktadır. Suheybi Rumi, Kerebi Gazi ve Ubeydi Gazi radıyallahü anhüm. Hizmetiniz için teşekkür ederim. Allah bizlerden ve sizlerden razı olsun.

  Gaziantep Zeyd bin Ebu Vakkas türbesi Aksaray Taptuk Emre ve künyesini bilmediğim Cemaleddin Aksaray var

  • Şeyh Hacı Ahmed Niksarî Kabri şerifleri Niksar /Tokat'ta dır.

  Mahmud Ustaosmaoğlu nu göremedim listede neden acaba?

  • Haberimizde vefat eden ve kabirlerinin, makamlarının ziyaret edilmesi tavsiye edilen Allah (c.c) dostları yer almaktadır.

  ERZURUM HORASANDA HACI AHMET BABA EFENDİ UNUTULMUŞ

  • İlginiz için teşekkür ederiz. Erzurum ilimize eklenmiştir.

  Çorum Sahabe Suheybi Rumi Kerebi Gazi

  Mehmet feyzi efendi - Kastamonu............................. Hacı Hulusi yahyagil - Elazığ..........

  GAZİANTEP ŞEYH HACI MUHAMMED BİLAL NADİRİ KUTLUBAY HZ. ŞEYH HACI MUHAMMED HİLMİ KUTLUBAY HZ. UKKAŞE İBNİ MAHSEN HZ. {SAHABE-İ KİRAM} KESİKBAŞ HZ.

  Elazığ Seyyid Muhammed el Katali Şeyh Selahaddin Molla Ahmet Peykeri

  Adıyaman da şuanda seyyid Abdulbaki Elhüseyni Hz irşat ediyor semerkand tv de yüzyılın alimleri isimli proğramda Mahmut sami ramazanoğlu hz leri ve musa topbaş hz leri ile ilgilide bir belgesel yapılmıştı bu yıl

  Adıyaman da şuanda seyyid Abdulbaki Elhüseyni Hz irşat ediyor bunu yazmama sebebiniz cehaletiniz mi yoksa başka bir sebeb mi?

  • mübarek listedeki babası ve vefat etmiş üstadlar yazılmış

   • gavsı kasrevi (ks) nin babası olduğunu elhamdulillah biliyoruz

  • Sahabe i kiram efendilerimizide yazsaydiniz mesela sakarya da Abdulkerim hz. İstanbulun fethine gelrken sehit dusmus Rabbim sefaatlerine mazhar kilsin

  Kütahya Tavşanlı Ulucamii avlusunda Arslan Bey Türbesi Kütahya Tavşanlı Çukurköy Mahallesi'nde Şaban Dede Türbesi Tunçbilek'te Ekmekçi Dede Türbesi Kütahya Tavşanlı Göbel mevkiinde Kurt Dede Türbesi Yanlış anlaşılmasın isimleri dede olarak anılmış lakin Alevi dedesi değil Hak Dostlarıdır

  Elhamdülillah ne güzel ülkemiz var. Allah dostları ve onları unutmayan kardeşlerim var. Tabtuk Emre hazretleri Ankara’da Nallıhan da diye biliyorum ama.?

  Selamun aleykum hocam Sultan Şeyh Muhammed Raşit el hüseyni hz (k.s) halifesi konya da şuan irşad yapıyor Şeyh Muhammed el konyevi hz. (K.s) lütfen listeye ekleyiniz.

  Konya'da Seyda Muhammet konyevi Hz ks sivil hava alanı yanında ismi yazılmamış.kendisi yaşıyor ALLAH selamet versin uzun ömürler verir inşALLAH.

  Seyyid Mükerremeddin Emir Sultan Türbesi ,İzmir

  Malatya-Darende; Esseyyid Osman Hulusi Efendi, keza aynı belde de Esseyyid Hamid Hamidettin Efendi, Maraş'ta Şeyh Ali Sezai Efendi var. Bilginize...

  Hatay'da Habibi Neccar Hazretleri

  Hamidi Aksaray'ı ile Somuncu Baba aynı zattır

  Selamunaleyküm Allah razı olsun ğüzel bir tesbit olmuş (Bayburt) Dede Paşa Bayburd-i (Hazretleri) (Erzincan) Muhammed Beşir Efendi (Hazretleri) Abdurrahim Reyhan (Hazreleri) (Kayseri Develli Epçe Köyü) Epçe Sultan (Hazretleri)

  Gönderdiğiniz düzeltmeleri ve eklemeleri yaptık. Çok teşekkür ederiz. Haberimizi yeni okuyanlara da duyururuz: Siz de kendi bölgenizde bulunan ve haberimizde olmayan Allah dostlarını, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

  Selamunaleyküm Konya Altınekin hacı Ahmet Yildırım eski isim Zivarıklı şih Ahmet diyede geçer Ladık il ahmedanın dostudur 05358389740 daha fazla bilgı içın

  HACIBEKTAŞ VELİ HAZRETLERİ NEVŞEHİR'DEDİR. YA HİÇ HARİTAYA BAKMIYORSUNUZ YADA EZBERE YAZIYORSUNUZ. HACIBEKTAŞ NEVŞEHİR'DEDİR. DÜZELTİLMESİNİ RİCA EDERİZ

  H.Z Nuh A.S Şeyh Abdülhakim Eddirşevi Rahimehullah Cizre Şeyh Muhyiddin El Cezeri Rahimehullah Cizre Şeyh Muhammed Nuri Eddirşevi Rahimehullah Cizre Şeyh Muhammed Said Seyda El Cezeri Rahimehullah Cizre Şeyh Muhammed Nurullah Seyda El Cezeri Rahimehullah Cizre

  BİTLİS : Zülküf peygamber , feyzullah el ensari , Şeyh muhammed küfrevi , seyyid emin şirvani , şeyh'ül Garip (Merkez) SİİRT : Şeyh hamza el kebir , Şeyh ibrahim el mücahid (Tillo) KARS : Şeyh ebu'l hasan el harakani DİYARBAKIR : Zülkifl peygamber , elyasa peygamber (Eğil) ERZURUM : Çöğenderli hacı salih efendi ( Hasankale) HATAY : Beyazıd-ı bistami İSTANBUL : Hace musa topbaş (sahrayı cedid) , Şeyh kasım küfrevi ( Eyüb) , esad çoşan (eyüb) , Şeyh mustafa devati (üsküdar) , Selami baba (üsküdar) , Cemaleddin kummuki ( karacaahmet)

  • Mustafa eren hazretleri giresun eynesil

  Eski̇şehi̇r Seyitgazide Seyyid Battal Gazi hz, Mahmudiye Seyyid osman Afif hz, Sivrihisar’da Seydi Mahmut hz de var Sivrihisar’da yine 5-6 veli var onları da öğrenip yazayım

  Eskişehir merkezde kurşunlu cami yanında şeyh Şahabettin Sühreverdi Hz var

  Bayburt hacı şaban efendi Ağlarbaba İrşadi baba Seydiyakup hz. Abdülvehhab gazi

  mahmud esad cosan istanbul (iskenderpasa) eyup sultanda mezarligi https://youtu.be/rEOwCXmP3ZQ

  Eskişehir muttaliPolitika köyünde Hacı Hilmi Efendi unutulmuş.

  Elazığ da caferi Tayyar baba yazılmamış kim yaptı bu araştırmayı yalan yanlış

  Listede müthiş derecede boşluklar var.. Diyarbakır adım başı türbedir. Mardin adım başı türbedir. Diyarbakır, Şeyh Güzel Efendi, Hindi Baba Türbesi, Sultan Şuca türbesi, Sarı Saltuk türbesi, Şeyh Osman Zaraki Türbesi, Şeyh Abdulcelil hz., Şeyh Muhammed Amidî hz., Muslihiddin Lâri Türbesi, Şeyh Abmed Mürşidî türbesi, Şeyh Ahmed Karazî, Şeyh Ahmed Rasim, Şeyh Aziz Mahmud Urmevi Türbesi, Şeyhan Dede türbesi, Şeyh Hasan Zerraki, Şeyh Kasım Turbesi.... Mardin, Seyyid Şeyh Hacı Ramazan K.s., Evlatları Şeyh Muhammed Emin hz. , Şeyh Nureddin ks., Şeyh Şehid Abdurrahman, Şeyh İzzeddin k.s., Şeyh Mahmut Avgeverdi, Şeyh Hacı Ramazan Fakirullah, Şeyh Hüsamettin, Şeyh Muhammed Masum Ks., Pîr Hattab Türbesi, Sin ve Seydoş Türbesi, Şeyh Kasım Turbesi, Şeyh Hamit türbesi,

  • Hac Ramazan hz k.s.a onu nasıl yasmamışlar ya

  Karabük teki Allah dostları Ergülle Baba Şeyh Ali Baba Şeyh Hasan Baba Şeyh Mehmet Emin Efendi Yıldız Baba

  Kırıkkale ilinde Hasan dede hazretleri Şeyh Sami efendi ler var Kırıkkale çok evliya var Kırıkkale 'yi şehir diye bile yazmamış sınız... Ankara da Abdullah Faruki Hazretleri var Solfasol'de meftun Hacı bayram veli hazretlerinin doğduğu ev de..

  Denizli Bostancı Dede Tavas Bahçeköy

  Ulemadan Su içmez efendi kayseri seyyid burhanettin kabristanı ici

  Nevşehir Nevşehirli Hacı Abdullah Baba 1933-2004 Rufâî Şeyhi Cemaati Hollanda, Fransa Almanyada olmakla birlikte Türkiyenin çoğu illerinde Dergahlar faaliyette efendim.

  • Listemize ekledik. Teşekkür ederiz.

  • Şanlıurfada 1-Dede osman-ı avni veli hz 2-ebu salih el geylani(abdülkadir geylani ks manevi ogl) 3-Şeyh sani hz 4- seyyid nuri baba ks 5-eyyüp as(peygamber) 6-elyasa as 7-bediuzzaman ahmed el hemedani ks 8-kerküklü abdurrahman efendi 9 Seyyid ramazan el kadiri 10- imam muhammed bakır ra 11- abdurrahman ibni avf ra 12 cabir bin ensar ra 13 yakup kalfa ks 14 Seyyid Ahmed el bedevi 15 Seyyid hacı kremi 16 bediuzzaman said nursi ks 17 Seyyid kara baba ks Ve hatırlamadıklarım..

  ŞANLIURFADA YAZMADIĞINIZ BİR ÇOK ALLAH DOSTU MEVCUT, NEBİ EFENDİ,ŞEYH ABDURRAHMAN EFENDİ , ŞEYH ÖÜSLÜM HAFIZ EFENDİ , TÜRBELERİ BEDİUZZAMAN MEZARLIĞINDADIR). HACI RAFİ HAFIZ EFENDİ (KABRİ EYYÜB PEYGAMBER MAKAMINDA) BULUNTU HOCA EFENDİ Kabri BALIKLIGÖL DERGAH MAKAMINDADIR

  • Kontrol ederek listemize ekledik. Çok teşekkür ederiz.

  • Şeyh Mevlânâ Dede Osman Avni Baba Hz Şanlıurfa Balıklıgöl Dergâh camii hem turbesi hemde hz ibrahim peygamberin doğduğu magaranin bayanlar girişinde sol tarafta Dede Osman Avni hazretlerinin kutsal emanetleri (tacı sanbcaği vs) bir nevi müzesi bulunmaktadır.

  KÜTAHYA SEYDİ RESUL ANTINTAŞ BEŞKARIŞ KÖYÜN DE EKLEYİN

  • Ekledik. Teşekkür ederiz.

  Göynük/Bolu Akşemsettin hazretleri

  • 1.Kahramanmaraş Merkez halen irşada devam etmekte zamanın sahibi Pîr-i Türkistan-ı Sanî Eba Baştuğ Erkan AYBAR 2.Elbistan Kızılcaoba Mahallesinde Türbesi bulunan Karpuzoğlu Hacı Ahmet Efendi 3.Elbistan Taşolukta Türbesi bulunan Hacı Mustafa PAKSOY 4.Elbistan Pınabaşı Mahallesi mezarlığında kabri bulunan Abdurrahman MARMARA ( Mekkeli Efendi) 5. Elbistan Ceyhan Mahallesinde cami içerisinde sandukası bulunan HİMMET BABA

  Sivaslı İHRAMCIZADE İSMAİL HAKKI TOPRAK KS. Malatya Darende ES-SEYYİD OSMAN HULUSİ EFENDİ KS.

  Akşehir nasreddin hoca

  Hacı bektaşı veli nevşejirde ayrıca nevşehirin büyükbi ilcesinin adı nasıl olurda kırşehir yazılır kırşehirdr cacabey var onu göremedik lidtede

  Uşak'ta Alaaddin Uşşaki hz.nin yaninda Ahmet Semerkandî hz. De var.

  Katkısı olan herkesten Allah razı olsun Uzun zamandır merak ettiğim bir konuydu burada buldum

  Manisa Gördes Hüseyni Baba

  • Gördes: Rufâi Mutaf Dede, Rufâi Süleyman Sıtkı Efendi, Mevlevi Celal Baba, Kâdiri Ömer Baba (dedebaşı)

  BURSA SOMUNCU BABA TÜRBESİ VAR. ULUCAMİ'MİZ İÇİN ÖNEMLİDİR.

  • Aksaray dada var Somuncu baba nın türbesi

  • Kayseri Seyyid Burhanettin Hz.

  BAYBURT EVLİYALAR DİYARI derinduygular28@hotmail.com Erenli(dudu zar tepesinde) Üç Hisarlı kale karşısında sahabe, i kiram abdal vehhab gazi türbesi. Erenli(dudu zar) köyü mahalle içinde Abdulvehhab gazinin halefi tabiin seyide Battal Gazi makamı. Erenli (Dudu zar) Abdal vah ab gazi türbesinin yanında tabiin Bey Böğrek(bamsi) ile yedi adet sahabe, i kiram mevcuttur. Erenli (dudu zar) tek çiçek tepesinde ahlât şahı Burhan ettin veli. Seydi Yakup köyünde sahabe, i kiram Eyüp sultan soyundan Yakup bin Ensariyyi türbesi Seydi Yakup köyünde sahabe, i kiram Eyüp sultan soyundan Yakup bin Ensarriyyi türbesi Kavacık köyünde sahabe, i kiram Abdullah el seyyie, i Halil Hz. Türbesi. Çayır özü köyünde sahabe, i kiram seydi halim bin Hatip Hz. Türbesi Karşı geçit köyünde sahabe, i kiram; lardan Zeyd bin Harise ile zeyd bin sabit.Ayrıca 9 adet sahabe,i kiram Kavacık köyünde sahabe, i kiram Abdullah el seyyid, Halil Hz. Türbesi Çayır özü köyünde sahabe, i kiram seydi Halim bin Hatip Hz. Türbesi Şehit Osman tepesinde 5 adet sahabe yatıyor. Masat köyünde dede korkut türbesinin yanında kazan han veli ve maksut efe türbeleri Iğdır köyünde veli Hz. Yerlice köyünde sahabe, i kiram Üzeyir ile beş adet yatır. Polatlar köyünde yediler. Masat köyünde dede korkut türbesinin yanında kazan han veli ve maksut efe türbeleri. Iğdır köyünde veli Salih Hz. Balca köyünde Hz. Ali’nin oğlu Muhammet Hanefi Hz. Türbesi. Merkez Ulu cami önünde kırk çeşmeler yanında Şeyhuniyye Meşihat Sadi Şeri, a el kebir, i Hz. Türbesi (Mevlana Hz. Lerinin öğretmen arkadaşı. Merkez ulu cami önünde kırk çeşmeler yanında Şeyhuniye Meşihat Sadi, Rüş Şeri, a el. el kebir,i Hz. Türbesi (Mevlana Hz nin öğretmen arkadaşı. Aydın tepe aşağı kırzı köyünde M.Muhammed Ekmelüdün baberti (Bayburt Hz leri Türbesi. Aydın tepe alaca köyünde karaburga Hz. Türbesi. Bayburt merkez imaret tepesinde şey huniye meşihat Necmettin’i kilen, i ekber, i Hz. Türbesi. Bayburt Merkezi imaret tepesinde Müsennifati kiram Evliya Çelebi Ali. Bayburt merkezi imaret tepesinde veli Veysel gavs, i necip Hz. Leri türbesi. Bayburt merkezi imaret tepesinde Şair zihni türbesi vardır. Veli şaban mahallesinde Şaban veli Hz leri türbesi. Üç hisarlı sur altında(Bayburt kalesi) evladı nebevi danişmendi Efruddin Hükümdar Hz.leri türbesi. Üç hisarlı sur altında (Bayburt kalesi) Müsannifati kiram’Ali efe (yani lakabıyla algo) Hz ile mine hatun türbesi. Üç hisarlı sur altında(Bayburt kalesi) karaman oğlu pir Ahmet Hz. Türbesi. Uzun gazi mahallesinde müsennifati kiramdan evladı nebevi şehit Ali Hz türbesi. Tuzcu zade mahallesinde Ahmedi zen cani, i Hz türbesi. Tuzcu zade mahallesinde 2 Abdul Hamit hanın damadı Ali Efendi Hz. Türbesi. Tuzcu zade mahallesinde Galer mevkiinde Arap baba Hz. Türbesi. Şeyhhayran mahallesinde müsennifati kiram Hayran veli Hz. Türbesi. Oruç beyli köyünde Veli İrşadı, i Hz.leri. Oruç beyli köyünde Veli Ağlar Hz. leri. Oruç beyli köyünde Veli Ahmet Hz.leri. Kale ardı mahallesinde seyit sadet, ı kiram Zevi ihtiram çağırtkan Hz türbesi. Kale ardı mahallesinde Veli Ahmet Efendi Hz. Türbesi. Kale ardı mahallesinde Veli Şaban Hz. türbesi. Kale ardı mah.sinde veli Mehmet Naim Efendi Hz türbesi. Gökçe dere beldesinde Akkoyunlu Fahrettin kutluğa beyi türbesi. Cayır yolu beldesinde ak koyunlu sancaktar beyi uzun hasan türbesi. Cayır yolu beldesinde şair hacı Hoca Efendi türbesi. Akşar beldesinde Oslu Osman Hz. Türbesi. Kop köyünde veli Ahmet Hz. leri türbesi. Zahit mahallesinde Zahidi Ceylanı Hz. Türbesi. Zahit mahallesinde sultan fahri Hz. Türbesi. Zahit mahallesinde Veli Hasan Efendi Hz. leri Türbesi. Ozonsu Köyünde Şair Celali Veli Türbesi Gümüş su Köyünde (Kitap-Siz) Veli Mustafa Hz. leri Türbesi. Aker Zade Ahmet Efendi ile Kum basar Zade Fahreddin Efendi. Ozan su Köyünde Şair Celali Veli Türbesi. Gümüş su Köyünde (Kitap-Siz) Veli Mustafa Hz. leri Türbesi. Aker Zade Ahmet Efendi ile Kum basar Zade Fahreddin Efendi. Saruhan Köyünde Hasan Hüseyin Dile balta. Saruhan Köyünde güllü hatun. Merkez Ulu Camii yanında Horasan-ı, Meşaik-i İzamdan Haydar Han (Hakan-i) Hz. leri türbesi. Dede korkut Hz. Türbesi. Şehit Osman türbesi. Bey böğrek bamsi beğrek türbesi. Bayburt ilimizde türbe çoktur.

  • Kardeş negüzel anlattınız Rabbim bütün bu isimlerini yazdığınız Salih kulların Himmetlerini sizlere Nasib etsin inşallah.

  Giresunda merkezde türbesi de var. Seyyid Vakkas

  Trabzon Fakıllı Baba

  • Zonguldak ta hiçmi Allah dostu yokmuş. .

   • Elazığ mansur baba Malatya -Vanlı Yusuf baba ve fadıl baba ve hala yaşayan Seyyid Mustafa Avnullah Özmansur baba

  Çorum Corumlu haci Mustafa Efendi Nevşehir Hacı Abdullah Gürbüz Efendi Antep Antebli Bilal Baba

  Sarı saltuk (ks) niğde bor

  • Şeyh Hacı Ahmed Niksarî Kabri şerifleri Niksar /Tokat'ta dır.

  Antalya Elmalı da Vahabi Ümmi ve Sinanı Ümmi unutulmuş

  • Antalyada ciddi eksik var....

   • Şehrinizde bulunan Allah dostlarının isimlerini yorum olarak gönderebilirsiniz.

  Van ercis hafid arvasi ks.

  Denizli. Servergazi Adiyaman kahta muhammed rasit el huseyni

  • Zonguldak'ta Bülend-i Ecavit el-Zonguldaği Hazretleri var.

  Manisa'da Şekerci Dede olarak bilinen Hüseyin Ayçiçek var, türbesi yok, kabristanda. Yiğitbaşı Veli Hz.'nin türbesi var. İzmir'de İkiçeşmelik civarında Natürzade Hz. var. Ve yine İzmir'de Dönertaş yakınlarında Emir Sultan ismiyle anılan bir türbe var.

  Denizlide Hacı Ahmet Pakel hazretleri..Hacı Osman Nuri Kepenek hazretlerinin mürididir. 2016 yılında metfun olmuştur. Mürşid-i kamildir

  • ADIYAMAN Hz Safvan B Muattal (SAHABE) HZ ÜZEYİR (AS) PEYGAMBER... HZ İSHAK (AS) PEYGAMBER HZ MAHMUT EL ENSARİ (SAHABE) HZ EBUZER EL GİFFARİ (SAHABE) HZ ABDUL MUSA (SAHABE) HZ AMR BİN UMEYYE (SAHABE) HZ UBADE BİN BİŞR (SAHABE) ÖKSÜZ İBRAHİM BABA HZ (EVLİYA) HACI EFENDİ HZ (EVLİYA-KUTUP) ABDURRAHMANI ERZİNCANI HZ (EVLİYA) HACI YUSUF BABA HZ (EVLİYA) (ZEYNAL ABİDİN HZ SEYİT OLDUĞU SANILMAKTADIR) HACI ABUZER BABA HZ (EVLİYA) ABZEN BABA HZ (EVLİYA) ARAP HASAN BABA (EVLİYA) SEYID ATA EFENDİ HZ (EVLİYA) ÇIPLAK BABA HZ (EVLİYA ) HACI MEMET İZOLLU (EVLİYA KAFREŞ BABA HZ (EVLİYA) GAZIHAN BABA HZ (EVLİYA) 30 VEYA 40 ARASI VELİ DAHA BULUNMAKTADIR....

  • Sakarya Osman İbnül Zeyd ( Eyyüb el Ensari ra amcası) Karıncalı Dede Garip Dede ve Melek Sultan Hz Hasan Celaleddin Rumi Veysel Dede Şeyh Abdullah Efendi Sakar Baba Babam Sultan Hz Hatice Nine Hz Kerem Ali ra Karaman Baba

  • SELAMUN ALEYKÜM ey mümin kardaşim şuan konya da Allah onu başımızdan eksik etmesin Seyda Muhammed Konyevi hz k.s.a vardır onu unutmuşlar galiba onu yazınız lütfen .

  • Şaban dede denizli tokça mahallesi

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.