tefekkür   (2704 içerik bulundu)

Bir Tefekkür Dersinden Kalanlar

Hatice Şahin, bir tefekkür dersinde öğrencilerin duygularını aktardığı kâğıtları toplayıp yazıya döktü. İşte bir tefekkür dersinden arda kalanlar…

Gökyüzünü Tefekkür Etmenin Fazileti

Gökyüzünü tefekkür etmenin önemi nedir? Seyrettikçe insanın içine huzur veren gökyüzü ile ilgili ayetler ve kıymetli örnekler...

Behlûl Dânâ Hazretleri’nin Tefekkürü

Behlûl Dânâ Hazretleri yıkılmak üzere eğilmiş bir evin duvarına bakıp âkıbetini şöyle tefekkür ederdi...

Yağmur Üzerine Tefekkür

Allah'ın en güzel nimetlerinden biri olan "yağmur" üzerine tefekkür.

Tefekkür Ayetleri

Osman Nuri Topbaş Hocaefendi, Kur’an-ı Kerim’de geçen tefekkür ayetlerini okuyor ve tefekkür örnekleri veriyor.

Ölümün En Net Tefekkürü

Ölümden nasihat alabilir miyiz, ölüm en net nasıl tefekkür edilebilir?

Güne Şu Tefekkür ile Başlayın!

Sabah uyandığınızda güne şu tefekkür ile başlayın...

Rebî bin Huseym Hazretleri'nin Derin Tefekkürü

Tâbiîn âlim ve zâhidlerinden Rebî bin Huseym Hazretleri, kalp katılığının geçmesi için ne yapıyordu? Mü’minûn suresi 99-100. ayetlerin verdiği mesaj nedir?

Râbıta-i Mevt veya Tefekkür-i Mevt Ne Demektir?

Râbıta-i mevt veya tefekkür-i mevt denilen “ölümü düşünme” ko-nusunun tasavvuftaki yeri nedir? Açıklar mısınız? Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz cevaplıyor...

Uzuvlar Üzerine Tefekkür

Uzuvlarımız üzerine nasıl tefekkür edebiliriz? Şeyh Şadi Şirazi’ye göre uzuvlar üzerine tefekkür...

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.