Yazar

ö.f.y.

CANSIZ VARLIKLAR ALLAH’I ZİKREDER Mİ?

Cansız varlıklar da Allah’ı tesbih ve zikreder mi? Cenâb-ı Hak, yarattığı canlı-cansız bütün mahlûkâtına kendini tanıtmış ve onları dâimî bir sûrette zikirle vazifelendirmiştir. Bu sebeple mahlûkâtın hepsi, bizim idrâkimiz dışında, kendi dillerince ve husûsiyetleri mûcibince, tabiî ve periyodik bir zikir hâlindedir. Allâh’ı tanıyıp itaat etme keyfiyeti, sadece insana has bir durum değildir. Hattâ diğer varlıkların, gayr-i irâdî de olsa, bu hususta

ALLAH’I ÇOKÇA ZİKREDİN

Ayet ve hadislerde “Allah’ı çokça zikredin!” denmesinin hikmeti nedir? Zikirden mahrum olarak geçirilen vakitler; yani Allâh’ı unutarak tüketilen nefesler, ömür takviminin ziyan olmuş yapraklarıdır. İbn-i Abbas -radıyallahu anh-: “Ey îmân edenler! Allâh’ı çokça zikredin!” (el-Ahzâb, 41) âyet-i kerîmesinin tefsîrinde şöyle demiştir: “Allah Teâlâ, kullarına farz kıldığı her ibadete belli bir sınır tâyin etmiştir. Bu hususta

ÖFKEYİ YENMENİN VE AFFETMENİN FAZİLETİ

Dinimizde affetmek ve bağışlamanın önemi nedir? Affetmek, suçluyu cezâlandırmaya muktedir olunduğu hâlde, intikam almak yerine bağışlamaktır. Yaratan’dan ötürü yaratılanlara gösterilen en güzel bir muhabbet tezâhürüdür. AFFETMENİN FAZİLETİ VE ÖNEMİ Suçluya karşılık verme husûsunda kendi nefsini aradan çıkarıp, Allâh’ın affını umarak, suçlu şahsı ilâhî af ve merhamete muhâtap kılabilme olgunluğudur. Tabiî ki bu olgunluk, ilâhî irâde

DİN TAHRİPÇİLERİ KİMLERDİR?

Dînî ilimlerin tahsilinde, öncelikle kalbe seviye kazandıracak mânevî terbiye ve takvâ eğitimine ağırlık verilmesi elzemdir. Zira kişiyi Hak katında makbul kılan, dînî tahsil diploması değil, kalbindeki takvâsıdır. Şüphesiz ki dünyaya âhireti kazanmak için geldik. Cenâb-ı Hak, ilmi de bize Yüce Zât’ını tanımamız ve asıl hayat olan âhirete hazırlanmamız için bildiriyor. Allah katında kula kıymet kazandıracak

AMELLERİN ALLAH KATINDA MAKBUL OLMASI NEYE BAĞLIDIR?

Allah katında amellerin makbûliyetinin asıl şartı, ihlâstır. Beden için ruh ne ise, amel için ihlâs da o mesâbededir. Başta ibadetler olmak üzere bütün hayırlı amellerin, Allah rızâsı için yapılması esastır. İşte ihlâs, amelleri sırf Allah rızâsı için îfâ etmek ve onlar üzerine nefsânî gâyelerin gölgesini bile düşürmemektir. Allah Rasûlü -sallâllahu aleyhi ve sellem-: “Ameller, niyetlere göredir…” buyurmuştur. (Buhârî, Îmân,

BALLI SUYUN FAYDALARI

Aç karnına ballı su içince bakın ne oluyor? Ballı su içmenin faydaları neler? Bal karıştırılmış suyun düzenli tüketildiğinde hangi faydaları sağladığını ortaya koyan birçok araştırma yapıldı. İşte aç karnına ballı su içmenin sağlığımıza olan faydaları: 1. KİLO VERİN Bal insanı tok hissettirir ve bu şekilde abur cubur yemeyi kontrol etmenizi sağlar. Bir yemek kaşığı balı

TASAVVUF NEDİR, İNSANA NE KAZANDIRIR?

Tasavvuf nedir? Tasavvufun tarifi nedir? Tasavvuf ve ahlak ilişkisi nasıldır? Tasavvuf hakkında bilinmesi gerekenleri ve tasavvufun faydalarını, insansa ne kazandırdıklarını haberimizin detayında bulabilirsiniz. Kısaca tasavvuf… Ta­sav­vuf, as­lın­da dî­nin özü­nü teş­kîl et­me­si ba­kı­mın­dan, Haz­ret-i Âdem -aley­his­se­lâm- ile baş­la­yıp Asr-ı Sa­âde­t’e ka­dar bü­tün pey­gam­ber­le­rin ha­yat­la­rın­da mev­cûd ola­gel­miş­tir. Öy­le ki, her pey­gam­be­rin ha­ya­tın­da ta­sav­vu­fun pek çok düs­tû­ru­nu bu­la­bil­mek

ŞEYH EDEBALİ’DEN OSMAN GÂZİ’YE NASİHATLER

Şeyh Edebali Hazretleri’nin Osman Gâzî’ye yaptığı eşsiz nasîhatlerden… “Ey Oğul! Beysin! Bundan sonra öfke bize; uysallık sana… Güceniklik bize; gönül almak sana… Suçlamak bize; katlanmak sana… Âcizlik bize, yanılgı bize; hoş görmek sana… Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar bize; adâlet sana… Kötü göz, şom ağız, haksız yorum bize; bağışlama sana…” “Ey Oğul! Bundan sonra bölmek bize; bütünlemek

MÜ’MİNLERİN KORKTUĞU ALTI ŞEY

Gerçek mü’minler altı şeyden korkarlar. Hazret-i Osman -radıyallâhu anh- buyurur: “Gerçek bir müʼmin, altı çeşit korku içindedir: 1- Îmânını kaybetme korkusu. Zîrâ âyet-i kerîmelerde buyrulur: “Rabbimiz! Bizleri hidâyete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme!..” (Âl-i İmrân, 8) “Ey îmân edenler! Allah’tan, O’na yaraşır şekilde korkun ve ancak müslümanlar olarak can verin.” (Âl-i İmrân, 102) 2. Kıyâmet günü kendisini rüsvâ

BAYRAM GECELERİ NASIL İHYA EDİLMELİ?

Bayram geceleri ne yapılır? Bayram geceleri nasıl ihya edilir? “Asr-ı saâdette bayrama, infakla, ikramla, sadakayla hazırlanılır; bayram, Allah için yapılan fedâkârlıklarla karşılanırdı. Bayram gün ve geceleri de ince ruhların kavrayabileceği, derin ve duygulu gönüllerin sezebileceği nûrânî tecellîlerle doludur. Hadîs-i şerîfte buyrulur: “Ramazan ve Kurban bayramı gecelerini, sevâbını Allah’tan umarak ibâdetle ihyâ edenlerin kalbi, -bütün kalplerin