dost   (6136 içerik bulundu)

Hak Dostlarının Örnek Ahlâkından Misaller

Allah dostlarının hususiyetleri/özellikleri nelerdir? Allah dostu nasıl olunur? Osman Nuri Topbaş Hocaefendi, Hak dostlarının örnek ahlâkından misaller veriyor.

Cimri Allah Dostu Olamaz

Kimler Allah (c.c) dostu olamaz? Dr. Adem Ergül analtıyor...

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi 30 Ekim 2023 Sohbeti | Hak Dostları Kimlerdir?

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi'nin Erkam Radyo ve Erkam TV'de yayınlanan 30 Ekim 2023 tarihli sohbeti.

Dostluğun Ölçüleri

Dostluğun ölçüleri nelerdir? Kimde bu hasletlerden birini veya bir kısmını görürsen, bunu gerçek dostluğun alâmeti kabul et...

Üç Kişi Hak Dostu Olamaz

Hikmet ehli, “Üç kişi Hak dostu olamaz...” der. Peki kimler Hak (Allah) dostu olamazlar, bu kişilerin özellikleri nasıldır?

Dostluk Ne Demek? Anlamı Nedir?

Dostluk ne demek? Kısaca anlamı nedir?

Kim Her Gün On Defa Şunu Derse, Allah Dostlarından Yazılır

“Kim her gün on defa «şunu!» derse, Allah dostlarından yazılır” diyen Mâruf-i Kerhî Hazretleri’nin duası...

Kurtla Kuzunun Dostluğundaki Sır

Kurtla kuzu dost olur mu? Hikmet ehli bir çobanın dilinden, kurtların kuzularla olan dostluğundaki sır...

Gerçek Bir Dost ve Vefa Örneği

Sovyet işgali sonrası Orta Asya ve Kafkaslar'da neler oldu? Sovyetlerin sebep olduğu yıkım nasıl inşa edildi? Çalışmalara nereden başlandı? Halktaki uyanış nası

Kişi Dostunun Dini Üzeredir

Güzel insanlarla karşılaşmanın ve doğru yoldan yürümenin önemi nedir? Sadıklarla beraber olmak neden önemlidir? Kötü arkadaşların zararları nelerdir? “Kişi dost

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.