YUMUŞAK ÜSLUP DİNLETİR

0

Gü­zel ah­lâk ile aslâ bağdaşma­yan, ka­ba, kı­rı­cı ve sert bir üs­lûb ile ya­pı­lan hiz­met­ler­den bir ha­yır umu­la­maz. Özel­lik­le in­sa­na hi­tâb eden eği­tim, ir­şad ve teb­liğ gi­bi hiz­met­ler­de bu hu­sus çok da­ha ehem­mi­yet arz et­mek­te­dir.

Ayet-i ke­rî­me­de Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efen­di­miz’e ve O’nun şah­sın­da bü­tün üm­me­te hi­tâ­ben şöyle buyrulmuştur:

(Ey Ha­bî­bim!) Allah’tan (Sa­na ge­len) bir rah­met se­be­biy­le, on­la­ra yu­mu­şak dav­ran­dın! Şâ­yet ka­ba ve ka­tı yü­rek­li ol­say­dın, hiç şüp­he­siz on­lar, et­ra­fın­dan da­ğı­lıp gi­der­ler­di…” (Âl-i İm­rân, 159)

Ra­sûl-i Ek­rem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efen­di­miz de bir de­fa­sın­da şöy­le bu­yur­muş­tur:

“–Ey Âi­şe! Allah Ra­fîk’tır (rıfk sahi­bi­dir), rıfk­la (yu­mu­şak­lık­la) mu­âme­le­yi se­ver. Sert­li­ğe ve di­ğer şey­le­re ver­me­di­ği se­vâ­bı, rıfk­la mu­âme­le­ye ve­rir.” (Müs­lim, Birr, 77)

Yi­ne Ra­sû­lullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efen­di­miz, di­ğer bir ha­dîs-i şe­rîf­te de:

“…Allah Te­âlâ, hu­şû do­lu, hü­zün­lü, mer­ha­met­li, in­san­la­ra hay­rı öğ­re­tip Al­lâh’a ita­at et­me­ye ça­ğı­ran her kal­bi se­ver. Ka­tı, boş şey­ler­le meş­gul olan, rû­hu­nun tek­rar ken­di­si­ne iâ­de edi­lip edil­me­ye­ce­ği­ni bil­me­di­ği hâl­de bü­tün ge­ce­yi uy­kuy­la ge­çi­ren ve Al­lâh’ı çok az zik­re­den her kal­be de buğ­ze­der.” bu­yur­muş­tur. (Dey­le­mî, Müsned, I, 158)

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Hizmet, Erkam Yayınları

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
SÂLİH ZATLAR İNSANDAN ÜMİT KESMEZ

Güzel ahlâkın hizmette ne büyük bir tesir husûle getirdiğini gösteren şu misâl, ne kadar da ib­ret­li­ktir. Ra­ma­zân-ı Şe­rîf’te va’z u...

Kapat