PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN İLİM SOHBETİ

0

Kur’ân okumak fazîletli bir ameldir. Lâkin mühim olan, Kur’ân ilmiyle meşgul olarak hüküm ve hikmetlerini anlamak ve mûcibince amel etmektir.

İlim ve Kur’ân meclislerinin fazîletini anlatan şu hâdise ne kadar mânidar ve ibretlidir:

Ebû Vâ­kıd el-Ley­sî -ra­dı­yal­lâ­hu anh- an­la­tı­yor:

Bir gün mes­citte Peygamber Efendimiz’in hu­zû­run­da bu­lu­nu­yor­duk. O es­nâ­da kapıda üç kişi gö­rün­dü. Bi­ri içe­ri gir­me­den git­ti. Di­ğer iki­si ise içe­ri gi­rip Rasûl-i Ekrem’in -sal­lâl­lâ­hu aley­hi ve sel­lem- ya­nı­na ka­dar gel­di­ler. İç­le­rin­den bi­ri­si, hal­ka­da gör­dü­ğü bir boş­lu­ğa otur­du. Di­ğe­ri ise, yer kal­ma­dı­ğı için ve kim­se­yi de ra­hat­sız et­me­mek dü­şün­ce­siy­le hal­ka­nın he­men ar­ka­sı­na otu­ru­ver­di. Allah Rasûlü -sal­lâl­lâ­hu aley­hi ve sel­lem- soh­be­ti­nin bir ye­rin­de şöy­le bu­yur­du­lar:

“Si­ze şu üç ki­şi­nin hâ­li­ni an­la­ta­yım mı? Hal­ka­ya otu­ran, Allah Teâlâ’ya sı­ğın­dı, Allah da onu hi­mâ­ye­si­ne al­dı. İkin­ci­si­ne ge­lin­ce, o kim­se Allah’tan ha­yâ et­ti, ede­be sa­rıl­dı, Allah Teâlâ da o ku­lun­dan ha­yâ et­ti; onu azâ­bın­dan emin kıl­dı. İçe­ri gir­me­yen di­ğe­ri­ne ge­lin­ce, o, bu mec­lis­ten yüz çe­vir­di. Allah da on­dan yüz çe­vir­di.” (Bu­hâ­rî, İlim, 8)

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Faziletler Medeniyeti 2, Erkam Yayınları

BÜTÜN İLİMLERİN KAYNAĞI

BÜTÜN İLİMLERİN KAYNAĞI

PAYLAŞ.

Bir yorum bırak

Önceki yazıyı okuyun:
İHTİYAÇ SAHİPLERİNDEN ÜCRET ALINMAYAN LOKANTA

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 70 yıl önce lokantalarda başlatılan, ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz yemek yiyebildiği "Fakir Masası" uygulaması sürdürülüyor. Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde...

Kapat